آموزش سئو برای همه

پیشگفتار
همانطور که می دانید سئو یک شیوه بازاریابی است که بر روی قابلیت دیده شدن سایت در نتایج جستجوی طبیعی
موتورهای جستجو تمرکز می کند. اکثر قریب به اتفاق ترافیکی که وارد سایت می شود از طریق جستجوی طبیعی
افراد در موتورهای جستجوی بزرگی همچون گوگل، بینگ و یاهو است.
دنیای س ئو بس یار پیچیده اس ت، اما بیشتر افراد می توانند به راحتی اصول پایه ای آن را درک کنند. حتی دانش
اندک نیز میتواند تفاوت زیادی در سایت شما ایجاد نماید.
در این مقاله مفاهیم و ابزارهای کاربردی لازم جهت بهبود ترافیکِ حاص ل از موتورهایجس تجو را به زبان س ادهتر
بیان مینماییم .
مطالب این مقاله ترجمه ش ده برترین مقالات س ایت MOZ میباش د. س ایت MOZ یکی از برترین س ایت های
جهان در زمینه خدمات س ئو میباش د. این س ایت از س ال ۲۰۰۸ راه اندازی ش ده اس ت و ابزارهای زیادی برای
مدیریت دامین، ابزارهای کلیدواژه ای کلیدواژه ها و همچنین رقابت دامین را در اختیار دارد.
امید است، این مقاله مورد توجه تمامی خوانندگان عزیز قرار گیرد .
محسن سالار رضایی
مدیر جی ادز

مقدمه
در حوزه سئو تازه کار هستید؟ دوست دارید دانش خود را در این حوزه بیشتر کنید؟ این مقاله با عنوان ” آموزش
سئو و بهینه سازی سایت برای همه ” می تواند اطلاعات جامع و وسیعی را در این مسیر برایتان فراهم آورد.
در این سری از مقالات با موارد زیر آشنا خواهید شد :
۱ . موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟
۲ . کاربر چگونه با موتور جستجو تعامل میکند؟
۳ . چرا بازاریابی در موتورهای جستجو مهم است؟
۴ . اصول سئو برای طراحی و توسعه سایت
۵ . راهنمای پژوهش کلمات کلیدی
۶ . تاثیر تجربه کاربری و محتوا بر سئو
۷ . لینک بیلدینگ و تاثیر آن بر سئو
۸ . معرفی ابزارهای سئو برای وبمسترها
۹ . تصورات اشتباه درباره موتورهای جستجو
۱۰ . ابزارها و معیارهای اندازه گیری سئو
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو یا سئو چیست؟
همانطور که می دانید سئئو یک شئیوه بازاریابی است که بر روی قابلیت دیده شدن سایت در نتایج جستجوی
طبیعی موتورهای جس تجو تمرکز می کند. فرآیند سئو عناصر فنی و خلاقانه را در بردارد و برای رسیدن به رتبه
بندی بهتر، افزایش ترافیک و معرفی برند از طریق موتورهای جسئتجو کار بر روی هر دو عنص ر ض روری
است .
فرآیند س ئو جوانب زیادی دارد. از کلماتی که بر روی س ایت مطرم می شود تا لینک هایی که سایت های دیگر به
س ایت ش ما می دهند، می تواند این فرایند را ش کل ببخشد. برخی از اوقات سئو به معنای اطمینان حاصل کردن
از ساختاربندی درست سایت به شیوه ای است که توسط موتورهای جستجو به درستی درک شود .
اما باید به خاطر داش ته باش ید که سئو تنها به معنای ایجاد سایت مورد پسند برای موتورهای جستجو نیست. شما
باید اطمینان حاصل کنید که سایتتان برای افراد نیز بهینه سازی شده است. این راهنما همه جوانب سئو )از یافتن
کلیدواژه ای که ترافیک بالایی برای س ایت ایجاد کند تا طراحی سایت کاربرپسند و لینک بیلدینگ را پوشش می
دهد. اگر با ش نیدن این جملات دچار س ردرگمی ش دید زیاد نگران نباشید. شما تازه در اول راه هستید و جی ادز
شما را در مسیری که پیش روی دارید همراهی میکند .
چرا سایت من به سئو نیاز دارد؟
اکثر قری ب ب ه اتف اق ترافیکی ک ه وارد س ای ت می ش ود از طریق جسئئتجوی طبیعی افراد در موتوره ای
جس تجوی بزرگی همچون گوگل، بینگ و یاهو اس ت. اگرچه رس انه های اجتماعی و س ایر انواع ترافیک میتوانند
بازدیدی را برای س ایت به ارمغان بیاورند، اما موتورهای جس تجو، روش ابتدایی و اص لی ناوبری بیش تر کاربران
اینترنتی است. این موضوع در مورد همه سایت ها صدق می کند .
موتورهای جس تجو در فراهم آوردن ترافیک هدفمند بی نظیر و منحص ر به فرد هس تند. افراد زمانی که به
دنبال محص ول یا خدمات مورد نیاز خود می گردند، اولین جایی که مدنظر قرار می دهند موتورهای جستجوست .
موتورهای جسئتجو مسیری را برای سایت شما فراهم می کنند و بازدید کننده را به سایتتان انتقال میدهند .
اگر موتور جس تجویی نتواند س ایت ش ما را بیابد یا محتوای موجود را به پایگاه داده خود اض افه نماید، فرص ت
فوقالعادهای را برای به دست آوردن ترافیک هدفمند به سایت از دست میدهید .
کوئری جستجو (SEARCH QUERY)
کلماتی که کاربر در جعبه جستجوی موتورهای جستجو تایپ می کند ارزش باورنکردنی دارد. تجربه نشان داده است
ترافیک حاصل از موتورهای جستجو میتواند باعث موفقیت سازمان ها شود . تولید ترافیک هدفمند برای
سایت، می تواند محبوبیت، درآمد و سایر موارد این چنینی را برای شما به ارمغان آورد و در مقایسه با سایر روش
های بازاریابی و تبلیغات اینترنتی، بازگشت سرمایه گذاری استثنایى دارد .
چرا موتورهای جستجو بدون وجود سئو نمیتوانند سایت مرا درک کنند؟
موتورهای جسئتجو باهوش هسئتند اما باز هم به کمک شما نیاز دارند. بیشتر موتورها همیشه در حال کار بر
روی بهبود فناوری های خود هستند تا بتوانند سایت ها را عمیق تر بخزند و نتایج بهتری در اختیار کاربران بگذارند.
با اینحال هنوز هم محدودیت هایی در مورد نحوه اجرا و عملیات موتورهای جس تجو وجود دارد. این در حالیس ت
که استفاده مناسب و درست از سئو میتواند هزاران بازدید کننده را وارد سایت کند و توجه آن ها را به مطالب
موجود جلب نماید. البته حرکت های اشتباه می تواند سایت شما را در موتورهای جستجو پنهان سازد یا دفن کند و
قابلیت دیده شدن آن را به حداقل برساند .
س ئو علاوه بر اینکه محتوا را در اختیار موتورهای جستجو قرار می دهد میتواند رتبه آن را افزایش دهد . همین
امر موجب می شود جستجوکننده به راحتی سایت شما را بیابد. اینترنت در سال های اخیر بسیار رقابتی شده است
و شرکت هایی که فرایند سئو را به درستی انجام می دهند می توانند از مزایای آن به خوبی بهره مند شوند .
آیا من می توانم خودم سئوی سایت را انجام دهم؟
دنیای سئو بسیار پیچیده است، اما بیشتر افراد می توانند به راحتی اصول پایه ای آن را درک کنند. حتی دانش
اندک نیز میتواند تفاوت زیادی در س ایت ایجاد کند . آموزش های رایگان سئئو به طور گس ترده در س رتاس ر
وب موجود است. ما نیز تلاش می کنیم تمرینات و راهنمایی هایی را در این مقالات در اختیارتان قرار دهیم. بسته
به زمانی که برای اینکار اختص اص میدهید، ش ور و اش تیاقی که برای آموزش دارید و پیچیدگی سایتم می توانید
از افراد متخصئ در زمینه سئئو کمک بگیرید یا خودتان فرایند سئو را مدیریت نمایید . شرکت هایی که
فعالیت های سئو را انجام می دهند بسیار متنوع اند و می توانند تمرکز خاص و ویژه ای بر روی موارد داشته باشند.
در هر دو حالت، بهتر است خودتان نیز درک درستی از اصول سئو داشته باشید .
این مقالات سئو تا چه حد قابل استفاده و مفید هستند؟
اگر در مورد بهبود ترافیک حاص ل از موتورهای جس تجو مص مم و جدی هس تید و با س ئو آشنایی زیادی ندارید،
توص یه می کنیم این مجموعه آموزش س ئو را از اول تا آخر مطالعه کنید. سعی میکنیم مفاهیم را با زبان ساده تر
بی ان نم اییم. هر بخش از این راهنم ا برای درک فعالیت های موثر در بهینه سئئازی سئئایت برای موتورهای
جستجو مهم هستند .

فصل اول : موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟
همانطور که میدانید موتورهای جستجو دو عملکرد اصلی و بزرگ دارند. یکی از این عملکردها خزش (crawling) ، ایندکس کردن س ایت و محتوای آن و دیگری فراهم آوردن لیس ت رتبه بندی ش ده و مرتبطی از س ایتها برای
کاربران است .
شبکه جهانی وب را به عنوان یک شهر زیرزمینی بزرگ در نظر بگیرید که ایستگاه های
مختلفی دارد .
هر ایس تگاه یک س ند منحص ر به فرد)معمولا یک صفحه وب است اما در برخی از شرایط این اسناد می تواند فایل
پیدیاف، JPG یا س ایر فایل ها باش د اس ت. موتورهای جستجو باید کل شهر را بخزند و تمامی ایستگاه ها را در
مسیر بیابند. برای اینکار موتورهای جستجو از بهترین مسیرهای موجود یعنی لینک ها استفاده می کنند .
خزیدن و ایندکس کردن سایت :
خزیدن و ایندکس کردن میلیاردها سند، صفحه، فایل، خبر، فایل ویدئویی و رسانه در شبکه جهانی وب
فراهم کردن نتایج مناسب :
فراهم آوردن پاس مناس ب برای کوئری های کاربران از طریق لیس ت کردن صفحات مرتبطی که بر اساس همین
مرتبط بودن رتبه بندی شده است .
ساختار لینک در وب میتواند همه صفحات را به هم پیوند دهد .
لینکها به رباتهای موتورهای جس تجو که خزنده (crawlers) یا اسپایدر (spiders) نام دارد، اجازه میدهد به
میلیاردها سند به هم پیوسته و مرتبط در وب دسترسی داشته باشند .
زمانی که موتورهای جستجو این صفحات را در وب پیدا می کنند، کدهای موجود در آنها را رمزگشایی میکنند و
بخشهای انتخابی را در پایگاه داده بزرگی ذخیره می س ازند. این کدها بعدا در ص ورتی که کوئری جس تجو ش ده
مرتبط با آن باش د فراخوانی میگردد. برای اینکه دس ترس ی به چنین داده های عظیمی به راحتی ص ورت گیرد،
موتورهای جستجو دیتاسنترهای ساختار یافته ای در سرتاسر جهان دارند .
این مراکز دارای هزاران دستگاه هستند که مقادیر زیادی از اطلاعات را با سرعت پردازش میکنند. زمانی که فردی
جستجویی را در موتور جستجو انجام می دهد، تقاضای او به سرعت پردازش میشود. حتی یک یا دو ثانیه تاخیر در
این پردازش میتواند موجب نارض ایتی کاربران گردد. به همین خاطر موتورهای جستجو تلاش میکنند پاس مورد
نیاز کاربران را هرچه سریعتر فراهم آورند .
موتورهای جس تجو ماشئئی های پاسئئخگو هس تند. زمانی که فردی به ص ورت آنلاین جس تجویی انجام
میدهد، موتور جستجو میلیاردها سند خود را مورد بررسی قرار میدهد و دو کار انجام میدهد: اولا تلاش میکند
تنها نتایجی را به کاربر نش ان دهد که به جس تجویش مرتبط اس ت یا میتواند برای او مفید باش د. ثانیا ص فحات
موجود را بر اس اس محبوبیت سایت و اطلاعات موجود در آن رتبهبندی میکند . مرتبط بودن و محبوبیت سایت
میتواند بر روی سئوی آن تاثیر زیادی داشته باشد .
خوب حالا سوال اینجاست که موتورهای جستجو چگونه مرتبط بودن و محبوبیت سایت را
تعیین میکنند؟
برای موتورهای جس تجو مرتبط بودن چیزی بیشتر از یافتن صفحاتی است که کلمات مناسب و درستی در آن قرار
گرفته اس ت. در روزهای اولیه توس عه وب، موتورهای جس تجو نمیتوانس تند این مرحله را به خوبی انجام دهند و
نتایج به دس ت آمده ارزش محدودی داش ت. در طول س الها موتورهای جس تجو نیز باهوشتر ش دند و روشهای
بهتری برای ارائه پاس به کوئری های کاربران یافتند. امروزه، صدها فاکتور بر روی مرتبط بودن تاثیر میگذارد. ما
سعی میکنیم در این راهنما مهم ترین موارد را مورد بررسی و بحث قرار دهیم .
موتورهای جس تجو معمولا فرم میکنند که هرچقدر
س ایت، ص فحه یا س ندی محبوب باش د، اطلاعات با
ارزشتری در آن وجود دارد. این فرض یه در به دس ت
آوردن رض ایت کاربران بسیار موفقیت آمیز عمل کرده
اس ت. محبوبیت و مرتبط بودن به ص ورت دس تی
مشخص نمیشود. موتورهای جستجو تلاش میکنند از
مع ادلات ری اض ی )الگوریتم ه ا برای مرت ب کردن
اینگونه موارد استفاده کنند و سپس آن ها را بر اساس
کیفیتشان رتبه بندی کنند. اینگونه الگوریتمها معمولا
صدها متغیر دارند. در حوزه بازاریابی موتورهای جستجو
به این موارد فاکتورهای رتبه بندی میگویند .
میتوانید مش اهده کنید که موتور جس تجو برای
عبارت جس تجو ش ده دانش گاه ها، دانش گاه اوهایو
نش ان داده ش ده اس تم چرا که محبوبیت و مرتبط
بودن آن بیشتر از هاروارد است .
چگونه میتوان در حوزه موتورهای جستجو موفق بود؟
خوب حالا سوال اینجاست که چگونه میتوان در حوزه بازاریابی موتورهای جستجو به موفقیت دست پیدا کرد؟
الگوریتم های پیچیده در موتورهای جس تجو ممکن اس ت به نظر غیر قابل نفوذ باشند. با این وجود خود موتورهای
جس تجو، بینش اندکی را در مورد نحوه دس تیابی به موفقیت بهتر یا ایجاد ترافیک در اختیار افراد قرار داده اس ت.
چیزی که موتورهای جستجو در مورد بهینه سازی و بهترین تمرینات موجود فراهم کرده اند به شرم زیر است :
اطلاعات مرتبط با سئو از راهنمای گوگل برای
وبمستران
گوگل به ص احبان سایتها توصیه میکند برای به دست آوردن
رتبههای بهتر در موتورهای جستجو کارهای زیر را انجام دهند :
 در ابتدا سئایت و صئفحات خود را برای کاربران ایجاد کنید نه موتورهای جستجو . کاربران خود را
فریب ندهید یا س عی نکنید محتوای دیگری نس بت به آنچه در موتورهای جس تجو نش ان داده بودید در
اختیار کاربران خود قرار دهید. همان محتوایی را به موتور جس تجو عرضه کنید که به کاربران خود نمایش
می دهید .
 سعی کنید سایتی با سلسله مراتب و لینک های متنی واضح و شفاف بسازید. هر صفحه ای در سایت
باید حداقل از طریق یک لینک متنی استاتیک قابل دسترس باشد .
 سایتی با محتوای مفید و اطلاعات غنی بسازید. صفحاتی بنویسید که به طور واضح و دقیق محتوایتان را
توصیف کند. اطمینان حاصل نمایید که عنصر <title> و عنصر ALTT توصیفی و دقیق هستند .
 از کلیدواژه های مناسئب برای ایجاد URL های توصئیفی و انسان پسند استفاده کنید. به کمک
ریدایرکت ۳۰۱ یا ص فت rel=”canonicall” به آدرس محتوای تکراری، یک نس خه از آدرس را برای
رسیدن به سند موردنظر فراهم آورید .
اطلاعات مرتبط به سئو از راهنمای وبمستران در
بینگ:
مهندسان بینگ در مایکروسافت به وبمستران توصیه میکنند
برای به دس ت آوردن رتبه بهتر در موتورهای جس تجو موارد
زیر را دنبال کنند :
 اطمینان حاصل کنید ساختار URL شما غنی از کلیدواژه و تمیز است .
 مطمئن شوید که محتوایتان در داخل رسانه های غنی (rich media) همچون فلش پلیر، جاوا اسکریپت
و آژاکس پنهان نش ده باش د. تایید نمایید که رسئانه غنی لینکهای شما را از دید خزندگان مخفی
نمیسازد .
 محتوای غنی از کلیدواژه بسازید و کلمات کلیدی خود را با چیزی که کاربر به دنبال آن می گردد منطبق
کنید . محتوای جدید را به صورت منظم تولید نمایید .
 اگر می خواهید متنی در موتورهای جستجو ایندکس شود آن را داخل تصویر نگذارید . به عنوان
مثال اگر میخواهید نام ش رکت یا آدرس آن ایندکس گردد، اطمینان حاص ل کنید که آن را داخل تصویر
لوگو قرار نمیدهید .
علاوه بر توصیه هایی که در بالا به آن اشاره کردیم، روشهای دیگری برای بهبود رتبه سایت در موتورهای جستجو
وجود دارد. طی + ۱۵ س الی که از ح ور موتورهای جس تجو میگذرد، بازاریابان این حوزه اطلاعاتی را درباره
روشهایی رتبه بندی صفحات در موتورهای جستجو پیدا کرده اند. سئوکاران و بازاریابان از این داده ها برای کمک
به بهبود سایت خود و مشتریانشان استفاده می کنند .
نگران نباشید: بازاریابان حوزه موتورهای جستجو را دنبال کنید
زمانی برای آزمایش
خوشبختانه موتورهای جستجو نیز از بیشتر این تلاش ها
حمایت و پش تیبانی کرده اند. ابزار جادویی و عالی برای
پژوهش فع الی ته ایی ک ه موتوره ای جس تجو انجام
میدهن د وجود ن دارد. ب ازاری ابان و س ئوکاران مجبور
هس تند، خودش ان از موتورهای جس تجو استفاده کنند،
فرض یه هایش ان را تست نمایند و عقایدی را بسازند. این
فرآیند همچنان تکرار میش ود و از طریق آن اطلاعات و
دانش زیادی در مورد موتورهای جستجو به دست میآید.
برخی از تجربیاتی که میتواند در این حوزه مفید باشد را
در ادامه مشاهده میکنید :
۱ . یک سایت با کلیدواژه های بی معنی ایجاد کنید )به عنوان مثال comishkabibbell.com
۲ . صفحات متعددی در آن سایت ایجاد کنید که همه آن ها یک واژه بی معنی و م حک را هدف قرار می
دهند )به عنوان مثال yoogewgally .
۳ . سعی کنید تا جایی که می توانید صفحات را شبیه به هم بسازید. سپس یکی از آن ها را یکبار تغییر دهید
و ببینید قرار دادن متن، فرمت بندی، استفاده از کلیدواژه های مختلف و ساختار لینک و غیره چه تاثیری
بر روی رتبه بندی آن دارد .
۴ . از سایت های ایندکس شده به سایت یا دامنه خود لینک دهید .
۵ . رتبه بندی صفحه را در موتورهای جستجو ثبت کنید .
۶ . ح الا تغییرات و ج ایگزینی ه ای کوچکی در ص فحات انجام دهید و تاثیر آن بر روی نتایج جس تجو را
بسنجید. اینکار به شما کمک می کند فاکتورهای مفید را پیدا کنید .
۷ . هر نتیجه ای که به نظر مفید و موثر میرس د را ثبت کنید و آن را بر روی س ایر دامنه ها یا س ایر واژه ها
اعمال نمایید. اگر چندین تست مختلف نتیجه یکسانی در پی داشت، می توانید از آن به عنوان الگو در رتبه
بندی سایت استفاده کنید .
نمونه ای از تست انجام شده :
در بررسی که ما انجام دادیم کار خود را با این فرضیه آغاز نمودیم که لینک قرار گرفته در بالای سایت می تواند از
لینک های دیگر مهم تر باش د. برای اینکار، دامنه بیمعنی با ص فحه اص لی ایجاد کردیم که به سه صفحه خارجی
لینک می داد. همه اینها واژه های بی معنی داشتند. بعد از اینکه موتور جستجو صفحه مورد نظر را خزید، دریافتیم
صفحه ای که لینکی در اوایل آن به صفحه اصلی وجود داشت اول از همه رتبه بندی شده بود .
این فرآیند بس یار مفید اس ت اما نمی تواند به تنهایی برای درک شرایط موتورهای جستجو و آموزش بازاریابان این
حوزه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این نوع تست بازاریابان حوزه جستجو می توانند از هوش رقابتی برای درک
موتورهای جس تجو اس تفاده کنند. شاید مشهورترین و معروف ترین مورد، سیستمی است که برای رتبه بندی بهتر
س ایت ها در س ال ۱۹۹۰ در دانشگاه استنفورد با نام پیج رنک ایجاد شد. مقاله اصلی با موضوع a of Anatomy – Engine Search Web Hypertextual Scale-Large موض وع یک مطالعه دیگر بود. نگران نباشید. لازم
نیس ت برای یادگیری س ئو به گذش ته برگردید و این موارد را مطالعه کنید. به کمک روش هایی همچون تجزیه و
تحلیل الگوها، تجربه، تس ت زنده بازاریابان حوزه جس تجو میتوانند نحوه کار موتورهای جس تجو و بخش های
ضروری برای ایجاد سایت بهتر را درک کنند .

فصل دوم : کاربرچگونه با موتورجستجو تعامل می کند؟
یکی از مهمترین عناص ر برای س اخت اس تراتژی بازاریابی آنلاین در مورد سئئو، همراهی با مخاطبان اس ت. بعد
از اینکه فهمیدید مخاطبان شما در بازار هدف به دنبال چه چیزی در موتورهای جستجو هستند، میتوانید به طور
موثر به آن دست یابید و به عنوان کاربر در سایت خود نگه دارید .
قبلا در این مورد ص حبت کردهایم که محتوای س ایت ش ما باید برای کاربران س اخته ش ود نه موتورهای جستجو.
سه نوع کوئری جستجو وجود دارد که افراد در موتورهای جستجو به دنبال آن می گردند :
 جستجو برای انجام دادن : به این نوع جستجوها کوئریهای متقابل نیز میگویند. به عنوان مثال فرم کنید
که میخواهید کاری را انجام دهید. مثلا میخواهید بلیت هواپیما بخرید یا به یک آهنگ گوش کنید .
 جستجو برای دانست : به این نوع جستجو نیز جستجوی اطلاعاتی گفته میشود. شما به اطلاعاتی نیاز دارید.
مثلا میخواهید نام برندی را بدانید یا به دنبال بهترین رستوران در تهران هستید .
 جسئتجو برای رفت : به این نوع جس تجو کوئری ناوبری میگویند. شما میخواهید بر روی اینترنت به مکان
خاصی همچون فیسبوک بروید یا صفحه ای از سایت را مرور کنید .
زم انی ک ه ب ازدی د کنن ده کوئری خود را در جعب ه جس تجو ت ای پ میکند و از طریق موتور جسئئتجو وارد
س ایتی میش ود، آیا از یافته خود راض ی خواهد بود؟ این اولین و اص لی ترین س والی است که موتورهای جستجو
تلاش می کنند روزانه میلیاردها بار به آن پاس دهند .
مسئولیت اصلی موتورهای جستجو ارائه نتایج مرتبط به کاربران است . بنابراین از خودتان بپرسید مشتریان
هدف به دنبال چه چیزی هس تند و اطمینان حاص ل نمایید س ایت شما همین موارد را در اختیار بازدید کنندگان
قرار می دهد. همه این مراحل با واژه هایی که در جعبه جستجو تایپ می شود آغاز می گردد .
قدرت واقعی بازاریابی داخلی در سئو :
خوب حالا س وال اینجاست که چرا باید زمان، انرژی و
منابع خود را ص رف س ئوی س ایت کنید؟ زمانی که
نگاهی به موتورهای جستجو می اندازید میتوانید داده
های جذابی را به دست آورید .
نحوه استفاده افراد از موتورهای جستجو در طول سال ها تغییر کرده است، اما اصول اولیه انجام جستجو هنوز
هم مثل گذشته است. بیشتر جستجوها مراحلی شبیه به مراحل زیر خواهند داشت :
۱ . ایجاد نیاز برای یک پاس ، راه حل یا بخشی از اطلاعات
۲ . قرار دادن این نیازها در رشته ای از کلمات و عبارات که به آن کوئری نیز گفته میشود .
۳ . وارد کردن کوئری در موتورهای جستجو
۴ . مرور و ناوبری نتایج به دست آمده برای یافتن بهترین پاس
۵ . کلیک بر روی یکی از نتایج
۶ . بررسی راه حل یا لینک به آن راه حل
۷ . اگر کاربر از نتیجه به دست آمده ناراضی باشد به نتایج جستجو باز میگردد و لینک دیگری را مرور می کند .
۸ . اگر کاربر از نتیجه به دست آمده راضی نباشد ممکن است جستجوی جدیدی در موتور جستجو انجام دهد .
ما س عی کرده ایم این داده ها را از مطالعات اخیر استخرا کنیم که نه تنها برای درک نحوه جستجوی افراد در
موتورهای جستجو ارزشمند هستند، بلکه میتوانند به تفسیر آرگومانهای موتورهای جستجو در مورد قدرت سئو
مفید باشند .
مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۱ توسط COMSCORE نشان میدهد که گوگل رهبر موتورهای جستجوست :
 تحقیقات انجام ش ده نش ان میدهد ۶۵.۴ درص د جس تجوهای انجام ش ده در ایالت متحده آمریکا
توسطگوگل بوده است. این مقدار در یاهو ۱۷.۲ درصد و مایکروسافت حدود ۱۳.۴۴ درصد بوده است .
 آمریکایی ها به تنهایی ۲۰.۳ میلیارد جس تجو را در عرم یک ماه انجام داده اند. ۱۳.۴ میلیارد جستجو از
طریق گوگل، ۳.۳ میلیارد جس تجو از طریق یاهو، ۲.۷ میلیارد جس تجو از طریق مایکروس افت و ۵۱۸
میلیون جستجو از طریق Ask بوده است .
 کل جستجوهایی که توسط گوگل انجام شده است معادل ۶۷.۷ درصد از کل کوئری های انجام شده است.
این مقدار در بینگ حدود ۲۶.۷ درصد کل کوئری ها بوده است .
بر اساس گزارش FORRESTER از آگوست سال ۲۰۱۱ میلیاردها دلار صرف بازاریابی آنلاین شده است :
 بازاریابی آنلای تا سال ۲۰۱۶ به ۷۷ میلیارد دلار رسیده است .
 این مقدار حدود ۲۶ درصد از بودجه کل تبلیغات است .
گزارش BURKE در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که جستجو کتاب راهنمای جدیدی است :
 ۷۶ درص د از پاس دهندگان از موتورهای جس تجو برای یافتن اطلاعاتی در مورد کسب و کارهای محلی
اس تفاده کرده اند. این در حالیس ت که تنها ۲۴ درص د از این افراد از کتاب های راهنمای چاپی بهره مند
شده اند .
 ۶۷ درص د از افراد برای یافتن اطلاعاتی در مورد کس ب وکارهای محلی در ۳۰ روز گذش ته از موتورهای
جس تجو اس تفاده کرده اند و ۲۳ درص د از پاس دهندگان از شبکه های اجتماعی آنلاین به عنوان منبع
رسانه ای محلی استفاده کرده اند .
مطالعه انجام شده توسط PEW INTERNET نتایج زیر را نشان داده است :
 درص د کاربران اینترنتی که برای کارهای روزمره خود از موتورهای جس تجو اس تفاده کرده اند در حال
افزایش است. این مقدار به ۵۹ درصد بزرگسالان بالغ افزایش یافته است .
 با این افزایش، تعداد افرادی که از موتورهای جس تجو برای کارهای روزمره خود اس تفاده می کنند به ۶۱
درصد کاربران اینترنتی که از ایمیل استفاده می کنند خواهد رسید .
آمارهای به دس ت آمده از STATCOUNTER GLOBAL نشان می دهد که ۵ موتور جستجوی برتر جهان
بر اساس حجم ترافیک ارسالی به سمت سایت ها به شرم زیر است :
 سایت گوگل ۹۰.۶۲ % از ترافیک را به سمت سایتها ارسال میکند .
 یاهو ۳.۷۸ % از ترافیک را به سمت سایتها میفرستد .
 بینگ ۳.۷۲ % از ترافیک را به خود اختصاص داده است .
 سایت ASK نیز ۳۶ % از ترافیک را به سمت سایت ها ارسال می کند .
 سایت Baidu حدود ۰.۳۵ % از ترافیک را به خود اختصاص داده است .
 مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۱ نرخ کلیک برای رتبه های برتر نتایج جستجو را نشان میدهد :
 موقعیت اول در نتایج موتورهای جستجو، ۱۸.۲ % از نرخ کلیک را به خود اختصاص می دهد .
 موقعیت دوم، ۱۰.۱ %، موقعیت س وم حدود ۷.۲ % و موقعیت چهارم ۴.۸ % از نرخ کلیک را خواهد داش ت.
موقعیت های دیگر نرخ کلیک زیر ۲ % دارند .
 موقعیت اول در موتور جستجوی بینگ ۹.۶۶ % نرخ کلیک خواهد داشت .
 کل نرخ کلیک میانگین برای ۱۰ نتیجه برتر ۵۲.۲ برای گوگل و ۲۶.۳۲ % برای بینگ بوده است .
همه این تحقیقات و پژوهش ها ما را به یک نتیجه گیری مهم در مورد جسئئتجو در وب و بازاریابی موتورهای
جستجو سوق میدهد. ما می توانیم از این پژوهش ها به موارد زیر دست پیدا کنیم :
 جستجو کردن یک شیوه بسیار محبوب است. جستجو در ف ای مجازی سالانه ۲۰ % رشد میکند .
 جستجوهای انجام شده حجم قابل توجهی از ترافیک آفلاین و آنلاین را تشکیل میدهد .
 رتبهبندی بالاتر در چند نتیجه اول برای دیده شدن سایت ضروری است .
 داش تن رتب ه در نت ایج برتر ن ه تنه ا حجم بالایی از ترافیک را فراهم میکند، بلکه باعث جذب اطمینان
مشتریان میشود .
آموزش اساس و بنیان سئو مرحله ای مهم در دسترسی به این اهداف است .

فصل سوم : چرا بازاریابی در موتورهای جستجو مهم است؟
یکی از جنبه های مهم سئو ایجاد سایتی است که پیدا کردن و درک آن برای کاربران و ربات های موتورهای
جسئتجو آسئان باشد . اگرچه موتورهای جس تجو بسیار هوشمند شدهاند اما هنوز هم نمیتوانند صفحات وب را
آنگونه که انس انها درک میکنند، ببینند و درک نمایند. به همین خاطر سئو به موتورهای جستجو کمک میکند
موضوع سایت را درک کند و مفید بودن آن برای کاربر را تعیین نماید .
بحث رایج علیه سئو :
ما به طور مکرر با چنین جملاتی مواجه می شویم :
هیچ مهندس باهوش ی نمیتواند موتور جس تجویی بس ازد و طراحی کند که سایتها را برای رتبه بندی و ایندکس
ش دن ملزم به تبعیت از قوانین و اص ول خاص ی نماید. هر کس ی که خرده هوش ی داشته باشد به دنبال سیستمی
)موتور جس تجویی خواهد بود که بتواند هر نوع معماری را بخزد، کدهای پیچیده و حتی ناقص را تفس یر نماید و
هنوز هم راهی برای نشان دادن نتایج مرتبط به کاربران بیابد. هیچ کس موتور جستجویی که تنها سایت های بهینه
شده را ایندکس نماید و به آن ها رتبه بدهد نمیخواهد .
اما صبر کنید …
فرم کنید به ص ورت آنلاین عکس ی از س گ خود را منتش ر کرده اید. ممکن است یک انسان این تصویر را بدین
ص ورت تفس یر نماید: یک س گ سیاه رنگ با اندازه متوسط که در پارک بازی میکند. این در حالیست که بهترین
موتورهای جس تجو در جهان برای درک این نوع تص ویر دچار چالش خواهند ش د. خوب حالا سوال اینجاست که
موتورهای جس تجو چگونه می توانند چنین تص اویری را درک نمایند؟ خوش بختانه فرآیند سئو به وبمسترها اجازه
می دهد س رن هایی را برای موتورهای جس تجو فراهم آورند تا بتوانند از آن برای درک محتوای موجود اس تفاده
نمایند. در حقیقت، اضافه کردن ساختار مناسب به محتوای سایت برای سئو ضروری است . درک توانایی ها
و محدودیت های موتورهای جس تجو به ش ما اجازه میدهد محتوای سایت خود را به صورت درست بسازید، فرمت
بندی کنید و در اختیار افراد قرار دهید. بدون فرآیند سئو ممکن است محتوای سایت شما برای موتورهای جستجو
قابل مشاهده نباشد .
محدودیت های فناوری موتورهای جستجو :
اکثر موتورهای جس تجو با اص ول مش ابهی کار میکنند. همانطور که در فص ل اول
آموزش سئو توضیح داده شد، رباتهای خودکار جستجو، وب را میخزند، لینکها را
دنب ال میکنن د و محتوای موجود را در پ ایگاه داده عظیم خود ایندکس مینمایند.
آنها اینکار را با هوش مص نوعی انجام می دهند اما فناوریهای مدرن جس تجو هم
زی اد قدرتمند نیس تند. محدودیت های فنی زیادی وجود دارد که باعث ایجاد مش کل در قرار دادن س ایت در
موتورهای جستجو و رتبه بندی آن ها میشود. ما برخی از محدودیت ها را در ادامه توضیح داده ایم :
مشکلات خزیدن و ایندکس کردن صفحات سایت :
 فرم هئای آنلای : موتوره ای جس تجو در تکمی ل فرم های آنلاینی مثل فرم لاگین زیاد خوب عمل
نمیکنند. به همین خاطر هر نوع محتوایی که در این فرمها وجود داش ته باش د از دید موتورهای جستجو
پنهان خواهد ماند .
 صفحه های تکراری : سایتهایی که از سیستم های مدیریت محتوا استفاده میکنند اغلب نسخه های
تکراری از یک صفحه را ایجاد میکنند. این یک مشکل بزرگ برای موتورهای جستجویی است که به دنبال
محتوای اصیل هستند .
 مسدود شده در کد : خطاها در خزش سایت ممکن است به خاطر مسدود شدن برخی از موارد در فایل
(robots.txt) باشد. این موضوع میتواند موتورهای جستجو را به طور کلی مسدود سازد .
 سئاختار ضئعی لینک ها : اگر س اختار لینک سایت برای موتورهای جستجو قابل درک نباشد، ممکن
است نتوانند به همه محتوای آن دست پیدا کنند یا آن را بخزند .
 محتوای غیر متنی : اگرچه موتورهای جس تجو در خواندن متن غیر HTML بهتر ش ده اند، اما محتوای
موجود در رس انه های غنی هنوز هم برای موتورهای جستجو زیاد قابل درک نیستند. این نوع محتواها در
برگیرنده متون در فایلهای فلش، تصاویر، فایلهای ویدئویی، فایلهای صوتی و محتوای in-plug است .
 مشکلات موجود در هماهنگی و منطبق کردن کوئری با محتوای سایت :
 واژه های غیر عادی : متنی که با واژه های رایجی که افراد برای جس تجو از آن اس تفاده نمیکنند. به
عنوان مثال افراد ممکن اس ت به جای کلمه کولر که جس تجوی آن رایج اس ت از عبارت دس تگاه خنک
کننده هوا استفاده کنند .
 زبان و پیچیدگی های آن : سعی کنید مواردی که افراد به دنبال آن هستند را پیدا کنید و عینا از همین
کلمات در محتوای خود استفاده نمایید .
 هدف گیری مکانی نامتجانس : به عنوان مثال ممکن است شما زبان انگلیسی را در محتوای خود به کار
ببرید در حالیکه اکثر مخاطبانتان فارسی زبان هستند .
 سئیگنال های متنی متفاوت : به عنوان مثال فرم کنید که عنوان پس تی در وبلاگ به صورت بهترین
قهوه های مکزیک باش د، اما خود متن در مورد اقامت گاه های کانادا نوش ته ش ده باش د. این پیام های
ترکیبی میتواند سیگنالهای سردرگم کننده ای را به موتورهای جستجو ارسال کند .
اطمینان حاصل کنید که محتوای شما دیده می شود :
اجرای نکات فنی برای توس عه سایت بسیار مهم هستند. اما بعد از اینکه اصول را پیاده کردید، باید محتوای خود را
بازاریابی کنید. موتورهای جس تجو فرمولی برای ق اوت کردن کیفیت محتوای موجود در وب ندارند. در عوم
فناوریهای جس تجو بر روی معیارهای مرتبط بودن و اهمیت تکیه میکنند و این معیارها را با پیگیری کارهایی
که افراد انجام میدهند میسنجند :
چیزی که افراد کش ف می کنند، به آن واکنش نشان میدهند، در محتوای موجود کامنت میگذارند و به آن لینک
میدهند. به همین خاطر تنها ساختن یک سایت عالی و تولید محتوای عالی کافی نیست. محتوای شما باید بازنشر
شود و درباره آن صحبت کنند .
موتورهای جستجو ماهیت رقابتی دارند
اگر نگاهی به ص فحه نتایج موتورهای جس تجو بیندازید متوجه خواهید ش د که چرا بازاریابی موتورهای جس تجو
(SEM) اهمیت زیادی دارد. به طور متوسط ۱۰ موقعیت برتر در صفحه نتایج موتورهای جستجو وجود دارد .
ص فحاتی که این موقعیتها را اش غال میکنند بر اس اس رتبه ای که دارند مرتب میش وند. هرچقدر رتبه شما در
صفحه نتایج بالاتر باشد نرخ کلیک بهتر خواهد بود و توانایی جذب افراد بیشتری را خواهید داشت. نتایج موجود در
موقعیت های ۱ ، ۲ و ۳ نیز میتوانند ترافیک بیشتری نسبت به نتایج پایین صفحه دریافت نمایند .
اص لا مهم نیست موتورهای جستجو در آینده چگونه تغییر میکنندم سایتها و کسب و کارها در آینده نیز برای به
دست آوردن رتبه بهتر و جلب توجه کاربران خود بر روی موقعیتهای مختلف نتایج جستجو رقابت خواهند کرد .
سئو به طور مداوم در حال تغییر است :
زمانی که بازاریابی موتورهای جس تجو (SEM) در اواس ط س ال ۱۹۹۰ آغاز به کار کرد، ثبت دس تی، برچس ب
کلیدواژه ها و keyword stuffing امری رایج محسوب میشد. در سال ۲۰۰۴ ، قرار دادن لینک های زیاد با انکر
تکست، خرید لینک از وبلاگ های خودکار و ساخت مزارع لینک برای به دست آوردن ترافیک انجام میشد. در سال
۲۰۱۱ ، بازاریابی رس انههای اجتماعی و جس تجوی عمودی، روش اص لی برای بهینهس ازی سایت محسوب میشد.
موتورهای جستجو تلاش کردند به همراه چنین تکاملهایی، الگوریتمهای خود را اصلام کنند .
آینده س ئو نامعلوم است اما در دنیای جستجو تغییر یک امر عادی است و به صورت مداوم انجام میشود. به همین
خاطر اس ت که بازاریابی موتورهای جس تجو به اولویت اص لی افرادی تبدیل خواهد ش د که دوست دارند در دنیای
رقابتی وب ح ور داش ته باش ند. برخی از افراد ادعا میکنند که عمر س ئو به پایان رس یده است. اما همانطور که
مش اهده میکنید نیازی به دفاع از آن نیس ت. س ایتها برای جلب توجه افراد و به دس ت آوردن موقعیت برتر در
موتورهای جس تجو با هم رقابت میکنند. افرادی که دانش و تجربه بهبود رتبه س ایت خود را دارند میتوانند از
ترافیک و دیده شدن بیشتر لذت ببرند .

فصل چهارم: اصول سئو برای طراحی و توسعه سایت
موتورهای جس تجو در خزیدن و نحوه تفسیر محتوای موجود در سایت محدود هستند. یک صفحه از سایت ممکن
اس ت برای شما و موتورهای جستجو ظاهر یکسانی نداشته باشد. در این مقاله بر روی اصول سئو و جنبه های فنی
طراحی صفحات وب تمرکز خواهیم کرد که برای موتورهای جستجو و انسان ها سازمان دهی شده اند .
محتوای قابل ایندکس در موتورهای جستجو
برای اینکه بتوانید در لیست نتایج موتورهای جستجو رتبه بهتری داشته باشید، محتوای مهم شما باید به شکل
فرمت متنی HTML باش د. فایل های تص ویری، فایلهای فلش، فایلهای جاوا و س ایر محتوای غیر متنی اغلب
توسط خزندگان موتورهای جستجو نادیده گرفته می شوند و از نظر آنها بیارزش هستند .
راحت ترین روش برای اطمینان حاص ل کردن از اینکه کلمات و عباراتی که برای بازدید کنندگان قابل مش اهده
اس ت، برای موتورهای جس تجو نیز قابل دیدن می باش د، این است که آن ها را درون کد HTML در صفحه قرار
دهید. سایر راهکارهای پیشرفته برای افرادی که به دنبال فرمت بندی و استایل های بهتر بصری هستند وجود دارد :
برای تصاویر خود مت ALT فراهم کنید : تصاویری که به فرمتهای مختلف وجود دارد را با یک متن ALT مجهز کنید. با این روش می توانید توضیح متنی از عناصر بصری را در اختیار موتورهای جستجو قرار دهید .
باکس های جستجو را با لینک های قابل خزیدن و ناوبری مجهز کنید .
افزونه های فلش یا جاوا را با متن همراه سازید .
اگر می خواهید کلمات و عبارات موجود در فایل های ویدئویی و صوتی ایندکس شود برای آن ها رونوشت متنی
فراهم آورید .
مشاهده سایت به گونه ای که موتورهای جستجو آن را می بینند :
بیش تر س ایت ها در رابطه با محتوای قابل ایندکسمش کلات زیادی دارند. به همین خاطر بررس ی دوبارهی این
م وض وع خ ال ی از ل ط ف ن یس ت. ب ه ک م ک اب زاره ای ی ه م چ ون cache Google’s ، -SEO
browser.com و MozBar می توانید ببینید چه عناص ری از محتوای ش ما برای موتورهای جس تجو قابل
مشاهده و قابل ایندکس شدن است .
موتورهای جستجو سایت شما را متفاوت میبینند .
زمانی که از قابلیت Google cache استفاده می کنید، مشاهده خواهید کرد که برای موتورهای جستجو، صفحه
اص لی سایتی همچون JugglingPandas.com در برگیرنده تمامی اطلاعات غنی که شما می بینید نیست. این
موضوع کار را برای موتورهای جستجو دشوار می سازد .
از طریق ابزار Google cache مشاهده می کنید که گوگل چیزی در آن صفحه نمیبیند. حتی متنی وجود ندارد
که به ش ما بگوید این ص فحه میمونهای ش لوغی دارد. این سایت کلا بر پایه فلش ساخته شده است، اما متاسفانه
این موض وع بدین معنی است که موتورهای جستجو نمی توانند محتوای موجود را ایندکس کنند یا حتی لینکی به
بازی های موجود بدهند. بدون وجود متن HTML ، این ص فحه رتبه بندی خوبی در موتورهای جس تجو نخواهد
داش ت. به همین خاطر نه تنها بررس ی محتوای متنی کار عاقلانه ای اس ت بلکه اسئتفاده از ابزارهای سئو برای
بررسی دوبارهی آن صفحه میتواند دیده شدن آن در موتورهای جستجو را مشخص کند .
ساختار لینک قابل خزش
موتورهای جس تجو برای قرار دادن س ایت در نتایج موجود باید محتوای آن را ببینید و ایندکس کنند. این موتورها
باید لینکهایی که به منظور یافتن محتوا در س ایت ایجاد ش ده است را نیز بیابند. ساختار لینک قابل خزش که به
کراولرها اجازه میدهد همانند یک مس یر از آن برای بررس ی س ایت اس تفاده کنند، برای یافتن تمامی ص فحات
ض روری و حیاتی اس ت. بیش تر س ایتها، س اختار ناوبری خود را به گونه ای طراحی میکنند که برای موتورهای
جس تجو قابل دس ترسی نیست و همین امر رتبه بندی و ایندکس شدن آن ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در
ادامه به شما نشان خواهیم داد که این مشکل چگونه رخ می دهد :
در این مثال، کراولرهای گوگل به ص فحه A دس ترسی پیدا کرده اند و در آن لینکی به صفحات B و E پیدا کرده
اند. با اینحال، اگرچه ص فحات C و D نیز ممکن اس ت ص فحات مهمی در س ایت باشند اما خزندگان وب مسیری
برای دستیابی به آنها ندارند. این موضوع بدین خاطر است که هیچ لینک مستقیمی که به این صفحات اشاره کند
وجود ندارد.اگر رباتهای خزنده گوگل نتوانند به ص فحات ش ما دست پیدا کنند وجود محتوای عالی، هدف گیری
مناسب کلمات کلیدی و بازاریابی هوشمند نیز نمیتواند کمکی به شما بکند .
آناتومی لینک
تگ لینک ها می تواند در برگیرنده تص ویر، متن یا س ایر موارد باش د که همه آن ها ناحیه قابل کلیکی را بر روی
صفحه ایجاد میکنند و کاربر میتواند برای رفتن به صفحه دیگر با آنها تعامل داشته باشد.این لینکها اصلی ترین
عناصر ناوبری در اینترنت هستند که به آن ها هایپرلینک گفته می شود .
در تص ویر بالا تگ “<a” نش ان دهنده آغاز یک لینک اس ت. موقعیت ارجاعی لینک به مرورگرها و موتورهای
جس تجو میگوید که لینک به چه مکانی اش اره دارد. در این مثال آدرس http://www.jonwye.com آدرس
اصلی سایت است .
قسمت بعدی که برای بازدید کنندگان قابل مشاهده است را انکر تکست می نامند. انکر تکست صفحه ای که لینک
به آن اش اره دارد را توص یف می کند. حالا تگ “</a>” پایان لینک را نش ان میدهد و از اش تباه شدن لینک با
س ایر عناص ر موجود در ص فحه پیش گیری می نماید. این یکی از اص لی ترین فرمت لینک اس ت و می تواند برای
موتورهای جس تجو قابل درک باش د. خزندگان به خوبی می دانند که آن ها باید این لینک را به نمودار لینک وب
اضافه کنند، از آن برای متغیرهای مستقل کوئری استفاده نمایند و آن را برای ایندکس کردن محتوای صفحه دنبال
کنند .
فرم های نیازمند اشتراک
اگر کاربر را ملزم میکنید قبل از دس ترس ی به محتوای خاص، فرمی را به ص ورت آنلاین پر کند، احتمال دارد
موتورهای جس تجو این نواحی محافظت شده را هرگز مشاهده نکنند. فرمها ممکن است در برگیرنده صفحه لاگین
محافظت ش ده با پس ورد باشند. در این شرایط، خزندگان موتورهای جستجو تلاش نمیکنند فرم را ثبت نمایند. به
همین خاطر هر لینک یا محتوایی که در آن قرار داشته باشد برای موتورهای جستجو غیر قابل مشاهده خواهد بود .
لینک های موجود در فایل های جاوا اسکریپت غیر قابل تجزیه
اگر برای لینک های خود از جاوا اسکریپت استفاده می کنید، ممکن است متوجه شوید که موتورهای جستجو آن را
نمی خزند یا ارزش زیادی به آن نمیدهند. لینک های HTML استاندارد باید جایگزین لینک های جاوا اسکریپت
در تمامی صفحاتی شوند که رباتهای خزنده موتورهای جستجو قادر به خزیدن آن نیستند .
لینک به صفحاتی که توسط متا تگ کنترل ربات های موتور جستجو یا فایل
ROBOTS.TXT مسدود شده اند
فایل robots.txt و متا تگ کنترل ربات های موتور جستجو به صاحبان سایت ها اجازه میدهد دسترسی به صفحه
خاص ی را برای موتورهای جستجو محدود نمایند. به همین خاطر در استفاده از این فایل ها باید دقت کنید. ممکن
اس ت با اس تفاده نادرس ت از چنین فایل هایی، رباتهای جس تجو کلا مس دود شوند و اجازه خزیدن و جمعآوری
اطلاعات از سایت شما را نداشته باشند .
فریمها یا آیفریمها
از لحاظ فنی لینک هایی که در فریم ها و آی فریم ها قرار دارند قابل خزش هستند اما هر دوی این موارد مشکلات
ساختاری برای موتورهای جستجو دارند. در صورتی که کاربر حرفه ای هستید و می توانید نحوه ایندکس موتورهای
جس تجو و دنبال کردن لینک های موجود در فریم ها را درک کنید قادر خواهید بود از آن ها به درس تی اس تفاده
کنید. در غیر اینصورت بهتر است از این گزینه ها دوری کنید .
ربات ها از فرم های جستجو استفاده نمی کنند
اگرچه این موض وع نیز به طور مس تقیم به هش داری که در قس مت بالا در مورد فرم ها دادیم مربوی میشود، اما
مشکلی است که بیشتر افراد با آن مواجه هستند. برخی از وبسمترها بر این باورند که اگر جعبه جستجو را در سایت
قرار دهند موتورهای جس تجو می توانند هر چیزی که بازدید کننده به دنبالش هست را بیابند. متاسفانه ربات های
خزنده موتورهای جس تجو برای یافتن محتوا انجام نمیدهند. اگر لینکی در س ایت وجود نداشته باشد دسترسی به
سایر محتواهای موجود در آن سخت میشود .
لینک در فایل های فلش، جاوا و سایر افزونهها
لینک هایی که در س ایت بالا تعبیه ش ده بود نمونه خوبی از این پدیده اس ت. اگرچه ده ها شکل از پاندا در صفحه
وجود داشت اما خزندگان قادر نبودند از طریق ساختار سایت به آن دست یابند و همین امر موجب شده بود این نوع
تصاویر برای موتورهای جستجو غیر قابل مشاهده باشد .
لینک های موجود در صفحاتی که صدها یا هزاران لینک دارند
موتورهای جس تجو تنها تعداد محدودی از لینک ها را در ص فحه مورد نظر می خزند. این محدودیت برای کاهش
اسپم و بهبود رتبه بندی ضروری است. صفحاتی که صدها لینک در خود دارند، ممکن است هیچ کدام از این لینک
ها توسط موتورهای جستجو خزیده نشود و ایندکس نگردد .
تگ NOFOLLOW
تگ Rel=”nofollow” را می توان با دستور زیر مورد استفاده قرار داد :
<a href=”https://g-ads.com/blog” rel=”nofollow”>وبلاگ جی ادز </a>
لینک ها ممکن است صفات متعددی داشته باشند. موتورهای جستجو تقریبا بیشتر این صفات را نادیده می گیرند.
اما در این میان یک اس تثنا بس یار مهم وجود دارد و آن هم ص فت rel=”nofollow” است. در مثال بالا، اضافه
کردن صفت rel=”nofollow” به تگ لینک به موتورهای جستجو می گوید که صاحب سایت دوست ندارد لینک
مورد نظر به عنوان تاییدیه وب س ایت اش اره ش ده، مورد تفس یر قرار گیرد . صئفت Nofollow به موتورهای
جستجو دستور می دهد لینک را دنبال نکنند . این تگ روشی برای جلوگیری از ارسال کامنتهای خودکار در
وبلاگ ها، بخش دیدگاه مخاطبان و لینکهای اسپم است. لینک هایی که این تگ را دارند در هر موتور جستجویی
به شیوه متفاوتی تفسیر میشوند .
آیا لینک های NOFOLLOW بد هستند؟
اگرچه این لینک ها همانند لینک های follow ارزش مند نیستند اما بخش طبیعی از پروفایل لینک سایت شما را
محس وب میش وند و چیز بدی نخواهند بود. در حقیقت فاکتورهای رتبه بندی س ایت MOZ نش ان می دهد که
سایت هایی با رتبه بندی بالا درصد بالایی از لینک های داخلی nofollow دارند .
گوگل
گوگل بیان کرده اس ت که در بیشتر موارد لینک های nofollow را دنبال نمیکند. این لینکها ارزشی برای پیج
رنک و رتبه بندی ندارند. اس اس ا استفاده از این لینک ها باعث می شود گوگل لینک هدف را از نمودار کلی سایت
حذف کند. لینک های nofollow ارزش ی ندارند و به عنوان متن HTML تفس یر میش وند. با این وجود بیشتر
صاحبان سایت ها بر این باورند که لینک های nofollow از سایت های بزرگ و قابل اعتمادی همچون ویکی پدیا
میتواند نشانه قابل اعتماد بودن سایت باشد .
بینگ
بینگ که نتایج جس تجو در یاهو را فراهم میکند بیان کرده است که لینک های nofollow را در نمودار لینکها
قرار نمیدهد. با این وجود رباتهای خزنده این موتور جس تجو هنوز از این لینکها به عنوان روش ی برای یافتن
ص فحات جدید اس تفاده میکنند. بنابراین با اینکه چنین موتورهای جستجویی از لینک های nofollow استفاده
میکنند اما آن را در محاسبان رتبه بندی دخیل نخواهند کرد .
استفاده از کلمات کلیدی و هدف گیری
کلمات کلیدی بنیان فرآیندهای جستجو هستند. آن ها بلوک های زبانی و جستجو را تشکیل می دهند. در حقیقت
کل علم به جمعآوری و طبقهبندی اطلاعات )که موتورهای جستجوی تحت وب مانند گوگل را نیز شامل میشود.
بر اساس کلیدواژه ها خواهد بود. زمانی که موتورهای جستجو محتوای سایت را میخزند و آن را ایندکس می کنند،
آن ها را بر اس اس ایندکسهای مبتنی بر کلیدواژه پیگیری میکنند. میلیونها میلیون پایگاه داده ای که بر روی
کلیدواژه ها تمرکز دارند، به موتورهای جس تجو اجازه می دهد داده های مورد نیاز خود را در کس ری از ثانیه به
دست آورند .
واض ح است که اگر بخواهید صفحه خود را برای واژه ای همچون سگ رتبه بندی کنید، باید اطمینان حاصل کنید
که این واژه بخشی از محتوای قابل ایندکستان است .
سلطه کلمات کلیدی
کلمات کلیدی نحوه تعامل ما با موتورهای جستجو و نیتی که از جستجو داریم را مشخص می کند. زمانی که برای
جس تجو عبارتی را وارد می کنیم، موتورهای جس تجو ص فحه را برای یافتن کلمات کلیدی وارد شده مورد بررسی
قرار میده د. ترتی ب کلمات، املا، نقطه گذاری و اس تفاده از حروف کوچک و بزرگ اطلاعات بیش تری را برای
موتورهای جستجو فراهم می آورند .
موتورهای جس تجو نحوه اس تفاده شدن کلمه کلیدی در صفحه را مورد بررسی قرار میدهند تا بتوانند ارتبای سند
خ اص ب ه کوئری مربوط ه را تعیین نم این د. یکی از بهترین روش ه ای برای بهینئه سئئازی رتبئه بنئدی
صئفحه اطمینان حاصل کردن از این مورد است که کلیدواژه ای که میخواهید رتبه ای برایش به دست آورید در
عنوان، متن و داده های متا به کار رفته اس ت. به طور کلی، زمانی که کلیدواژه های خاصئی را انتخاب میکنید،
رقابت بر روی آن را در نتایج جستجو تنگتر میکنید و می توانید شانس دستیابی به نتایج برتر را بهبود ببخشید .
نمودار نش ان داده شده در سمت چپ، ارتبای واژه گسترده کتاب را به عنوان خاص “داستان دو شهر” بررسی کرده
اس ت. توجه داش ته باش ید، در حالیکه نتایج بس یاری برای این واژه گسترده وجود دارد اما نتایج کمتری برای واژه
خاص وجود خواهد داشت. در نتیجه رقابت کمتری بر روی آن خواهد بود .
استفاده نادرست و سوء استفاده از کلمات کلیدی
از زمانی که جس تجوی آنلاین در اختیار افراد قرار گرفت، همیشه افرادی بوده اند که از کلمات کلیدی برای گمراه
کردن موتورهای جس تجو اس تفاده می کردند. اینگونه س وء استفاده ها در برگیرنده استفاده بیش از حد از کلمات
کلیدی در متن، URL ، تگ متا و لینک هاست .
متاس فانه این تاکتیک به جای اینکه مزیتی برای س ایت ش ما به همراه داش ته باش د، باعث آس یب رساندن به آن
میشود. در روزهای اولیه، موتورهای جستجو تلاش میکردند بر روی کاربرد کلمات کلیدی به عنوان سیگنال اصلی
مرتبط بودن تمرکز نمایند. امروزه با اینکه موتورهای جس تجو هنوز نمیتوانند متن را همانند انس ان ها بخوانند و
تفسیر کنند، اما قادرند به کمک یادگیری ماشینی به درک ایده آل نزدیک گردند .
اگر میخواهید رتبه بهتری در موتورهای جس تجو داش ته باش ید بهترین تمرین این است که به صورت طبیعی و
اسئتراتییک از کلمات کلیدی اسئتفاده کنید . اگر ص فحه شما عبارت بر ایفل را هدف قرار میدهد پس می
توانید خود عبارت بر ایفل، تاری بر یا حتی هتل های پیش نهادی در پاریس را در محتوایتان بگنجانید. از سوی
دیگر اگر بخواهید عبارت بر ایفل را در محتوای نامرتبطی قرار دهید )همچون ص فحه ای که در مورد غذای سگ
اس ت تلاش ش ما برای به دس ت آوردن رتبه در عبارت بر ایفل بینتیجه خواهد بود. هدف اس تفاده از کردن از
کلمات کلیدی به دس ت آوردن رتبه بالا برای همه این کلمات نیست، بلکه به دست آوردن رتبه برای کلماتی است
که افراد به دنبال آن هستند .
بهینه سازی داخلی سایت
اس تف اده کردن از کلیدواژه و هدف قرار دادن مخاطبان هنوز هم بخش ی از الگوریتم های رتبه بندی موتورهای
جس تجو محس وب میشوند. ما میتوانیم تکنیکهای موثری را برای کاربرد کلمات کلیدی به کار بگیریم تا بتوانیم
ص فحهای ایجاد کنیم که به خوبی بهینه سازی شده است. ما تست های زیادی انجام داده ایم و به نتایج زیادی نیز
دست پیدا کرده ایم. زمانی که میخواهید بر روی سایت خود کار کنید، ما فرایند زیر را پیشنهاد میکنیم. از عبارات
و کلمات کلیدی به شیوه های زیر استفاده کنید :
 سعی کنید از کلمه کلیدی حداقل یکبار در عنوان استفاده کنید. کلمه کلیدی را تا جایی که می توانید
به ابتدای عنوان نزدیک تر کنید .
 آن را به صورت دائمی در نزدیکی بالای صفحه جای دهید .
 س عی کنید کلمه کلیدی خود را حداقل دو الی سه بار در متن بیاورید. می توانید از متغیرهای موجود نیز
در متن اس تفاده کنید. اگر محتوای طولانی دارید میتوانید چند بار از کلمه کلیدی اس تفاده کنید. زمانی
که می خواهید این کلمات را در متن بگنجانید به احتمال زیاد متغیرهای دیگری را نیز خواهید یافت .
 حداقل یکبار آن را در تگ ALT تص ویر خود قرار دهید. اینکار نه تنها به جستجوی وب کمک می کند بلکه
به جستجوی تصویر نیز کمک خواهد کرد .
 یکبار در URL از کلمه کلیدی استفاده کنید .
 حداقل یکبار در متاتگ توض یحات از کلیدواژه اس تفاده کنید. توجه داش ته باش ید که تگ توض یحات
توس ط موتوره ای جس تجو برای رتب ه بن دی مورد اس تف اده قرار نمی گیرد بلک ه ب ه جذب کلیک
بازدیدکنندگان کمک خواهد کرد. نباید از کلمه کلیدی در انکر تکس ت لینکی که صفحه دیگری در سایت
اشاره دارد استفاده کنید. اینکار با عنوان Keyword Cannibalization شناخته شده است .
اگر در هر یک از مقالات س ئو با کلمات یا واژه هایی مواجه ش دید که معنی آن را نمیدانس تید، به واژه نامه س ئو
مراجعه کنید .
افسانه چگالی کلمات کلیدی
چگالی کلمات کلیدی بخشی از الگوریتم رتبه بندی مدرن نیست. اگر دو سند D1 و D2 حاوی ۱۰۰۰ واژه باشند
و واژه ای ۲۰ بار در متن تکرار ش ده باشد، بنابراین آنالیزور چگالی کلمات کلیدی به شما خواهد گفت که برای هر
دو س ند چگالی کلمات کلیدی حدود ۰.۰۲۰ ( ۲ % برای آن واژه اس ت. آنالیزور کلمات کلیدی نمیتواند مش خص
کند کدام س ند مرتبط تر اس ت. تجزیه و تحلیل چگالی کلمات کلیدی یا نس بت چگالی کلیدواژه ها چیزی درباره
موارد زیر به شما نمیگوید :
– فاصله نسبی بین کلمات کلیدی در متن
– جایی که واژه موردنظر در متن دیده شده است )توزیع
– تکرر استنادی بین واژه ها
– تم اصلی، موضوع و زیر موضوع متن
نتیجه گیری :
چگالی کلمات کلیدی از محتوا، کیفیت، معناشناسی و ارتبای جدا شده است .
خوب حالا س وال اینجاس ت که چگالی کلمات کلیدی بهینه در مت چگونه باید باش د؟ یک ص فحه بهینه برای
عبارت running shoess به صورت زیر خواهد بود :
تگ عنوان
عنص ر عنوان در یک ص فحه بایستی توصیف دقیق و خردمندانهای از محتوای موجود در آن ارائه کند. این موضوع
هم برای تجربه کاربری (UX) و هم بهینه س ازی س ایت برای موتورهای جس تجو (SEO) مهم اس ت. از آنجایی
که تگ عنوان بخش مهمی از بهینه سئازی سئایت برای موتورهای جستجوست، بهترین تمرینات برای ایجاد
تگ عنوان را در ادامه بیان می کنیم .
در مورد طول تگ عنوان هوشیار باشید
موتورهای جس تجو تنها ۶۵ الی ۷۵ کاراکتر اول تگ عنوان را در نتایج موتورهای جس تجو نش ان می دهند. این
موض وع در بیشتر رسانه های اجتماعی نیز به صورت یک محدودیت وجود دارد. به همین خاطر پایبند بودن به این
محدودیت یک تص میم هوش مندانه است. با اینحال اگر کلمات کلیدی متعددی را هدف قرار می دهید یا از کلمه
کلیدی دم دراز اس تفاده می کنید، داش تن آن در تگ عنوان برای کس ب رتبه بندی ضروری است. در این شرایط
استفاده از کلمات کلیدی طولانی مشکلی نخواهد داشت .
تگ عنوان هر ص فحه ای در بالای مرورگر نمایش داده می شود و اغلب زمانی که محتوا در رسانه های اجتماعی به
اشتراک گذاشته می شود یا بازنشر میگردد، به صورت عنوان مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کلمات کلیدی
در تگ عنوان کمک میکند تا موتورهای جستجو این واژه ها را در صفحه نتایج جستجو به هنگام جستجوی کوئری
توسط کاربر برجسته میکند. این موضوع باعث می شود دیده شدن سایت در موتورهای جستجو بیشتر شود و نرخ
کلیک آن افزایش پیدا کند. دلیل مهم دیگری که برای ایجاد تگ عنوان حاوی کلمات کلیدی و توصیفی وجود دارد
برای کسب رتبه بندی بهتر در موتورهای جستجوست .
مطالعات انجام شدن نشان می دهد ۹۴ درصد از افراد بر این باورند که استفاده از کلمات کلیدی در تگ عنوان مهم
ترین مکان برای قرار دادن چنین کلماتی برای کسب رتبه بندی بالاست .
کلمات کلیدی مهم خود را در نزدیکی ابتدای تگ عنوان قرار دهید
هرچقدر کلمات کلیدی ش ما به ابتدای تگ عنوان نزدیک تر باشد بهتر و مفید تر است. کاربر نیز بر روی این نتایج
کلیک می کند .
برندینگ خود را در تگ عنوان جای دهید
شما می توانید تگ عنوان خود را با نام برند به پایان برسانید. اینکار به افزایش آگاهی از برند کمک میکند و باعث
میشود نرخ کلیک برای افرادی که با برند آشنا هستند و آن را دوست دارند بیشتر شود. معمولا بهتر است نام برند
خود را در پ ای ان تگ عنوان قرار دهید. از آنجایی که واژه ها در ابتدای تگ عنوان ارزش بیش تری دارند در مورد
چیزی که می خواهید رتبه ای برای آن داشته باشید خوب فکر کنید .
قابلیت خواندن و تاثیرات عاطفی را نیز مدنظر داشته باشید
تگ عنوان باید توصیفی و قابل خواندن باشد. تگ عنوان تعامل جدید کاربر با برند شماست و میتواند بهترین تاثیر
را بر روی او بگ ذارد. ایجاد تگ عنوان قانع کننده به جلب توجه بازدید کننده کمک خواهد کرد و میتواند کاربران
بیش تری را به س ایت ش ما جذب نماید. این موض وع نش ان میدهد که س ئو به تنهایی بهینه س ازی و استفادهی
استراتژیک از کلمات کلیدی نیست بلکه باید تجربه کاربری را نیز هدف قرار دهد و آن را بهبود ببخشد .
متا تگ
متا تگ در اص ل به عنوان فیلتری برای ارائه اطلاعات در مورد محتوای سایت به کار می رود. برخی از متا تگهای
اصلی را در زیر معرفی می کنیم .
متا تگ کنترل ربات های جستجو
این متا تگ ها میتوانند خزندگان موتورهای جستجو و فعالیت آن ها را در سطح هر صفحه مورد کنترل قرار دهند.
روش های متعددی برای اس تفاده کردن از این نوع متا تگ ها برای کنترل رفتار موتورهای جس تجو در هر صفحه
وجود دارد :
 index/noindex به موتورهای جس تجو می گوید که ص فحه مورد نظر چگونه باید خزیده ش ود و در ایندکس
موتور نگهداری گردد. اگر شما گزینه noindexx را مورد استفاده قرار دهید صفحه شما از ایندکس شدن مستثنی
می شود. به طور پیش فرم، موتورهای جستجو فرم میکنند که قادرند همه صفحات موجود در سایت را ایندکس
کنند. بنابراین استفاده از مقدار Index عموما غیر ضروری است .
 follow/nofollow به موتورهای جستجو می گوید که چگونه لینک موجود در صفحه را بخزند. اگر شما گزینه
Nofolloww را انتخاب کنید موتورهای جس تجو لینک موجود در صفحه را نادیده میگیرند. به طور پیش فرم
همه صفحات خاصیت Follow دارند .
مثال :
<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”>
 noarchive برای محدود کردن موتورهای جستجو از ذخیره نسخه کش صفحه مورد استفاده قرار می گیرد . به
طور پیش فرم، موتورهای جس تجو نس خه های قابل مش اهده ای از تمامی ص فحاتی که ایندکس کرده اند نگه
میدارند .
 nosnippet ب ه موتوره ای جس تجو می گوید که باید از نمایش اطلاعات توص یفی از متن در کنار عنوان و
URL صفحه در نتایج جستجو خودداری کنند .
 noodp/noydir تگ های خاص ی هس تند که به موتورهای جستجو می گویند نباید اسنیپت های توصیفی در
مورد صفحه را از DMOZZ یا دایرکتوری یاهو برای نمایش در نتایج جستجو بگیرند .
متا تگ توضیحات
تگ توض یحات متا (Meta Description) به عنوان توص یف کوتاهی از محتوای ص فحه مورد اس تفاده قرار
میگیرد. موتوره ای جس تجو از کلم ات کلی دی یا عبارات کلیدی موجود در این تگ برای رتبه بندی اس تفاده
نمیکنند، اما توض یحات متا منبع اص لی برای نمایش متن زیر لینک در لیست نتایج جستجو است. تگ توضیحات
متا به عنوان متن تبلیغی عمل می کند و می تواند خوانندگان را از نتایج جس تجو به سایت شما هدایت نماید. این
گزینه بخش مهمی برای بازاریابی موتورهای جستجو محسوب می شود .
نوشتن توضیح قانع کننده و خوانا به کمک کلمات کلیدی بسیار مهم است و می تواند نرخ کلیک (CTR) را بالاتر
ببرد. توض یحات متا می تواند هر طولی داش ته باش د اما به خاطر داشته باشید که موتورهای جستجو عموما متون
توض یحاتی طولانی تر از ۱۶۰ کاراکتر را به طور کامل نمایش نمیدهند. بنابراین عاقلانه اس ت که این محدوده را
مدنظر داش ته باش ید. در نبود توض یحات متا، موتورهای جس تجو بخش توضیحات مربوطه را از طریق سایر عناصر
موجود در ص فحه ایجاد میکنند. برای صفحاتی که کلمات کلیدی و موضوعات متعددی را هدف قرار میدهند این
یک تاکتیک معتبر محسوب میشود .
متا تگ هایی که چندان مهم نیستند
متا تگ کلمات کلیدی
تگ کلمات کلیدی متا (Meta Keywords) زمانی ارزش مند بودند اما چند وقتی است که ارزش و اهمیت قبلی
را برای موتورهای جستجو ندارند .
META REFRESH, META REVISIT-AFTER, META CONTENT-TYPE و سایر موارد
اگرچه این تگ ها را می توان برای بهینه س ازی موتورهای جس تجو مورد اس تفاده قرار داد اما پردازش آن ها زیاد
ضروری و حیاتی نیست .
ساختار URL ها :
URL ها )آدرس ص فحات وب ارزش بس یار زیادی از نظر موتورهای جس تجو دارند. آنها در موقعیت های مهم
متعددی نمایش داده می ش وند. از آنجایی که موتورهای جس تجو URL ها را در نتایج خود نشان میدهند و این
موضوع میتواند بر روی نرخ کلیک و قابلیت دیده شدن سایت تاثیر داشته باشد. آدرسها برای رتبه بندی صفحات
نیز مورد اس تفاده قرار میگیرند. ص فحاتی که آدرس آنها در برگیرنده کوئری جس تجو شده توسط کاربر است، می
توان د از این گزینه بهره مند ش ود. آدرس ص فحات در نوار آدرس مرورگرها به نمایش در می آید. اگرچه آدرس
ص فحات تاثیر اندکی بر روی موتورهای جس تجو دارد، اما ساختار URL ضعیف نیز میتواند تجربه منفی در مورد
تجربه کاربران داشته باشد .
راهنمای ایجاد URL
همدردی را به کار بگیرید :
خودتان را جای کاربر قرار دهید و دوباره نگاهی به آدرس صفحات سایت داشته باشید. اگر توانستید به راحتی و به
صورت دقیق محتوای موجود را حدس بزنید، آدرس مناسب و توصیفی دارید .
هر چقدر آدرس صفحات کوتاه تر باشد بهتر است :
با اینکه آدرس توص یفی بسیار مهم است اما کوتاه کردن طول و استفاده مناسب از کاراکترها می تواند کپی کردن
URL را ساده تر و آسان تر کند. این موضوع باعث میشود آدرس شما در نتایج جستجو قابل مشاهده گردد .
استفاده صحیح از کلمات کلیدی مناسب است :
اگر ص فحه ش ما واژه یا عبارت خاص ی را هدف قرار میدهد، اطمینان حاص ل کنید که آن را در URL خود
میگنجانید. با اینحال، نباید از کلمات کلیدی بیش از حد استفاده کنید. اینکار بسیار خطرناک است .
از نسخه استاتیک استفاده کنید :
بهترین URL ها آن هایی هس تند که توسط انسان ها
ق اب ل خواندن باش ند و در برگیرنده پارامترها، اعداد و
نم اده ای زیادی نباش ند. با اس تفاده از فناوریهایی
ه م چ ون mod_rewrite ب رای آپ اچ ی و
ISAPI_rewrite برای مایکروس افت میتوانید نسخه
پویا و دینامیک را به نسخه استاتیک تبدیل کنید. حتی
چن د پ ارامتر دین امی ک در URL نیز میتواند باعث
کاهش رتبه بندی کلی و ایندکس آن شود .
از خط فاصله برای جدا کردن کلمات استفاده کنید :
همه اپلیکیشن های وب نمیتوانند جدا کننده هایی همچون به علاوه )+ یا فاصله ) ۲۰% را تفسیر نمایند. بنابراین
بهتر است از کاراکتر فاصله برای جدا کردن کلمات در آدرس استفاده نمایید .
نسخه های نامتعارف و تکراری محتوا :
همانطور که میدانید محتوای تکراری یکی از مواردی اس ت که میتواند مش کلات زیادی برای سایت ایجاد کند.
در طول چند س ال اخیر موتورهای جس تجو، صفحات تکراری را نادیده گرفته و رتبه بندی بسیار پایینی به آن ها
اختصاص داده است .
Canonicalization یا اس تانداردس ازی زمانی نیاز اس ت که دو یا چند نس خه تکراری از ص فحات وب با
آدرسهای مختلفی در نتایج نمایش داده شود. این گزینه در سیستم های مدیریت محتوای جدید بسیار رایج است.
به عنوان مثال، ممکن اس ت نس خه معمولی یک ص فحه و نس خه ای که برای چای بهینه سازی شده است را ارائه
دهید .
محتوای تکراری حتی در س ایت های متعدد نیز ممکن اس ت وجود داش ته باش د. این یک مش کل بزرگ برای
موتورهای جس تجوست. موتورهای جستجو علاقه ای به محتوای تکراری ندارند. برای اینکه بتوانند بهترین تجربه را
برای کاربران خود فراهم آورند به ندرت محتوای تکراری را نشان میدهند. آن ها تلاش میکنند نسخه ای را انتخاب
نمایند که به نظر اص ل میرس د. نتیجه نهایی این اس ت که احتمال رتبه بندی پایین برای محتوای تکراری وجود
دارد .
استانداردسازی تمرین سازمان دادن محتوای سایت به گونه ای است که هر محتوای منحصر به فرد یک و تنها یک
آدرس منحص ر به فرد داش ته باش د. اگر نسخه های متعددی از محتوای سایت را داشته باشید با این سناریو روبرو
خواهید ش د که کدام صفحه درست است؟ اگر صاحب سایت سه صفحه را بردارد و آن ها را ریدایرکت ۳۰۱ نماید،
موتورهای جس تجو تنها یک ص فحه قوی برای نش ان دادن در لیس ت خواهند داش ت. زمانی که صفحات متعدد با
پتانس یل رتبه بندی با هم ترکیب میش وند، نه تنها دیگر با هم رقابت نخواهند داش ت بلکه ارتبای قوی تری بین
آنها ایجاد میشود و سیگنال محبوبیت واحدی تولید می شود .
تگ CANONICAL:
استفاده از تگ Canonical روش دیگر برای خلاص شدن از
ش ر محتوای تکراری بر روی سایت واحدی است. میتوان از این تگ در سایت های متعددی نیز استفاده کرد. شما
میتوانید تگ Canonical را در ص فحه ای که حاوی محتوای تکراری اس ت مورد اس تفاده قرار دهید. هدف این
تگ، اشاره به URL اصلی است که میخواهید رتبه ای برای آن داشته باشید .
<link rel=”canonical” href=”https://g-ads.org/blog”/>
این ت گ ب ه موتوره ای جس تجو می گوی د ک ه ص فح ه مورد نظر ب ای د به عنوان کپی از آدرس https://g-ads.org/blog در نظر گرفته شود. از دیدگاه سئو، تگ Canonical URL شبیه ریدایرکت ۳۰۱ است. در اصل
ش ما به موتورهای جس تجو میگویید که صفحات متعدد باید به عنوان یک صفحه در نظر گرفته شوند، اما در واقع
بازدید کننده به ادرس جدید ریدایرکت نمیشود. اینکار میتواند جلوی مشکلات توسعهای را بگیرد .
RICH SNIPPETS
آیا تا به حال رتبه های ۵ ستاره ای را در نتایج موتورهای جستجو مشاهده کرده اید؟ معمولا موتورهای جستجو این
اطلاعات را از طریق اس نیپت یا کدهای کوچکی که در ص فحات سایت تعبیه شده اند به دست می آورند. اسنیپت
های غنی، داده های س اختار یافته ای هس تند که به وبمس ترها اجازه میدهد محتوای خود را به ش یوهای نش انه
گذاری کنند که اطلاعاتی را برای موتورهای جس تجو فراهم نمایند. با اینکه اس تفاده از اس نپیت های غنی و داده
های س اختار یافته عنص ر ضروری برای طراحی مورد پسند موتورهای جستجو نیست، اما وبمسترهای زیادی از آن
استفاده میکنند و سعی میکنند از مزایای موجود لذت ببرند .
اس تفاده از داده های س اخت یافته به این معنی اس ت که نش انه هایی به محتوا اضافه گردد تا موتورهای جستجو
بتوانند آن را به خوبی ش ناس ایی نمایند . Schema.org نمونه هایی از این نوع داده ها را فراهم کرده است. اغلب
موتورهای جس تجو داده های س اختار یافته را در نتایج جس تجو قرار می دهند. به عنوان مثال نظرات کاربران و
پروفایل نویسندگان به صورت تصویری نشان داده می شود .
نمونه ریچ اسنیپت
فرم کنید میخواهید در وبلاگ خود کنفرانس ی در مورد اص ول س ئو برگزار کنید. در HTML معمولی، کدهای
شما شبیه کدهای زیر خواهد بود .
<div> کنفرانس اصول سئو <br/> آموزش اصول سئو توسط کارشناسان متخصص سئو در جی ادز <br/> تاری :<br/>May 8, 7:30pm </div>
حالا با ساختاردهی به داده ها می توانیم به موتورهای جستجو اطلاعات خاص تری بدهیم. نتیجه نهایی ممکن است
شبیه کد زیر باشد :
<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Event”> <div itemprop=”name”>کنفرانس اصول سئو </div> <span itemprop=”description”> آموزش اصول سئو توسط کارشناسان متخصص سئو در جی
ادز </span>
تاری رویداد نیز به شکل زیر خواهد بود:
<time itemprop=”startDate” datetime=”۲۰۱۷-۰۵-۰۸T19:30″>May 8, 7:30pm</time> </div>
سارقان محتوا چگونه رتبه شما را از آنِ خود می کنند؟
متاس فانه دنیای وب پر از انس ان های سودجویی است که دوست دارند از همه چیز سوء استفاده نمایند. وب سایت
های زیادی وجود دارد که کسب و کار و مدل ترافیکی آن ها به محتوایی که از سایر سایت ها به دست می آورند و
دوباره مورد اس تفاده قرار می دهند بس تگی دارد. این فعالیت که در آن محتوای یک سایت برداشته شده و با کمی
تغییر دوباره منتشر می شود scraping نام دارد و در اصل برای به دست آوردن رتبه در موتورهای جستجو انجام
میشود .
زمانی که محتوایی را با هر نوع فرمت فید همچون RSS یا XML منتشر میکنید، باید اطمینان حاصل کنید که
س ایت ها و وبلاگ های دیگر را پینگ میکنید. ش ما می توانید از دس تورالعمل های سرویس های بزرگی همچون
گوگل برای پینگ کردن اس تفاده کنید یا از ابزارهایی مثل Pingomatic برای خودکارس ازی این فرایند استفاده
نمایید. اگر نرم افزار ش ما درون س اخت و س فارش ی اس ت میتوانید از توس عه دهنده بخواهید پینگ را به صورت
خودکار در اختیار ش ما قرار دهد. در مرحله بعدی می توانید از تنبلی این افراد بر علیه خودش ان اس تفاده کنید.
بیشتر افرادی که محتوای سایر سایت ها را می دزند، این محتوا را بدون ویرایش منتشر خواهند کرد. بنابراین لینکی
به س ایت خود بدهید، نام نویس نده را در آن ذکر کنید و مطمئن ش وید موتورهای جستجو بیشتر کپی های لینک
دهنده به س ایت ش ما را میبیند. برای انجام اینکار، باید از لینک هایی در ساختار لینک دهی داخلی خود استفاده
نمایید.به جای لینکی شبیه لینک زیر
<a href=”../”>صفحه نخست </a>
می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :
<a href=”https://g-ads.org”>صفحه نخست </a>
در این ش رایط حتی اگر فردی محتوای ش ما را کپی کند باز هم لینک در آن باقی میماند و به س ایت ش ما اشاره
خواهد داشت .
روش های پیشرفته تری برای محافظت از این موضوع وجود دارد، اما هیچ کدام از آن ها شما و محتوایتان را به طور
کامل مص ون نمی دارد. در بیش تر موارد میتوانید مشکل را نادیده بگیرید، اما اگر این مشکل جدی شد بهتر است
روش ی برای پس گرفتن ترافیک و رتبه از این افراد پیدا کنید. می توانید از فرایند قانونی به نام DMCA استفاده
کنید .

فصل پنچم: راهنمای پژوهش کلمات کلیدی
همه چیز با تایپ واژه ها و کلمات کلیدی در جعبه جستجوی موتورهای جستجو آغاز میشود . پیوهش کلمات
کلیدی یکی از فعالیتهای مهم، ارزشمند و با بازگشت سرمایه گذاری بالا در حوزه بازاریابی موتورهای جستجو است.
داشتن رتبه خوب برای کلمات کلیدی مناسب میتواند سایت شما را قدرتمند کند .
با پژوهش و تحقیق بر روی تقاضای بازار در مورد کلمات کلیدی، نه تنها میتوانید بدانید چه نوع کلمات و عبارت
هایی برای هدف قرار دادن در حوزه سئو مناسب هستند، بلکه قادر خواهید بود به طور کلی اطلاعات خوبی در مورد
مشتریانتان به دست آورید .
استفاده از کلمات کلیدی همیشه برای جذب بازدید کننده به سایت مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه
میتواند بازدیدکننده های مناسبی برای سایت به ارمغان بیاورد. مفید بودن چنین هوشی را نمیتوان کتمان کرد. به
کمک پژوهش کلمات کلیدی میتوانید تغییر در تقاضاها را پیشبینی کنید و به شرایطِ در حالِ تغییرِ بازار پاس
دهید. در این شرایط قادر خواهید بود محصولات، خدمات و محتوای مناسبی برای جستجوکنندگان ایجاد نمایید. در
تاری بازاریابی، هرگز چنین موانعی در ورود به درک انگیزه مشتریان در هر صنعتی وجود نداشته است .
چگونه ارزش کلمات کلیدی را بسنجیم؟
کلمات کلیدی چقدر برای سایت شما مهم هستند؟ اگر فروشگاه آنلاین برای فروش کفش دارید میتوانید برای
عبارتهایی همچون ‘پوتین سیاه’ یا ‘کفش قهوهای فروشی’ داشته باشید؟ عبارت هایی که در موتورهای جستجو
وارد میشوند اغلب در اختیار وبمسترها قرار دارند و استفاده از ابزارهای مرتبط با پژوهش کلمات کلیدی به شما
اجازه میدهد چنین اطلاعاتی را به دست آورید. با اینحال، چنین ابزارهایی نمیتوانند به طور مستقیم ارزشمند بودن
آنها برای جذب ترافیک را نشان دهند. برای درک ارزش کلیدواژه ها باید سایت خود را بشناسید، فرضیه سازی
کنید، تست کنید و اینکار را تکرار نمایید. این فرمول اصلی بازاریابی در وب است .
فرآیند اصلی برای ارزیابی ارزش کلیدواژه ها
از خودتان بپرسید :
آیا کلمات کلیدی انتخاب شده به محتوای سایت مرتبط است؟ آیا
جستجوکنندگان می توانند چیزی که به دنبالش هستند را در سایتتان
بیابند؟ آیا میتوانند از چیزی که در سایت پیدا کرده اند راضی و خشنود
باشند؟ آیا ترافیک حاصل از این جستجو میتواند بهره مالی داشته باشد
یا سایر اهداف سازمانی را برآورده کند؟ اگر پاس شما به تمامی این سوالات مثبت است میتوانید به راه خود ادامه
دهید .
واژه و عبارت مدنظر خود را جستجو کنید :
اینکه بدانید چه سایت هایی در حال حاضر برای کلمات کلیدی مدنظرتان رتبه ای در موتورهای جستجو دارند بینش
عمیقی در مورد رقبا ایجاد می کند و می تواند سختی یا آسانی به دست آوردن رتبه برای آن واژه را مشخص نماید .
آیا تبلیغات برای کلمه کلیدی در بالا و پایی نتایج طبیعی نشان داده می شود؟
عموما اگر تبلیغات زیادی را برای کلیدواژه مدنظر در موتورهای جستجو مشاهده کردید باید بدانید که آن واژه ارزش
بالایی دارد. اگر مشاهده کردید که تبلیغات متعددی بالای تبلیغات طبیعی نشان داده شده است باید بدانید که آن
واژه بسیار مفید است و می تواند نرخ تبدیل خوبی برایتان داشته باشد .
یک کمپی نمونه برای کلیدواژه های خود در گوگل ادوردز و ادسنتر بینگ خریداری کنید :
اگر سایت شما رتبه ای برای کلمه کلیدی مدنظر ندارد می توانید یک ترافیک نمونه برای آن خریداری کنید و ببینید
این ترافیک به مشتری تبدیل میشود یا خیر. در گوگل ادوردز، گزینه انطباق دقیق را انتخاب نمایید و ترافیک را به
سمت صفحه مرتبط بر روی سایت هدایت نمایید. بازدیدها و نرخ تبدیل را در طول دوره ای که کمپین را اجرا
میکنید پیگیری نمایید .
به کمک داده هایی که جمع آوری کرده اید، ارزش دقیق هر کلمه کلیدی را تعیی نمایید :
به عنوان مثال فرم کنید که تبلیغ جستجوی شما حدود ۵۰۰۰ بازدید در روز و حدود ۱۰۰ بازدیدکننده برای سایت
ایجاد کرده است. سه نفر از این ها به مشتری تبدیل شده اند و سود کلی آن ها ۳۰۰ دلار است. در چنین شرایطی،
بازدید کننده واحد برای آن کلمه کلیدی ۳ دلار برای شما ارزش خواهد داشت. این ۵۰۰۰ بازدید در ۲۴ ساعت
میتواند نرخ کلیک ۱۸ الی ۳۶ درصد را ایجاد کند. این موضوع به معنای ۹۰۰ الی ۱۸۰۰ بازدید در هر روز، با سه
دلار سود و یک الی دو میلیون دلار در سال است .
حتی بهترین تخمینها در مورد ارزش کلمات کلیدی نیز ممکن است تحت تاثیر فرایند بهینه سازی باشد. به خاطر
داشته باشید که بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو در برگیرنده تست مکرر و دائمی و سپس بهبود آن است.
حتی اگر سئو یکی از سرمایه گذاری های مهم با بازگشت بالا باشد، باز هم ارزیابی و سنجش موفقیت برای ادامه کار
ضروری است .
درک کلمات کلیدی دم دراز و تقاضای موجود در این حوزه :
خوب فرم کنید یک فروشگاه آنلاین فروش کفش دارید. دوست دارید برای کلمه ای همچون کفش رتبه اول را در
نتایج موتورهای جستجو به دست آورید .
سرو کار داشتن با کلمات کلیدی که ۵۰۰۰ جستجو در روز داشته است یا حتی در روز ۵۰۰ جستجو را ایجاد کرده
بسیار عالی است. اما در واقعیت چنین واژه های محبوبی کمتر از ۳۰ درصد جستجوهای انجام شده در وب را به خود
اختصاص می دهند. ۷۰ درصد باقی مانده بر روی واژه هایی استوار است که به آن ها کلمات کلیدی دم دراز می
گویند.کلمات کلیدی دم دراز در برگیرنده میلیونها جستجوی منحصر به فرد هستند که ممکن است در طول روز
چندین بار جستجو شوند، اما اکثریت قریب به اتفاق جستجوها در موتورهای جستجو را تشکیل میدهند .
درس دیگری که بازاریابان حوزه موتورهای جستجو باید بدانند این است که کلمات کلیدی دم دراز اغلب نرخ
تبدیل بهتری دارند . زیرا افرادی را جذب میکنند که در چرخه خرید/تبدیل قرار دارند. فردی که به دنبال واژه
کفش در موتورهای جستجو میگردد به احتمال زیاد در حال مرور و گشت و گذار اینترنت است و برای خرید هنوز
آماده نشده است. با اینحال فردی که از کلمات کلیدی دم دراز استفاده می کند، برای خرید آماده است. درک منحنی
تقاضای جستجو از اهمیت بالایی برخوردار است .
ابزار کیورد در گوگل ادوردز میتواند کلمات کلیدی و داده های مرتبط با حجم جستجوها را فراهم کند .
پژوهش کلمات کلیدی :
منابع :
خوب حالا سوال اینجاست که از چه منابعی می توان تقاضای مربوی به کلمات کلیدی را پیدا کرد. برخی از این منابع
به شرم زیر است :
 Moz Keyword Explorer
 Google AdWords Keyword Planner Tool
 Google Trends
 Microsoft Bing Ads Intelligence
 Wordtracker’s Free Basic Keyword Demand
ابزار کیورد پلنر گوگل یکی از راه های رایج برای آغاز پژوهش کلمات کلیدی است. این ابزار نه تنها کلیدواژه ها را
پیشنهاد میکند و حجم جستجوهای تخمینی را فراهم میآورد، بلکه قادر است هزینه کمپین های پولی در حال اجرا
برای آن واژه را پیش بینی نماید. برای تعیین حجم جستجو برای یک کلمه کلیدی خاص، اطمینان حاصل کنید که
Match Type را به [Exact] تغییر داده اید .
به خاطر داشته باشید که این گزینه کل جستجوها را نشان میدهد. بسته به رتبه و نرخ کلیک، تعداد کل بازدیدکننده
هایی که برای آن کلیدواژه بدست می آورید معمولا پایینتر خواهد بود. سایر منابع برای به دست آوردن اطلاعاتی
در مورد کلمات کلیدی وجود دارد که برخی از این ابزارها داده های پیشرفته ای در اختیار شما قرار میدهند .
دشواری کلیدواژه :
شانس موفقیت شما چقدر است؟
برای اینکه بدانید چه نوع کلمات کلیدی را هدف قرار دهید نه تنها باید درک درستی از تقاضاهای موجود برای آن
واژه یا عبارت را داشته باشید بلکه باید برای به دست آوردن رتبه بالا سخت تلاش کنید. اگر برندهای بزرگ، ۱۰
نتیجه برتر را در موتور جستجو از آنِ خود کرده باشند و شما در وب تازه کار باشید باید برای به دست اوردن رتبه
سخت تلاش کنید و اینکار ممکن است چندین سال زمان ببرد. به همین خاطر درک دشواری کلمات کلیدی بسیار
ضروری است .

فصل ششم: تاثیر تجربه کاربری (UX) و محتوا بر روی سئو
عملکرد س ایت خود را با فراهم آوردن بهترین ش رایط ممکن بهینه س ازی کنید. با اینکه واژه بهترین یک موض وع
کیفی اس ت اما موتورهای جس تجو ایده خوبی در مورد ص فحات و س ایت هایی که جستجوکنندگان را راضی نگه
داشته اند، دارند. عموما این سایت ها صفات مشترکی دارند که در ادامه به این صفات اشاره می کنیم :
 استفاده از این سایت ها، ناوبری و درک آنها ساده و آسان است .
 این سایت ها اطلاعات مستقیم و کاربردی در ارتبای با کوئری جستجو شده فراهم میکنند .
 طراحی حرفهای دارند و میتوان از طریق مرورگرهای مدرن به آنها دست پیدا کرد .
 محتوای با کیفیت، قابل اعتماد و مفید دارند .
علی رغم پیش رفتهای خوبی که در حوزه فناوری ایجاد ش ده اس ت، موتورهای جس تجو هنوز نمیتوانند همانند
انس انه ا متن را به خوبی درک کنند، تص اویر را ببینند یا فایل های ویدئویی را تماش ا کنند. به همین خاطر
موتورهای جستجو برای درک محتوا و رتبهبندی سایتها بر روی اطلاعات متا در مورد اینکه افراد چگونه با سایت و
ص فحات آن تعامل دارند تکیه میکنند. این موارد بینش عمیقی در مورد کیفیت ص فحات در اختیار موتورهای
جستجو قرار میدهد .
تاثیر کاربردپذیری و تجربه کاربری بر روی رتبه بندی سایت :
تعداد محدودی از متغیرها همچون کلمات کلیدی، لینک ها و ساختار سایت وجود دارد که موتورهای جستجو از آن
ها برای رتبه بندی س ایت اس تفاده می کنند. با اینحال از طریق الگوهای لینکدهی، معیارهای تعامل کاربران و
یادگیری ماش ینی موتورهای جس تجو میتوانند اطلاعات زیادی در مورد س ایت به دس ت آورند. قابلیت اس تفاده
)کاربردپذیری و تجربه کاربری تاثیرگذاران درجه دومی بر روی موفقیت رتبه بندی در موتورهای جستجو هستند.
این موارد مزایای غیر مستقیم اما قابل سنجشی را برای محبوبیت خارجی سایت فراهم میکنند .
ایجاد تجربه کاربری هوشمندانه و مفید میتواند شما را مطمئن سازد که بازدیدکنندگان سایت آن را به طور مثبت
درک کرده اند. همین امر افراد را به اش تراک، بوکمارک کردن، بازگش تِ دوباره به س ایت و لینک دهی تش ویق
میکند. تمامی این سیگنالها به موتورهای جستجو میرسد و باعث رتبه بندی بالا میگردد .
نشانه های محتوای با کیفیت :
۱ -معیارهای تعاملی :
زمانی که موتورهای جستجو صفحه ای را به عنوان نتیجه جستجو در اختیار شما قرار می دهند، میتوانند موفقیت
رتبه بندی را با نحوه تعامل افراد با س ایت اندازه گیری کنند. اگر بر روی لینک اول کلیک کنید، سپس بلافاصله به
نتایج جس تجو بازگردید، این موض وع نش ان میدهد که در مورد نتیجه اول جس تجو راض ی نبوده اید. موتورهای
جس تجو به دنبال کلیک طولانی هس تند که کاربر دوباره به نتایج جس تجو باز نگردد. موتورهای جستجو به همین
شیوه تلاش میکنند داده های بیشتری را در مورد با کیفیت بودن سایت و محتوای آن به دست آورند .
۲ – یادگیری ماشینی :
در سال ۲۰۱۱ گوگل به روزرسانی پاندا را برای الگوریتم رتبه بندی خود معرفی کرد. این به روزرسانی توانست نحوه
ق اوت بر روی کیفیت سایتها را به طور قابل ملاحظه ای تغییر دهد. گوگل تلاش کرد از ارزیابی های انسانی برای
رتبه بندی هزاران س ایت استفاده کند. سپس از یادگیری ماشینی برای تقلید رفتار انسان ها بهره برد. بعد از اینکه
رایانه های این ش رکت توانستند به طور دقیق چیزی که انسان ها برای پیش بینی محتوای بیکیفیت نیاز دارند را
تشخیص دهند، الگوریتمی که میلیون ها سایت را در سرتاسر اینترنت می چرخد را معرفی کرد .
۳ – الگوهای لینک دهی :
موتورهای جستجو دریافته اند که ساختار لینک ها در وب می تواند به عنوان فیلتری برای محبوبیت سایت، کیفیت
بالا و اطلاعات مفید مورد اس تفاده قرار گیرد. امروزه الگوریتم هایی که میتوانند لینک ها را تجزیه و تحلیل نمایند
پیشرفته تر شده اند. تمامی توجهات مثبت و هیجان در مورد محتوای ارائه شده توسط سایت جدید، به مجموعه ای
از لینک های قابل تفس یر توسط موتورهای جستجو ترجمه میشود. زمانبندی، منبع، انکر تکست و تعداد لینک به
سایت جدید نشان دهنده عملکرد آن است .
نوشتن محتوا برای موفقیت در موتورهای جستجو :
توس عه محتوای عالی ممکن اس ت یکی از موارد دش وار در دنیای س ئو باشد. علی رغم وضعیت کلیشه ای آن، این
موض وع به نظر ش بیه نص حیت اس ت. محتوای جذاب، مفید و قانع کننده برای بهینه س ازی س ایت در
موتورهای جس تجو ضروری است. هر جستجویی که انجام میشود با تمایل و نیتی همراه است. موتورهای جستجو
ص فحات س ایت را به گونه ای در موتورهای جس تجو قرار میدهند که بتواند نیت کاربران را برآورده کند. نوش تن
محتوای مفید و کامل می تواند برای بهبود رتبه بندی سایت در موتورهای جستجو موثر باشد .
موارد مرتبط با نیت جستجو :
نیت جستجو انواع متعددی دارد .
جستجوهای تبادلی :
شناسایی کسب و کارهای محلی، خرید آنلاین یا انجام دادن وظیفه در این طبقه بندی قرار می گیرد. جستجوهای
تبادلی الزاما در برگیرنده اس تفاده از کارت اعتباری نیست. ثبت نام برای یک آزمایش رایگان، ایجاد اکانت یا یافتن
بهترین غذای محلی در این بخش قرار دارد .
جستجوهای ناوبری :
بازدید از یک مقص د از قبل تعیین ش ده یا بازدید از یک URL خاص. جس تجوهای ناوبری با نیت گش ت و گذار
مس تقیم در یک س ایت خاص انجام می شود. در برخی از موارد ممکن است کاربر آدرس دقیق سایت را نداند و از
موتورهای جستجو برای به دست آوردن آدرس استفاده کند .
جستجوهای اطلاعاتی :
پژوهش بر روی اطلاعات غیرکاربردی، یافتن پاس های س ریع در این طبقه بندی جای می گیرد. جس تجوهای
اطلاعاتی در برگیرنده طیف وس یعی از کوئری هاست. به عنوان مثال یافتن آب و هوای محلی یا پیدا کردن نقشه و
جهتها در مس یر میتواند از این جمله موارد باش د. نکته مهم این اس ت که جس تجو ها در اص ل غیر تجاری و
غیرکاربردی هستند. هدف از انجام چنین جستجوهایی به دست آوردن اطلاعات است .
براورده کردن و توجه به این نیتها به عهده ش ماس ت. خلاقیت، محتوای با کیفیت، اس تفاده از مثالها و نمونهها،
قرار دادن تص اویر و عناص ر چندرسانه ای میتواند در ایجاد محتوای مناسب برای اهداف جستجوکننده مفید باشد.
جایزه شما بازدید کنندگان راضی است که تجارب مثبت خود را از طریق تعامل با سایت یا لینک دادن به آن نشان
می دهند .

فصل هفتم: لینک بیلدینک چیست و چه تاثیری بر سئو دارد؟
برای موتورهای جستجویی که سایت های مختلف را میخزند، لینک ها همانند خیابانهای بین صفحات
عمل میکنند. استفاده حرفه ای از تجزیه و تحلیل لینک ها به موتورهای جستجو کمک میکند نحوه وابسته بودن
صفحات به یکدیگر را در سایت درک کنند، این باعث میشود که Building Link از اهمیت به سزایی برخوردار
باشد .
از اواخر س ال ۱۹۹۰ ، موتورهای جس تجو تلاش کردند لینک ها را به عنوان محبوبیت س ایت در نظر بگیرند. خود
موتورهای جس تجو استفاده از داده های مرتبط با لینک ها را به یک هنر ظریف تشبیه کرده اند. الگوریتمها از این
لینک ها برای ارزیابی سایت و اطلاعات موجود در صفحات استفاده میکنند .
لینک ها همه چیز در س ئو نیس تند، اما متخص ص ان جس تجو آن را به بخش بزرگ و اعظمی از الگوریتم های
موتورهای جس تجو نس بت میدهند. موتورهای جس تجو می توانند از طریق لینک ها نه تنها محبوبیت س ایت و
ص فح ات موجود در آن را ارزی ابی کنند بلکه قادرند معیارهایی همچون اعتماد، اس پم و اتوریتی را به کمک آن
بس نجند. س ایت های قابل اعتماد دوس ت دارند به س ایر سایت های قابل اعتماد لینک دهند. این در حالیست که
س ایت های اس پم لینک های قابل اعتماد اندکی از منابع معتبر دریافت می کنند. مدل های اتوریتی پیش نهاد می
کند که لینک ها روش بسیار خوبی برای شناسایی سندهای تخصصی در مورد موضوع ارائه شده هستند .
فاکتورهای مرتبط با لینک که توسط موتورهای جستجو مورد استفاده قرار میگیرد :
حالا س وال اینجاس ت که موتورهای جس تجو چگونه ارزش ی را به لینک ها اختصاص میدهند؟ برای پاس به این
سوال، باید عناصر فردی لینک را مورد کاوش قرار دهیم و نگاهی به نحوه ارزیابی موتورهای جستجو بیندازیم. ما به
طور کامل معیارهایی که موتورهای جستجو مورد استفاده قرار میدهند را نمیشناسیم، اما از طریق تجزیه و تحلیل
اپلیکیش ن های الگو، س ال ها تجربه و تست و بررسی موارد میتوانیم فرضیه های هوشمندانه ای در مورد لینک و
تاثیرات آن بر روی س ئو داش ته باشیم. در ادامه فاکتورهای قابل توجه و ارزشمندی را مدنظر قرار خواهیم داد. این
سیگنال ها توسط سئوکاران حرفه ای به هنگام ارزیابی ارزش لینک ها به کار میرود .
محبوبیت جهانی
هرچقدر س ایتی محبوب تر و مهم تر باشد، لینک از آن سایت مهمتر خواهد بود. سایتی همچون ویکی پدیا هزاران
لینک دارد که به آن اشاره کرده اند. این موضوع بدین معنی است که این سایت مهم و محبوب است. برای به دست
اوردن اتوریتی و اعتماد در موتورهای جس تجو باید به س ایر ش رکای خود کمک کنید. هر چقدر محبوب تر باشید
رتبه بهتری خواهید داشت .
محبوبیت محلی/ مربوط به یک موضوع خاص
مفهوم محبوبیت محلی برای اولین بار توس ط موتور جستجوی Teoma مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم بیان
می کند لینکی از سایت هایی که در جامعه ای با موضوع خاص فعالیت می کنند بسیار مهم تر از لینک هایی است
که از س ایت هایی با موض وع عمومی به دست می آید. به عنوان مثال اگر سایتی خانه های مخصوص سگ ها را به
فروش می رساند لینکی از جامعه حامیان سگ ها می تواند برای آن بسیار مهم باشد .
انکر تکست
یکی از قوی ترین و قدرتمندترین سیگنال هایی که موتورهای جستجو برای رتبه بندی از آن استفاده می کنند انکر
تکس ت اس ت. اگر ده ها لینک به ص فحه ای اش اره کرده اند که کلمه کلیدی مناسبی دارد، آن صفحه رتبه خوبی
خواهد داشت .
رتبه اعتماد
تعجبی ندارد که اینترنت در برگیرنده حجم وس یعی از اس پم هاس ت. برخی تخمین زده اند که بیش از ۶۰ درصد
ص فحات وب اس پم است. برای اینکه بتوان از شر محتوای نامرتبط خلاص شد، موتورهای جستجو از سیستم هایی
برای اندازه گیری و سنجش اعتماد استفاده می کنند که بیشتر این ها بر پایه نمودار لینک هاست. به دست آوردن
لینک از دامنه هایی با اعتماد بالا می تواند باعث افزایش این معیار نمره دهی ش ود. دانش گاه ها، وب س ایت های
دولتی و سایت سازمان های غیر انتفاعی نمونه ای از دامنه هایی با اعتماد بالا هستند .
همسایگی لینک ها
لینک های اس پم معمولا به هر دو مس یر می روند. س ایت هایی که به موارد اسپم لینک می دهند به احتمال زیاد
خودشان نیز اسپم هستند و اغلب سایت های اسپم زیادی به آن ها لینک داده اند. موتورهای جستجو با نگاه کردن
به این لینک ها میتوانند همس ایگی لینک ها را که در س ایت ش ما وجود دارد درک نمایند. به همین خاطر باید
سایت هایی که به آن ها لینک می دهید را با دقت انتخاب کنید و در برابر سایت هایی که می خواهند از شما لینک
به دست آورند محتای باشید .
تازگی لینک ها
س یگن ال ه ای مرتبط با لینک پس از مدتی رو به زوال میروند. س ایت هایی که محبوب بوده اند با افت روبرو
میش وند و نمیتوانند لینک های جدیدی به دست آورند. به همین خاطر باید در طول دوره های زمانی مختلف به
دست آوردن لینک از سایت های معتبر ادامه پیدا کند. موتورهای جستجو از تازگی لینک ها برای ق اوت در مورد
محبوب بودن و مرتبط بودن محتوا استفاده می کنند .
اشتراک در رسانه های اجتماعی
در چند س ال اخیر ش اهد رش د بی سابقه ای از انتشار و به اشتراک گذاری محتوا در رسانه های اجتماعی همچون
فیس بوک، توییتر و گوگل پلاس بوده ایم. اگرچه موتورهای جس تجو با لینک ها به اشتراک گذاشته در رسانه های
اجتماعی رفتار متفاوتی نسبت به سایر لینک ها دارند اما باز هم به آن دقت می کنند. بحث زیادی میان متخصصان
موتورهای جستجو در مورد این موضوع وجود دارد اما اهمیت رسانه های اجتماعی قابل انکار نیست .
قدرت اشتراک در رسانه های اجتماعی
چگونه گوگل پلاس، توییتر و فیس بوک بازی را به نفع خود تغییر دادند؟
س ال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ش اهد رش د عظیمی در حوزه اش تراک گذاری رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر روی
موتورهای جس تجو بود. در این میان گوگل س عی کرد س یگنال های اجتماعی را در نتایج جس تجوی خود درگیر
س ازد. این موض وع در برگیرنده نتایج ش خصی سازی شده تا کاربران ثبت نامی است که به افراد اجازه می دهد به
محتوای اشتراک گذاری شده در رسانه های اجتماعی نیز دسترسی داشته باشند. این نتایج ممکن است همیشه در
۱۰ نتیجه برتر نمایش داده نش ود اما بیش ک به خاطر تاثیر رس انه های اجتماعی، در حال رشد خواهد بود. قدرت
بالقوه این تغییر به س مت رس انه های اجتماعی برای بازاریابان حوزه موتورهای جستجو بسیار بزرگ و عظیم است.
افرادی که حلقه های بزرگ اجتماعی دارند، عناصر زیادی را به اشتراک میگذارند. به احتمال زیاد شاهد تبلیغ این
عناصر در نتایج جستجو خواهند بود. برای ناشران این موضوع بدین معنی است که محتوای به اشتراک گذاشته شده
توسط این افراد با فالوورهای بالا برای آن ها نیز سودمند است .
آیا اشتراک های رسانه اجتماعی همانند لینک عمل می کنند؟
به طور خلاصئه خیر اگرچه شئواهدی وجود دارد که نشئان می دهد اشئتراک در رسانه های اجتماعی
همچون توییئت کردن، لایک کردن و سئئایر موارد بر روی رتبه بندی اثر دارد، اما تا ای زمان لینک از
اهمیئت بئالاتری برخودار بوده و روش مئاندگاری برای تبلی و ترویج محبوبیت محتوای شئئماسئئت .
اصول LINK BUILDING:
لینک بیلدینگ (Link Building) همانند یک هنر اس ت. این
بخش تقریبا چالش برانگیز ترین بخش از ش غل س ئو محس وب
میشود، اما برای موفقیت آن ضروری است .
Link Building نیازمند خلاقیت، سرعت و اغلب بودجه است. شما نمی توانید دو کمپین Link Building را
پیدا کنید که ویژگی های یکسان و مشابهی دارند. روشی که شما برای ساخت لینک های خود استفاده می کنید به
س ایتی که بر روی آن کار می کنید بس تگی دارد. در ادامه س ه اص ل فرایند Link Building را با هم مرور می
کنیم .
۱ – لینک های طبیعی سرمقاله
این نوع لینک ها، لینک هایی هس تند که به طور طبیعی توس ط س ایتها و ص فحاتی که می خواهید به محتوا یا
ش رکتتان لینک بدهد به دست میآید. این لینک ها نیازمند هیچ عمل خاصی از طرف سئو نیست. کافیست عناصر
ارزشمندی را ایجاد کنید .
۲ – لینک بلیدینگ دستی
معمولا این لینک ها با ارسال ایمیل به وبلاگ نویسان برای ایجاد لینکم ثبت سایت و سایر موارد به دست می آید.
سئو با توضیح چگونگی مفید بودن این لینک ها، می تواند گزاره ارزشی برای آن ایجاد نماید. نمونه هایی از این نوع
لینک در برگیرنده پر کردن فرم برای ثبت نام در سایت یا قانع کردن کاربر است .
۳ – لینک های غیر سرمقاله ای
ص دها تا هزاران س ایت در وب می توانند فرص ت های مختلفی را برای ایجاد لینک از طریق پست مهمان، ام ای
انجمن ها، دیدگاه سایت ها یا پروفایل کاربران در اختیار افراد قرار دهند. این لینک ها معمولا ارزش اندکی دارند اما
می توانند بر روی برخی از موارد مفید و موثر باشند. به طور کلی موتورهای جستجو سعی می کند ارزش این گونه
لینک ها را نادیده بگیرد و سایت هایی که بیش از حد به چنین کاری دست می زنند را جریمه می کند .
به عنوان یک متخص ص س ئو این وظیفه شماست که بتوانید از روشی استفاده نمایید که بالاترین بازگشت سرمایه
گذاری را داش ته باش د. به عنوان یک قانون کلی، بهتر است پروفایل لینک متنوع و عظیمی داشته باشید تا بتوانید
بهترین نتیجه را در موتورهای جس تجو به دست آورید. هر نوع الگویی در لینک بیلدینگ که به نظر غیر استاندارد،
غیر طبیعی و دستکاری شده بیاید می تواند برای سایت م ر باشد .
ایجاد کمپین لینک سازی
همانند س ایر فعالیت های بازاریابی، اولین مرحله در کمپین لینک بیلدینگ، ایجاد اهداف و اس تراتژی هاس ت.
متاسفانه، Link Building یکی از متفاوت ترین فعالیت ها برای اندازه گیری است. اگرچه موتورهای جستجو به
طور داخلی هر لینک را با معیارهای ریاض ی و به دقت می س نجند، اما افرادی که خار از این س ازمان قرار دارند،
نمیتوانند به این اطلاعات دست پیدا کنند. سئو بر روی تعدادی از سیگنال ها تکیه دارد تا بتواند مقیاس رتبهبندی
خوبی برای ارزش دهی به لینک ها ایجاد نماید. به همراه داده های حاص ل از س یگنال های مرتبط با لینک که در
بالا به آن اشاره کردیم، معیارهای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه آن ها را مرور خواهیم کرد :
رتبه بندی برای واژه های جستجو شده ی مرتبط
یکی از بهترین روش ها برای تعیین اینکه موتور جستجو به چه صفحاتی ارزش بالایی می دهد، جستجو برای برخی
از کلم ات کلیدی و عبارات موجود در آن ص فحه اس ت. به عنوان مثال اگر س ایتی بخواهد برای واژه تبلیغات
ادرودز رتبه ای به دس ت آورد به دست آوردن لینک از سایت هایی که در حال حاضر رتبه ای برای آن دارند بسیار
مفید خواهد بود .
MOZRANK
MozRank نش ان می دهد ص فحه موردنظر چقدر در وب محبوب اس ت. صفحاتی که نمره MozRank بالایی
دارند رتبه بهتری نیز خواهند داش ت. هرچقدر تعداد لینک ها به این ص فحات بیش تر باشد محبوب تر خواهد بود.
هم انطور ک ه می دانی د لینک از س ایت های مهم می تواند محبوبیت س ایت را افزایش دهد. معمولا می توان
MozRank صفحه را با به دست اوردن لینک های بسیار از صفحات نیمه محبوب یا لینک اندک از صفحات بسیار
محبوب بهبود بخشید .
اتوریتی دامنه
اتوریتی دامنه نحوه رتبه بندی دامنه برای کوئری موجود را نش ان میدهد. معمولا اتوریتی دامنه با تجزیه و تحلیل
نمودار دامنه اینترنت و مقایسه دامنه مورد نظر با هزاران کوئری انجام شده در گوگل به دست می اید .
بک لینک رقبا
با بررسی بک لینک سایت هایی که در حال حاضر رتبه ای برای کلیدواژه مدنظر شما دارند می توانید هوشمندی با
ارزش ی در مورد این موض وع به دس ت آورید. متخص ص ان س ئو با اس تفاده از ابزارهایی همچون Site Open Explorer می توانند این لینک ها را شناسایی نمایند و از آن در کمپین لینک بیلدینگ خود استفاده کنند .
تعداد لینک ها در صفحه
بر اس اس فرمول پیج رنک اص لی، ارزش و مقداری که لینک دارد در ح ور سایر لینک ها در همان صفحه کاهش
پیدا می کند. اگر س ایر موارد یکسان باشد، دریافت لینک از صفحاتی که لینک کمتری دارند بهتر از صفحاتی است
که لینک های زیادی در خود دارند. میزان ارتبای این موارد به هم ناشناخته است اما قطعا باید در مورد این موضوع
دقت کافی داشته باشید .
ترافیک ارجاعی بالقوه
لینک بیلدینگ ( Link Building ) نباید تنها موتورهای جس تجو را هدف قرار دهد. لینک هایی که ترافیک
زیادی از طریق کلیک مس تقیم را به س ایت ارس ال می کنند، نه تنها می توانند ارزش زیادی برای رتبه بندی در
موتورهای جستجو فراهم آورند، بلکه بازدید کنندگان هدفمند و ارزشمندی نیز به سمت سایت هدایت خواهند کرد.
این همان چیزی است که میتوانید بر اساس تعداد بازدیدکنندگان و بازدید از صفحات در ابزار آنالیتیکس به دست
آورید. اگر به این داده ها دسترسی نداشتید میتوانید از گوگل ترندز برای به دست آوردن ایده استفاده کنید .
کار کردن با این متغیرها به زمان، ص بر و تجربه بیش تری نیاز دارد. با اینحال استفاده از داده های آنالیتیکی سایت
ش ما را در موفقیت کمپین یاری می کند. موفقیت زمانی حاصل می شود که بتوانید افزایشی در ترافیک جستجو ،
رتبه بالاتر و خزش مکرر موتورهای جس تجو در س ایت را ش اهد باشید. اگر این معیارها بعد از کمپین موفق لینک
بیلدینگ ایجاد نشد، بهتر است به دنبال لینک های بهتری باشید و سئوی داخلی سایت را بهینه سازی نمایید .
پنج نمونه از استراتژی های LINK BUILDING
به مشتریان خود فرصت دهید با شما ارتباط داشته باشند :
اگر ش ریکی دارید که به طور منظم با او کار می کنید یا مش تریان وفاداری دارید که برندتان را دوس ت دارند می
توانید با ارس ال نش ان های همکاری از این فرص ت اس تفاده کنید. بعد از اینکه مش تریان تی ش رت حاوی لوگوی
شرکت را پوشیدند یا از برچسب های ورزشی شما استفاده کردند با آن ها ارتبای بهتری برقرار کنید .
وبلاگ شرکت را راه اندازی کنید و آن را ارزشمند، مفید و سرگرم کننده سازید :
این اس تراتژی بس یار محبوب و ارزش مند است. زیرا جزو معدود مواردی است که مستقیما توسط موتور جستجوی
گوگل پیش نهاد ش ده اس ت. وبلاگ ها توانایی منحص ر به فردی در ایجاد عناص ر تازه به صورت منظم دارند و می
توانند لینک هایی را از سایر وبلاگ ها به دست آورند .
محتوایی بنویسید که اشتراک گذاری ویروسی و لینک دهی طبیعی را تشویق کند :
در دنیای س ئو ما با واژه ای همچون لینک طعمه مواجه هستیم. در هر یک از این جنبه ها بهتر است تازگی، مفید
بودن یا طنز را بگنجانید تا افراد بتوانند ان را به ص ورت ویروس ی به اش تراک بگذارند. کاربرانی که آن را می بینند
محتوای شما را به اشتراک میگذارند و وبمسترها تلاش می کنند به آن لینک دهند .
از جنبه خبری مهم و ارزشمند باشید :
به دست آوردن توجه مطبوعات، وبلاگ نویسان و رسانه های خبری یکی از روش های موثر برای کسب لینک است.
اینکار گاهی از اوقات به سادگی انتشار یک خبر مفید یا چیزی به صورت رایگان است .
فعالیت های لینک بیلدینگی که شما انجام می دهید، به نوع سایتی که بر روی آن کار می کنید بستگی دارد. برای
سایت های کوچک تر Link Building دستی همچون استفاده از دایرکتوری ها، درخواست لینک و تبادل لینک
می تواند بخش ی از این معادله باشد. در سایت های بزرگ تر، این تاکتیک ها زیاد موثر نیستند و باید راه حل های
مقیاس پذیری اتخاذ ش ود. استراتژی های نمونه همگی در این مقاله لیست شدند. سایت های مشابه سایت خود را
به کمک کلیدواژه ها و عباراتی که به کسب و کار ش ما مرتبط اس ت جس تجو کنید. زمانی که سایت هایی را پیدا
کردید که به ص ورت مس تقیم رقیب شما نیستند، به آن ها ایمیل بزنید، از فرم های آنلاین آن ها استفاده کنید، با
صاحب سایت تماس بگیرید یا حتی نامه ای برایشان ارسال کنید. اینکار برای گرفتن لینک بسیار مفید خواهد بود .
استفاده از پول برای خرید لینک :
گوگل و بینگ تلاش می کنند تاثیر لینک های خریداری شده و پولی را
در نت ایج جس تجوی طبیعی خود کمرن گ تر نم این د. ب ا اینکه
شناسایی و پیدا کردن تمامی لینک های پولی برای آن ها امکان
پذیر نیس ت، اما موتورهای جستجو منابع و زمان زیادی را برای
ی افتن این موارد اختص اص داده اند. اگر موتورهای جس تجو
س ایتی را بیابند که لینک می خرند یا به فروش می رس انند آن
ها را جریمه می کند. در برخی از موارد خرید لینک ممکن اس ت
کارساز باشد. بیشتر متخصصان جستجو دوست دارند موتورهای جستجو
کارهای زیادی برای جلوگیری از خرید و فروش لینک انجام دهند .

فصل هشتم: معرفی ابزارهای سئو برای وبمسترها
معمولا در فرآیند سئو ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. مفیدترین و موثرترین ابزارهای سئو توسط خود
موتورهای جستجو فراهم شده است. موتورهای جستجو از وبمسترها می خواهند سایت و محتوایی ایجاد کنند که به
شیوه ای قابل دسترس باشد. بنابراین آن ها ابزارها، تجزیه و تحلیلها و راهنماییهایی را برای افراد فراهم میآورند.
این منابع رایگان میتوانند فرصت های منحصر به فردی برای تبادل اطلاعات با موتورهای جستجو ایجاد کنند. در
ادامه عناصر رایجی که هر موتور جستجوی بزرگی پشتیبانی می کند را بیان می کنیم و چرایی مفید بودن آن را
توضیح می دهیم .
پروتکل های رایج در موتورهای جستجو :
۱ – نقشه سایت :
نقشه سایت را به عنوان لیستی از فایل ها در نظر بگیرید که
به موتورهای جستجو سرنخی در مورد نحوه خزیدن سایت ارائه
می کند. نقشه سایت به موتورهای جستجو کمک می کند
محتوای موجو در سایت شما را بیابد و آن ها را طبقه بندی
نماید. نقشه سایت فرمت های متعددی دارد و می تواند انواع
مختلفی از محتوا همچون فایل های ویدئویی، تصاویر، خبر و
موبایل را برجسته نماید. شما می توانید پروتکل های کامل در مورد نقشه سایت را در Sitemaps.org مطالعه کنید.
همچنین می توانید نقشه سایت خود را در itemaps.com-XML ایجاد کنید.
نقشه سایت سه گونه مختلف دارد :
XML
زبان نشانه گذاری قابل گسترش )فرمت پیشنهادی
 این گزینه پذیرفته ترین فرمت برای نقشه سایت محسوب می شود. استفاده از آن برای موتورهای جستجو
بسیار ساده است و می توان آن را به کمک ابزارهای متعدد تولید کننده نقشه سایت ایجاد کرد. علاوه بر
این، چنین فرمتی به شما اجازه می دهد کنترل دقیق تری بر روی پارامترهای صفحه خود داشته باشید .
 اندازه فایل نسبتا بزرگ است. از آنجایی که XML نیازمند تگ باز و تگ بسته در اطراف هر المان است،
اندازه فایل می تواند بسیار بزرگ باشد .
RSS
 این گزینه نگهداری ساده و آسانی دارد. نقشه سایت RSS را می توان به سادگی برای به روزرسانی
خودکار کدنویسی کرد. زمانی که محتوای تازه ای در سایت منتشر می شود RSS به صورت خودکار به
روزرسانی می شود .
 مدیریت آن دشوار است. اگرچه RSS گونه ای از XML است اما در واقع مدیریت آن دشوارتر خواهد
بود. این موضوع به خاطر خاصیت به روزرسانی آن است .
TXT
فایل متنی
 این گزینه بسیار ساده و آسان است. فرمت متنی نقشه سایت یک URL تا ۵۰۰۰۰ آدرس است .
 این گزینه توانایی اضافه کردن داده های متا را به صفحه نمیدهد .
۲ – فایل ROBOTS.TXT:
فایل Robots.txt نوعی فایل است که در دایرکتوری روت سایت ذخیره
میشود. این فایل دستورالعمل هایی را در اختیار خزندگان قرار میدهد.
به کمک این فایل وبمسترها می توانند به موتورهای جستجو بگویند چه
نواحی از سایت باید خزیده شود و چه نواحی قابل دسترس نیست.
همچنین این گزینه موقعیت فایل نقشه سایت و پارامترهای crawl-delay را نشان می دهد. دستورات زیر در این فایل به کار گرفته میشود :
DISALLOW
این گزینه مانع از دسترسی ربات ها به صفحه یا فولدر خاصی می شود .
SITEMAP
این گزینه موقعیت نقشه سایت را نشان می دهد .
CRAWL DELAY
سرعتی که ربات می تواند سرور را بخزد مشخص می کند .
نمونه ای از فایل ROBOTS.TXT
#Robots.txt www.example.com/robots.txt User-agent: * Disallow:
# Don’t allow spambot to crawl any pages User-agent: spambot disallow: /
sitemap:www.example.com/sitemap.xml
هشدار : همه ربات های وب از فایل Robots.txt تبعیت و پیروی نمی کنند. افرادی که نیت بدی در سر دارند،
ربات هایی را ایجاد می کنند که از این پروتکل ها تبعیت نمی کند. در موارد حاد و شدید، آن ها می توانند از چنین
فایل هایی برای شناسایی موقعیت اطلاعات خصوصی استفاده کنند. به همین خاطر توصیه می شود موقعیت بخش
های مدیریتی و سایر بخش های خصوصی در سایت هایی که در اختیار عموم قرار می گیرد، در فایل Robots.txt نشان داده نشود. در عوم این صفحات میتوانند از متا تگ کنترل کننده ربات های جستجو استفاده کنند .
۳ – متا تگ کنترل کننده ربات های جستجو :
متا تگ کنترل ربات های جستجو دستورالعمل های سطح صفحه را برای ربات های موتورهای جستجو ایجاد می
کنند. این تگ ها باید در بخش Head سند HTML گنجانده شود .
نمونه ای از متاتگ کنترل کننده ربات های جستجو :
<html> <head> <title>The Best Webpage on the Internet</title> <meta name=”ROBOTS” content=”NOINDEX, NOFOLLOW”> </head> <body> <h1>Hello World</h1> </body> </html>
در مثال بالا، گزینه “NOINDEX, NOFOLLOW” به ربات های جستجو می گوید صفحه ارائه شده را در
ایندکس های خود قرار ندهند و هیچ لینکی در این صفحه را دنبال ننمایند .
۴ – REL=”NOFOLLOW”
به یاد می آورید که لینک ها چگونه می توانند به عنوان رای عمل کنند؟ صفت rel=nofollow به شما اجازه
میدهد به منبع لینک دهید. عبارت nofollow به موتورهای جستجو می گوید لینکی را دنبال نکنند. با این وجود
برخی از موتورهای جستجو برای کاوش صفحات جدید، این ها را دنبال میکنند. این لینک ها ارزش بسیار کمتری
از سایر موارد دارند اما در برخی از موقعیت ها مفید هستند. نمونه ای از nofollow:
<a href=”http://www.example.com” title=”Example” rel=”nofollow”>Example Link</a>
۵ – REL=”CANONICAL”
اغلب دو یا چند کپی از محتوای یکسان بر روی سایت با آدرس های مختلف ظاهر می شود. به عنوان مثال آدرسهای
زیر میتوانند فرد را به یک صفحه یکسان ارجاع دهد :
 http://www.example.com/
 http://www.example.com/default.asp
 http://example.com/
 http://example.com/default.asp
 http://Example.com/Default.asp
برای موتورهای جستجو تمامی این آدرس ها به صورت صفحات جداگانه در نظر گرفته می شوند. از آنجایی که
محتوای این صفحات یکسان است این موضوع میتواند موتورهای جستجو را سردرگم کند و رتبه بندی آن را کاهش
دهد. تگ canonical این مشکل را حل کرده است. این تگ به رباتهای موتور جستجو می گوید که کدام صفحه
نسخه معتبر است و باید در نتایج وب قرار گیرد. نمونه ای از این تگ را در ادامه مشاهده میکنید :
http://example.com/default.asp
<html> <head> <title>The Best Webpage on the Internet</title> <link rel=”canonical” href=”http://www.example.com”> </head> <body> <h1>Hello World</h1> </body> </html>
در مثال بالا تگ rel=canonical به ربات های موتور جستجو می گوید که این صفحه کپی از آدرس
http://www.example.com است و نهایتا بایستی آدرس را به عنوان نسخه canonical در نظر بگیرد .
ابزارهای موتور جستجو :
در کنسول جستجوی گوگل عضو شوید
قابلیت های کلیدی گوگل وبمستر تولز :
هدف گیری جغرافیایی
اگر سایت مورد نظر، موقعیت خاصی را هدف قرار داده باشد، وبمسترها میتوانند این اطلاعات را برای گوگل فراهم
کنند و به او کمک نمایند نحوه نمایش سایت در نتایج خاص یک کشور را به خوبی درک کند. این موضوع می تواند
نتایج جستجوی گوگل برای کوئری جغرافیایی را بهبود ببخشد .
دامنه ارجح
دامنه ارجح دامنه ای است که وبمستر دوست دارد از آن برای ایندکس کردن صفحات سایت استفاده کند. اگر
وبمستری دامنه ارجح را به عنوان http://www.example.com مشخص نماید و گوگل لینکی به آن سایت را
با فرمت http://example.com بیابد، آن را به صورت http://www.example.com در نظر می گیرد .
پارامترهای URL
شما می توانید اطلاعاتی در مورد هر کدام از پارامترهای موجود در سایت همچون ” sort=price“ و
” sessionid=2“برای موتورهای جستجو فراهم آورید. این موضوع به خزندگان گوگل کمک می کند کار خود را
به صورت موثر انجام دهند .
نرخ خزش
نرخ خزش می تواند بر روی سرعت درخواست های ربات های گوگل در طی فرایند خزش تاثیر بگذارد .
بدافزار
اگر بدافزاری بر روی سایت وجود داشته باشد گوگل شما را آگاه می سازد. بدافزارها باعث ایجاد تجربه بد کاربری می
شوند و می توانند به رتبه سایت آسیب وارد کنند .
خطاهای خزش
اگر ربات های گوگل خطای قابل توجهی را در طول خزش سایت )همچون خطای ۴۰۴ پیدا کنند آن را گزارش می
دهند .
HTML SUGGESTION
گوگل به دنبال عناصری می گردد که با موتورهای جستجو سازگار نیستند. به عنوان مثال مشکل در توضیحات متا
و تگ عنوان مورد بررسی قرار می گیرد .
سایت شما بر روی وب
آمار و ارقامی که توسط ابزارهای موتور جستجو فراهم می شود بینش منحصر به فردی در مورد سئو همچون بازدید
از کلیدواژهها، نرخ کلیک، صفحات برتر و آمار لینک دهی را در اختیارتان میگذارند .
پیکربندی سایت :
این بخش مهم به شما اجازه می دهد نقشه سایت فایل robots.txt آزمایشی را ثبت کنید و تغییراتی که به هنگام
انتقال سایت انجام می دهید را وارد نمایید. این ناحیه همچنین در برگیرنده تنظیمات و بخش پارامترهای URL در ستون قبلی است .
معیارهای ۱ +
زمانی که کاربر محتوای شما را در گوگل پلاس به اشتراک می گذارد، این فعالیت اغلب در نتایج جستجو تاثیر
میگذارد .
بخش LABS
بخش Labs در کنسول جستجوی گوگل دربرگیرنده گزارش هایی است که گوگل در مرحله تجربی مدنظر قرار می
دهد اما ممکن است برای وبمسترها نیز مفید باشد. یکی از مهم ترین گزارشات ، نحوه عملکرد سایت است که سریع
یا کند بودن بارگذاری سایت برای بازدید کنندگان را نشان می دهد .
در ابزار Webmaster Bing عضو شوید
قابلیت های کلیدی بینگ وبمستر :
مرور اجمالی بر روی سایت (SITES OVERVIEW)
این رابط مرور اجمالی بر روی تمامی گزینه های عملکردی سایت در نتایج بینگ را فراهم می کند. معیارهایی که
می توان مشاهده کرد در برگیرنده کلیک، بازدید، صفحات ایندکس شده و تعداد صفحاتی است که خزیده شده اند .
آمار خزش (CRAWL STATS)
در این بخش میتوانید گزارش مرتبط با اینکه چه تعداد صفحه از سایت خزیده شده است را پیدا کنید. همانند
کنسول جستجوی گوگلم شما میتوانید در این رابط نیز نقشه سایت را ثبت کنید و به بینگ کمک نمایید محتوای
شما را بیابند و اولویت بندی کنند .
ایندکس (INDEX)
این بخش به وبمسترها اجازه می دهد نحوه ایندکس بینگ را ببینند و کنترل نمایند. همانند کنسول جستجوی
گوگل، شما می توانید نحوه سازمان دهی محتوا در بینگ را مشاهده کنید، URL ها را ثبت نمایید، URL هایی را
از نتایج جستجو حذف کنید، لینک های داخلی را کاوش کنید و پارامترها را تنظیم نمایید .
ترافیک (TRAFFIC)
این بخش در ابزار وبمستر بینگ تعداد بازدید ها و نرخ کلیک را با ترکیب کردن داده ها از بینگ و یاهو گزارش می
کند. این گزارش ها موقعیت متوسط و نیز هزینه تخمینی برای خرید کلیدواژه هدف را نشان می دهد .
مشاهده ابزار explorer site open
این ابزار بینش ارزشمندی در مورد سایت و لینک های آن فراهم می کند .
قابلیت های ابزار OPEN SITE EXPLORER
شناسایی لینک های قدرتمند
این ابزار تمامی لینک های داخلی را بر اساس معیارهای خود مرتب می کند. اینکار به شما کمک می کند لینک
هایی که مفید هستند را تعیین کنید .
پیدا کردن دامنه های قدرتمند برای لینک
این ابزار به شما نشان می دهد چه دامنه های قدرتمندی به سایت شما لینک داده اند .
آنالیز توزیع انکر تکست لینک
این ابزار توزیع متن استفاده شده توسط افراد به هنگام لینک کردن را نشان می دهد .
نمای مقایسه ای HEAD TO HEAD
این قابلیت به شما اجازه می دهد دو سایت را مقایسه کنید و ببینید چرا یکی از آن ها رتبه بهتری دارد .
معیار اشتراک در رسانه های اجتماعی
اشتراک در فیس بوک، لایک ها، توییت ها و سایر موارد را اندازه گیری می کند .
موتورهای جستجو اخیرا تلاش می کنند ابزارهای بهتری فراهم آورند و از همین طریق به وبسمترها کمک کنند تا
نتایج خود در این موتورها را بهبود ببخشند. این یک گام بزرگ به سمت جلو در حوزه سئوست. با این وجود مسئولیت
نهایی برای بهبود سئو بر عهده بازاریابان و وبمستران است. به همین خاطر است که یادگیری سئو برای همه افراد از
اهمیت بالایی برخوردار است .

فصل نهم: تصورات اشتباه درباره موتورهای جستجو
در طول چند سال گذشته، تصورات نادرستی که در مورد سئو، موتورهای جستجو و نحوه عملکرد آنها وجود داشته
افزایش یافته است. برای افرادی که در دنیای سئو تازه کار هستند، این موضوع باعث ایجاد سردرگمی می شود. در
این بخش قصد داریم داستان های واقعی که در مورد این شایعات و تصورات نادرست وجود دارد را بیان کنیم .
ثبت سایت در موتورهای جستجو
در زمان هایی که س ئو به ص ورت کلاس یک انجام میش د، موتورهای
جستجو فرم های ثبت نامی داشتند که بخشی از فرآیند بهینه سازی برای
موتور جس تجو محس وب می ش د. وبمس ترها و ص احبان س ایتها سعی
میکردند س ایت و ص فحات خود را با کلیدواژههای مناس ب تگ کنند و
آنها را در موتورهای جس تجو ثبت نمایند. بعد از ثبت س ایت یا ص فحه
موردنظر، رب اته ا ب ه خزش آن میپرداختن د و تلاش میکردن د منابع
موجود را در این دکس خود قرار دهند. متاس فانه این فرآیند به خوبی
مقیاس بندی نشده بود. ثبتنامها اغلب به صورت اسپم بودند. به همین خاطر موتورهای جستجو تلاش کردند شیوه
بهتری برای خزش سایت ها پیدا کنند .
از س ال ۲۰۰۱ ، نه تنها ثبت سایت در موتورهای جستجو لازم نبود، بلکه کلا فرآیند بی فایده ای محسوب می شد.
موتورهای جستجو علنا اعلام کردند که آن ها به ندرت از URL های ثبت شده استفاده می کنند و بهترین راه، به
دس ت آوردن لینک از س ایر س ایت هاس ت. این موض وع باعث میشود محتوای سایت به صورت طبیعی در اختیار
موتورهای جستجو قرار گیرد. البته هنوز هم می توانید صفحه ثبت نام را در برخی از موتورهای جستجو پیدا کنید.
اما این ها باقی مانده روزهای گذش ته هستند و در سئوی مدرن کاربردی ندارند. اگر صحبت هایی در مورد خدمات
ثبت سایت در موتورهای جستجو شنیدید، به حرفشان گوش ندهید. حتی اگر موتورهای جستجو از این شیوه برای
خزیدن سایت شما استفاده کنند، باز هم نمی توانید لینک کافی از این طریق به دست آورید، تا بتوانید رتبه خوبی
در موتورهای جستجو داشته باشید .
متاتگ ها
در دوره ای، متا تگ ها )به خص وص متاتگ کلمات کلیدی بخش مهمی از فرآیند س ئو محس وب می شدند. شما
باید کلمات کلیدی که می خواس تید س ایتتان برای آن رتبه ای داش ته باشد را قرار می دادید. زمانی که کاربر این
واژه ها را تایپ می کرد، ص فحه ش ما برای آن کوئری نش ان داده می شد. این فرآیند نیز به سرعت اسپم گردید و
توس ط بیش تر موتورهای جس تجو کنار گذاشته شد. البته سایر تگ ها به خصوص تگ عنوان و تگ توضیحات متا،
هنوز هم برای داش تن س ئوی با کیفیت ض روری هس تند. همچنین تگ کنترل کننده ربات های جستجو نیز ابزار
مهمی برای کنترل دس ترس ی خزندگان اس ت. به همین خاطر درک عملکرد متا تگ ها مهم اس ت اما دیگر جزو
فرآیندهای اصلی برای سئو محسوب نمی شوند .
استفاده بیش از حد از کلیدواژه ها (KEYWORD STUFFING)
آیا تا به حال ص فحه ای را دیده اید که به نظر اس پم برسد؟ شایعه ای در مورد مفهوم چگالی کلمات کلیدی وجود
دارد. همانطور که می دانید چگالی کلمات کلیدی، تعداد کلماتی است که بر تعداد دفعات تکرار آن تقسیم می شود.
برخی از افراد بر این باورند که موتورهای جس تجو از این گزینه برای رتبه بندی و مرتبط بودن ص فحات به کوئری
جستجو شده استفاده می کند. علی رغم اینکه خلاف این موضوع در طول سال ها ثابت شده است اما باز هم چنین
ش ایعاتی س ر زبان هاس ت. بیشتر ابزارهای سئو هنوز هم از این مفهوم استفاده می کنند که چگالی کلمات کلیدی
یک معیار مهم اس ت. نه چنین نیس ت. آن را نادیده بگیرید و به صورت هوشمندانه از کلمات کلیدی خود استفاده
نمایید. قابلیت کاربرد متن را به خاطر داشته باشید .
تبلیغات در موتورهای جستجو به تقویت نتایج طبیعی کمک می کند
هم اکنون زمان مواجه ش دن با رایج ترین شایعه ای که در مورد سئو وجود دارد فرا رسیده است. این شایعه چنین
م مونی دارد: ص رف هزینه بر روی تبلیغات پولی می تواند رتبه بندی سایت در نتایج طبیعی را بهبود ببخشد. در
طول تحقیقات و تجربه ای که در طول س ال ها به دست آورده ایم، ما هرگز شواهدی را پیدا نکردیم که نشان دهد
تبلیغات پولی تاثیر مثبتی بر روی نتایج طبیعی موتورهای جستجو دارد. گوگل، بینگ، یاهو دیوارهایی را ایجاد کرده
اند که جلوی این موارد را می گیرد. به عنوان مثال در گوگل، تبلیغ کنندگانی هستند که ماهانه ده ها میلیون دلار
برای تبلیغ در گوگل پول صرف میکنند و نمی توانند از لحاظ سئو به موقیت ارگانیک خوبی دست پیدا کنند .
اسپم موتورهای جستجو
تا زمانی که جستجو وجود دارد، اسپم کردن نیز وجود خواهد داشت. فعالیتهای اسپم کردن در موتورهای جستجو
که به منظور س وء اس تفاده از الگوریتم های رتبه بندی یا افزایش مصنوعی و غیر طبیعی رتبه بندی مورد استفاده
قرار میگرفت از اواس ط س ال ۱۹۹۰ آغاز ش د. یکی از س ئوکاران بیان کرده اس ت که به کمک اس پم موتورهای
جس تجو در یک دوره ای توانس ته اس ت س ود ۲۰.۰۰۰ دلاری به دس ت آورد. به همین خاطر است که دستکاری
موتورهای جس تجو چنین محبوبیتی دارد و با اینحال در طول سالها اسپم کردن بسیار دشوارتر شده است و به دو
دلیل زیر ارزش خود را از دست میدهد :
تلاش کردن برای آن ارزشی ندارد
کاربران از اس پم متنفرند و موتورهای جس تجو برای مبارزه با آن برنامه های زیادی دارند. بیشتر افراد بر این باورند
که بزرگترین مزیت محص ولات گوگل در طول ده سال اخیر، افزایش توانایی آن برای کنترل و حذف بهتر اسپم ها
بوده است. مبارزه با اسپم ها بیشک همان چیزی است که تمامی موتورهای جستجو زمان، تلاش و منابع خود را بر
روی آن ص رف می کنند. با اینکه در برخی از ش رایط باز هم اس پم کارساز است اما تلاش کردن در مورد آن نتایج
خوب و طولانی مدتی نخواهد داشت. به جای اینکه تمامی زمان و انرژی خود را بر روی چیزی بگذارید که موتورهای
جستجو آن را دور می اندازند، بهتر است بر روی استراتژی های طولانی مدت و ارزشمند سرمایه گذاری کنید .
موتورهای جستجو هوشمندتر شده اند
موتورهای جس تجو کارهای زیادی برای یافتن روش های هوش مندانه و مقیاس پذیر برای مبارزه با اس پم ها انجام
داده اند. مفاهیم پیچیده ای همچون “trustrank” و HITS , تحلیل های آماری، داده های تاریخی، همه و همه
ارزش اس پم در موتورهای جس تجو را پایین آورده اند و باعث ش ده اند تاکتیک های سئوی کلاه سفید جذاب تر و
مفیدتر باشد .
اخیرا، به روزرس انی الگوریتم پاندا، الگوریتم یادگیری ماش ینی پیچیده و حرفه ای را برای مبارزه با اس پم و س ایر
صفحات کم ارزش معرفی کرد. موتورهای جستجو تلاش می کنند با این پدیده مبارزه کنند. توصیه می کنیم از به
کار بردن تاکتیک های اس پم کردن بپرهیزید. بهتر اس ت از روش هایی استفاده کنید که توسط موتورهای جستجو
تایید شده است. مهم ترین نکته ای که باید مدنظر داشته باشید این است که تکنیک های دستکاری کمکی به شما
نخواهد کرد و اغلب موجب جریمه شدن سایت میگردد .
تجزیه و تحلیل اسپم در سطح صفحه
موتورهای جستجو سعی میکنند تجزیه و تحلیل اسپم را در صفحات و کل سایت انجام دهند. در ابتدا اجازه دهید
ببینیم آن ها چگونه تمرینات دستکاری در سطح URL را ارزیابی میکنند .
استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی
یکی از رایج ترین و واضح ترین تکنیک های اسپم کردن استفاده بیش از حد
از کلمات کلیدی است. در این فرآیند کلیدواژه یا عبارت خاصی در صفحه
به صورت مرتب تکرار می شود تا صفحه موردنظر را برای کوئری مربوطه
مرتبط نش ان دهد. قطعا چنین اس تراتژی بی ارزش و بی فایده خواهد
بود. اس کن کردن یک ص فحه برای یافتن کلمات کلیدی بیش از حد
اس تفاده ش ده زیاد هم چالش برانگیز نیست. الگوریتم های موتورهای
جستجو این وظیفه را به خوبی انجام می دهند .
لینکدهی دستکاری شده
یکی از مهم ترین و محبوب ترین فرم از اسپم کردن، دستکاری در به دست آوردن لینک و تلاش برای سوء استفاده
از محبوبیت لینک در رتبه دهی سایت هاست. مبارزه با این گزینه از اسپم کردن می تواند برای موتورهای جستجو
دش وار باش د، زیرا این موض وع می تواند اش کال مختلفی به خود بگیرد. تنها چند مورد از چندین روش ی که برای
دستکاری لینک ها وجود دارد عبارت است از :
 برنامه های تبادل لینک متقابل : سایت ها صفحاتی را برای لینک ها ایجاد می کنند که به سایر سایتها
لینک داده اند و تلاش می کنند محبوبیت لینک ها را به این روش افزایش دهند. موتورهای جس تجو در
یافتن و بی ارزش کردن چنین لینک هایی بسیار خوب عمل کرده اند .
 شبکه های لینک : schemes) (link این موارد در برگیرنده مزرعه لینک و شبکه های لینک است که
در آن سایت های کم ارزش یا تقلبی ساخته می شوند یا به عنوان منبع لینک ایجاد می گردند تا محبوبیت
آن ها را به طور مص نوعی افزایش دهند. موتورهای جس تجو با ش ناس ایی ارتبای بین ثبت س ایت ها،
همچوشانی لینک ها و سایر روش های هدفمند با چنین موضوعی مبارزه میکنند .
 لینک های پولی : افرادی که به دنبال به دس ت آوردن رتبه بندی بالاتر در موتورهای جس تجو هس تند
تلاش می کنند از سایر سایتها لینک بخرند. این موضوع در برخی از موارد به شبکه بزرگی ار خریداران و
فروش ندگان لینک منجر میش ود. البته موتورهای جستجو به خصوص گوگل به سختی تلاش می کنند تا
چنین سایت هایی را بیابند .
 لینکهای دایرکتوری کم کیفیت : این ها منبع اعمال نفوذ برای بیش تر افرادی اس ت که در حوزه سئو
فعالیت دارند. دایرکتوری های پولی زیادی وجود دارد که میتوان از آن ها اس تفاده کرد. گوگل تلاش می
کند فعالیت هایی را بر علیه این س ایت ها انجام دهد و از ارزش ص فحات آنها بکاهد. تکنیکهای اعمال
نفوذ زیادی در حوزه لینک بیلدینگ وجود دارد که موتورهای جستجو تا به حال برخی از آن ها را شناسایی
کرده ان د. در بیش تر موارد آن ه ا روش های الگوریتمی برای کاهش اثرات چنین مواردی پیدا میکنند.
زمانی که سیستم جدید اسپمی ظهور میکند، مهندسان نیز به کمک الگوریتم های هوشمند، نظرات افراد
و گزارش وبسمترها و سئوکاران با آن مبارزه میکنند .
کلاکینگ (CLOAKING)
یکی از مهمترین توص یههای موتورهای جس تجو این اس ت که محتوای یکسانی برای بازدیدکنندگان و کراولرهای
موتورهای جس تجو نمایش داده شود. این موضوع بدین معنی است که هیچ چیزی نباید در متن پنهان شود. زمانی
که این دس تورالعمل نق می شود، موتورهای جستجو به آن کلاکینگ می گوید و تلاش می کند فعالیت هایی را
برای پیش گیری از رتبه بندی چنین ص فحاتی انجام دهد. کلاکینگ به روش های متعددی انجام می شود و دلایل
مثبت و منفی خواهد داش ت. در برخی از موارد، موتورهای جس تجو ممکن اس ت از لحاظ فنی اجازه کلاکینگ را
بدهند زیرا چنین مواردی می تواند تجربه مثبتی برای کاربر فراهم آورد .
صفحات کم ارزش
همه موتورهای جس تجو روش هایی برای تعیین مفید بودن محتوای موجود در س ایت و ارزش مند بودن برای
جستجوکنندگان دارند. اگرچه این موضوع از لحاظ فنی به عنوان اسپم در وب شناخته نمی شود، اما می تواند تاثیر
گذار باش د. انواع رایج ص فحاتی که در این شرایط فیلتر می شوند ، محتوای کم ارزش، محتوای تکراری و محتوایی
هس تند که به ص ورت داینامیک تولید شده و یا متن ارزش منحصر به فرد اندکی دارند. موتورهای جستجو مخالف
قرار دادن این ص فحات در نتایج هستند و از الگوریتم های مختلفی برای تجزیه و تحلیل لینک ها و محتوا استفاده
می کنند. به روز رسانی الگوریتم پاندا در سال ۲۰۱۱ ، مراحل مهمی را برای کاهش محتوای کم کیفیت در سرتاسر
وب برداشت .
تجزیه و تحلیل اسپم در سطح دامنه
علاوه بر اس کن ص فح ات به ص ورت یکتا، موتورهای جس تجو میتوانند
خصوصیات و صفاتی را برای دامنه روت یا سابدامینها در نظر بگیرند و آن
را به عنوان اسپم نشانه گذاری کنند .
تمرینات لینک دهی
موتورهای جستجو همانند صفحات یکتا، می توانند انواع لینک ها و کیفیت ارجاعات ارسال شده به سایت را مانیتور
نمایند. س ایتهایی که به طور واض ح و شفاف در فعالیت های خرابکارانه و دستکاری شرکت میکنند تحت تاثیر
این موضوع خواهند بود و باید منتظر عواقب آن باشند .
قابلیت اعتماد و اطمینان
وبس ایت هایی که وض عیت قابل اعتماد را کس ب کرده اند از س ایت های دیگر متفاوت خواهند بود. معمولا
اس تانداردهایی وجود دارد که برندهای بزرگ، س ایتهایی با عملکرد بالا و س ایتهای مستقل را مورد ق اوت قرار
میدهند. برای موتورهای جستجو، اعتماد و اطمینان از لینک هایی که برای دامنه به دست آورده اید ناشی میشود.
اگر محتوای تکراری، کم کیفیت یا بی ارزش در س ایت خود منتش ر کرده باش ید و س پس لینک های متعددی از
دایرکتوری های اس پم خریداری کرده باشید، با مشکلات رتبه بندی زیادی مواجه خواهید شد. با اینحال اگر همان
محتوا را در ویکی پدیا منتش ر کنید، حتی با وجود لینک های اسپم به احتمال زیاد رتبه خوبی خواهید داشت. این
همان قدرت اعتماد و اتوریتی دامنه است. اعتماد و اطمینان از طریق لینک های داخلی نیز به دست می آید. تعداد
کمی محتوای تکراری و لینک های مش کوک اندک، در صورتی که سایت شما از سایت های با کیفیت لینک گرفته
باشد معمولا نادیده گرفته می شود .
ارزش محتوا
همانطور که مش اهده کردید، ارزش ص فحات یکتا بر اساس منحصر به فرد بودن و تجربه بازدیدکننده محاسبه می
ش ود. س ایت هایی که محتوای غیر ارزشمند و غیر منحصر به فردی دارند ممکن است نتوانند رتبه خوبی به دست
آورندم حتی اگر س ئوی داخلی و خارجی خوبی داش ته باش ند. موتورهای جس تجو دوس ت ندارند هزاران کپی از
محتوای ویکی پدیا، ایندکس های آنان را پر کند. به همین خاطر از الگوریتم هایی برای مقابله با این روش استفاده
میکنند. موتورهای جس تجو به ص ورت مستمر موثر بودن نتایج خود را ارزیابی می کنند. آنها زمانی که کاربر روی
نتیجه ای کلیک می کند به ارزیابی می پردازند. اگر کاربر بلافاصله به نتایج گوگل برگردد، نشان می دهد که سایت
موردنظر نیاز او را برآورده نکرده است. برای به دست آوردن رتبه برای یک کوئری این ها کافی نیست. بعد از اینکه
رتبه ای کسب کردید باید آن را بارها و بارها تایید کنید .
خوب از کجا می توانید متوجه شوید که عملکرد خوبی نداشته اید؟
اگر سایت یا صفحه شما دچار پنالتی شده باشد درک آن کمی دشوار خواهد بود. برخی از اوقات، الگوریتم موتورهای
جس تجو تغییر پیدا می کند یا ممکن است شما چیزی را در سایت خود تغییر داده باشید. قبل از اینکه فرم کنید
دچار پنالتی شده اید موارد زیر را بررسی نمایید :
خطاها
خطاها در س ایت ممکن اس ت مانع از خزیدن کراولر موتورهای جس تجو ش ود. کنس ول جس تجوی گوگل )گوگل
وبمستر تولز یک ابزار خوب و رایگان برای شروع کار است .
تغییرات
تغییر در سایت یا صفحه ممکن است روشی که موتورهای جستجو آن را مشاهده می کنند را تغییر دهد .
مشابه بودن
سایت هایی که پروفایل بک لینک مشابهی با شما دارند را بررسی کنید. زمانی که موتورهای جستجو الگوریتم های
رتبه بندی خود را به روزرسانی می کنند، ارزش دهید لینک ها و سایر موارد ممکن است تغییر یابد .
محتوای تکراری
س ایت های مدرن با مش کلات محتوای تکراری دس ت و پنجه نرم میکنند، به خص وص زمانی که مقیاس بزرگی
داشته باشند. با اینکه چنین نموداری برای هر موقعیتی کارساز و مفید نیست اما منطق آن یکسان آن است .
برداشتن پنالتی ها
درخواس ت تجدید نظر و قرار دادن دوباره س ایت در موتورهای جس تجو بسیار دردناک و در برخی از موارد ناموفق
اس ت. این موضوع به ندرت با بازخوردهایی همراه است که به شما اجازه می دهد بدانید چه اتفاقی روی داده است.
با اینحال باید بدانید در چنین شرایطی چه کارهایی باید انجام دهید :
 ابتدا در خدمات وبمس تر تولز موتورهای جس تجو س ایت خود را ثبت کنید. این ثبت نام می تواند لایه
بیشتری از اعتماد و اطمینان را بین سایت و موتورهای جستجو ایجاد کند .
 اطمین ان حاص ل کنید که داده های موجود در اکانت وبمس تر تولز را به خوبی مرور میکنید. خطاها و
لینکهای ش کسته را به دقت بررسی کنید. اغلب چیزی که به اشتباه به عنوان پنالتی اسپم در نظر گرفته
میشود مرتبط به مشکلات دسترسی است .
 درخواس ت تجدید نظر خود را از طریق خدمات وبمس تر تولز ارس ال کنید. در این شرایط نیز لایه امنیتی
بیشتری ایجاد می شود .
 ش فافیت و ص داقت در این شرایط بسیار ضروری است. اگر اسپم کرده اید، همه چیز را بگویید. موتورهای
جستجو به خصوص گوگل به دنبال جزییاتی هستند که به کمک آن الگوریتم های خود را بهبود ببخشند .
 هر چیزی که می توانید تعمیر کنید یا آن را حذف نمایید. اگر لینک بدی به دست اورده اید سعی کنید از
شر آن خلاص شوید. اگر دستکاری در سایت خود داشته اید آن را حذف نمایید .
 منتظر بمانید. پاس به درخواس ت تجدید نظر ممکن است هفته ها و حتی ماه ها طول بکشد. فرایند قرار
گرفتن سایت در موتورهای جستجو بسیار زمانبر است .
 اگر برند قدرتمند و بزرگی در وب دارید، قرار دادن دوباره س ایت در موتورهای جس تجو بس یار س ریع تر
خواهد بود. ش ما میتوانید اینکار را با ش رکت در کنفرانس ها انجام دهید. مهندس ان موجود در موتورهای
جستجو به طور مرتب در کنفرانس های مربوطه شرکت میکنند .
به این موض وع توجه داشته باشید که برداشتن جریمه اجباری نیست. به طور قانونی، موتورهای جستجو می توانند
س ایت ش ما را دوباره در نتایج قرار دهند یا درخواستتان را رد نمایند. به همین خاطر بهتر است تکنیکهای تایید
نشده سئو را به کار نبرید .

فصل دهم: ابزارها و معیارهای اندازه گیری سئو
به یاد داش ته باش ید که اگر بتوانید فعالیتهای سئو را اندازه گیری انجام کنید، میتوانید پیشرفت کنید. در بهینه
س ازی موتورهای جس تجو، بررس ی سئو برای رسیدن به موفقیت نقش مهمی دارد. موتورهای جستجوی حرفه ای
داده ه ایی در خص وص رتبهبندی ها، لینکها و … را ردیابی میکنند. این موارد به تجزیه و تحلیل اس تراتژی
موتورهای جستجو پرداخته و نقشه ای برای رسیدن به موفقیت ارائه می کند .
معیارهای پیشنهادی برای بررسی سئو
اگرچه هر تجارتی منحص ر به فرد اس ت و هر وبس ایتی معیارهای اندازه گیری خود را دارد، اما لیستی که در ادامه
ذکر ش ده اس ت جهانی می باش د. در اینجا معیارهایی که برای موتورهای جس تجو مهم هس تند را ذکر کرده ایم.
بیش تر معیارها ذکر نش ده اند. بنابراین برای اطلاعات بیش تر و کامل تر به مقاله ش ش معیار برای اندازه گیری در
وب مراجعه کنید .
۱ – اشتراک بازدیدهای موتور جستجو
هر ماه، به ترافیک بازدید سایت خود توجه کنید .
کنترل مستقیم
برای بررسی ترافیک، بوک مارک ها، لینک های ایمیل بدون پیگیری کدها
ترافیک ارجاعی سایت
از لینک های ایمیل و وب قابل دسترسی است .
ترافیک جستجو
جستجو از طریق موتورهای جستجوی کوچک و بزرگ
همان طور که می دانید دانس تن تعداد دقیق و درص د به ش ما کمک می کند ضعف ها را بفهمید و اطلاعاتی برای
مقایسه کردن در اختیار شما قرار می دهد. به عنوان مثال اگر ترافیک سایت شما افزایش زیادی داشت اما از لینک
های ارجاع با رابطه کم بود، هیجان زده نشوید. از طرف دیگر اگر ترافیک شما به شکل عجیبی کاهش یافت مشکل
ایجاد ش ده اس ت. در این ص ورت باید به سیستم بازاریابی خود رجوع کنید و سعی کنید تلاش خود را برای کسب
سود افزایش دهید .
۲ – ارجاع های موتور جستجو
س ه موتور جس تجوی اص لی در امریکا حدود ۹۵ % ترافیک جستجو ها را ایجاد می کند: گوگل، یاهو و بینگ. برای
بیش تر کش ورهایی که در خار از آمریکا قرار دارند، ۸۰ % ترافیک جستجو به گوگل اختصاص دارد. دانستن میزان
ترافیک جستجو از هر موتور جستجویی به دلایل زیر سودمند است :
مقایسه عملکرد در مقابل بازاریابی
حجم کار هر موتور جستجو میزان بازاریابی آن را تخمین می زند .
قابل مشاهده بودن
اگر ترافیک جس تجو به هر دلیل کاهش یابد، دانس تن سهم جستجوی هر موتور جستجویی به شما کمک می کند
دلیل افت و کاهش را بیابید. اگر تمام موتورهای جس تجو به ص ورت یکسان کاهش داشته باشند، مشکل دسترسی
وجود دارد. اگر گوگل کاهش یابد اما س ایر موتورهای جس تجو مثل قبل باشند به خاطر جریمه شدن شما از طرف
گوگل یا بررسی نکردن اقدامات سئویی میباشد .
ارزش استراتییک
گاهی تلاش ش ما در یک موتور جس تجو بهتر عمل کرده اس ت و نتیجه بهتری نس بت به سایر موتورهای جستجو
کس ب کرده اید. به عنوان مثال بع ی عملیات ها در بینگ و یاهو بهتر قابل انجام اس ت. از طرف دیگر، دریافت
لینکهای نوش تاری با تعداد بالا در گوگل تاثیر مثبت دارد. اگر فکر می کنید روش های شما در یکی از موتورهای
جستجو موفق تر است بهتر است بر روی آن تمرکز کنید .
۳ – ارجاع بازدیدها براساس عبارات جستجوی خاص
کلمات ورودی نیز بخش ی مهمی از نمودار تجزیه و تحلیل ش ما می باشد. شما با استفاده از این کلمات کلیدی می
توانید متوجه شوید چگونه می توانید ترافیک سایت خود را افزایش دهید .
همچنین می توانید از تعداد ارجاع ها اطلاع پیدا کنید که در تجارت ش ما بسیار مهم است. اگر خط سیر در جهتی
اش تباه پیش برود، متوجه می ش وید باید تلاش خود را افزایش دهید تا جهت خط را اص لام کنید. در پانزده سال
اخیر ترافیک جستجو در دنیا به شدت افزایش یافته است. بنابراین کاهش مقدار آن نشان دهنده وجود مشکل است.
به دنبال مناسبت های خاص باشید به عنوان مثال کلمات کلیدی که در زمانی خاص از سال فقط جستجو میشوند.
این کلمات میتوانند بازدید شما را افزایش دهند .
۴ – نرخ تبدیل براساس عبارات جستجو
گاهی برخی معیارها بس یار مهم هس تند. به عنوان مثال برخی اع ا تمایل به استفاده از ابزار جستجو و ع و شدن
در بازدید دارند. این نرخ تبدیل خیلی ارزش مندتر از هزاران کلمه کلیدی اس ت. در این صورت ما دو کار میتوانیم
انجام دهیم :
۱ . بررس ی رنک و رتبه، مثلا وقتی میبینیم که رتبه ۴ برای عبارت کلیدی ابزار سئئئو را داریم، س عی
میکنیم رتبه سایت یا صفحه خودمان را برای این عبارت بهبود بدهیم .
۲ . تحلیلهای ما اطلاعاتی در خصوص صفحاتی که معمولا بیشتر بازدید میشود به ما میدهد، که میتوانیم
این صفحات را برای تجربه بهتر کاربران بهینه کنیم .
کلمات کلیدی به بازدید کننده پیغام میفرستد و بر روی رنک صفحه ای که بازدید کننده به دنبال آن است تمرکز
می کند. نرخ تبدیل از عبارات ارجاع بسیار مهم است اما کل داستان مربوی به آن نیست. می توانید راه هایی جذاب
تر برای شروع تبدیل و پایان آن در سایت خود بیابید .
۵ – تعداد صفحات که حداقل از طریق موتور جستجو یک بازدید دارد
دانس تن تعداد ص فحاتی که از طریق موتورجستجو بازدید می شوند به تعیین عملکرد موتور جستجو می پردازد. از
این عدد، تعداد صفحاتی از سایت ما که موتور جستجو در فهرست خود قرار داده است تعیین می شود. برای بیشتر
وبس ایت های بزرگ، نتیجه برای تعیین ترافیک لازم است و این عدد موفقیت یا شکست را نشان می دهد. هنگامی
که بر روی مواردی مانند طراحی سایت، محتویات و … کار می کنید باید سیر صعودی در نمودار مشاهده کنید که
نش ان دهنده افزایش نتایج جس تجوی سایت در موتور جستجو می باشد. ترافیک صفحات جستجو شده بهترین راه
برای تعیین بازدید است .
در حالی که تمام نکات مربوی به تجزیه و تحلیل مهم هس تند اما نکات گفته ش ده در بالا بیش ترین اهمیت را در
بهبود شرایط سایت دارد .
کلمه های کلیدی (NOT PROVIDED) گوگل
در س ال ۲۰۱۱ ، گوگل بیان کرد که دیگر عبارات جس تجو ش ده توسط یوزرهای وارد شده )افرادی که وارد اکانت
گوگل خود شده اند را از طریق ابزارهای موتورهای جستجو نشان نخواهد داد. به این معنی که به جای نشان دادن
عبارات کلیدی جستجو شده در گوگل آنالیتیکس، بازدید از گوگل در حالت وارد شده باعث می شود عبارت “not provided” ظاهر ش ود. در آن زمان گوگل اعلام کرد که توقع دارند این مس ئله فقط بر ۱۰ % موارد و عبارات
جس تجو تاثیر بگذارد. اما بعدها بخش وبمس تر تولز گوگل اعلام کرده اس ت که این مسئله تا ۲۰ % عبارات را تحت
تاثیر قرار داده است .
بعد از گذش ت دو سال وبمستر تولز حجم بیشتری از کلمات کلیدی را گزارش داد که not provided هستند. با
اس تفاده بیش تر کاربران از Google+ این عدد بیش تر افزایش یافته اس ت. در این زمان، موتورهای جس تجو
روشهایی برای رقابت با شرایط و نکاتی برای اصلام داده ها ارائه کردند .
ابزارهای بررسی سئو
ابزارهای مناسب برای بررسی تاثیرگذاری اقدامات سئویی
ابزارهای تحلیلی اشتراکی )پرداخت هزینه(
 Moz Analytics
 Omniture
 Fireclick
 Mint
 Sawmill Analytics
 Clicktale
 Coremetrics
 Unica NetInsight
ابزارهای تحلیلی رایگان
 How to Choose a Web Analytics Tool: A Radical Alternative
 Yahoo! Web Analytics
 Google Analytics
 Clicky Web Analytics
 Piwik Open Source Analysis
 Woopra Website Tracking
 AWStats
انتخاب می تواند سخت باشد. ما از Moz Analytics استفاده می کنیم، زیرا این ابزار به گونه ای تهیه شده است
که می تواند مجموعه گسترده ای از ابزارهای سئو را فراهم آورد و تمامی مواردی که برای بازاریابی داخلی نیاز دارید
را در اختیارتان بگذارد. اگر به دنبال ابزارهای رایگان هستید پیشنهاد برتر ما استفاده از گوگل آنالیتیکس است. از
آنجایی که این گزینه انطباق گسترده ای با فعالیت های موجود دارد می توان آموزش ها و راهنماهای متعددی در
مورد آن به صورت آنلاین پیدا کرد .
گوگل آنالیتیکس را می توان با س ایر محص ولات گوگل همچون کنس ول جس تجوی گوگل )گوگل وبمس تر تولز ،
ادوردز و ادس نس ادغام و یکپارچه سازی کرد. مهم نیست چه ابزاری را برای تحلیل و بررسی انتخاب می کنید، ما
توص یه میکنیم نس خه های متعددی از ص فحات موجود بر روی سایت خود را با آن تست کنید و سپس بر اساس
نتایج به دس ت آمده نرخ تبدیل خود را بهینه نمایید. ص فحه آزمایش ی در س ایت شما میتواند به عنوان یک ابزار
رایگان برای تست و بررسی دو نسخه از هدر صفحه استفاده شود. البته روش های گران قیمت تری نیز وجود دارد.
ش ما می توانید از نرم افزارهای موجود که به طور همزمان ص دها نس خه مختلف از ص فحات را بررس ی می کنند
استفاده کنید .
معیارهایی برای سنجش سئو
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
معمولا بهینه س ازی س ایت برای یک رفتار خاص موتورهای جس تجو
کمی دش وار اس ت. زیرا الگوریتم های آن ها و نحوه کارشان برای
عموم آش کار نیست. اما ترکیبی از تاکتیک ها وجود دارد که تاثیر
آن ها تایید شده است. داده های جدید نیز برای کمک به پیگیری
متغیرها همیش ه در حال ظهور اس ت که می تواند بر روی رتبه
بندی تاثیر بگذارد. شما حتی می توانید از خودِ موتورهای جستجو
برای کسب مزیت رقابتی استفاده کنید. سازمان دهی کوئری های
هوش مند و اس تفاده از داده هایی که موتورهای جستجو منتشر کرده اند می تواند در این مسیر به شما کمک کند.
می توانی د درس هایی که از این تکنیک ها یاد گرفته اید را به کار ببندید تا برنامه عملیاتی را برای بهینه س ازی
سایت ایجاد نمایید .
سایت کوئری (SITE QUERY) گوگل
جس تجوی خود را به سایت خاصی محدود کنید: اینکار برای دیدن تعداد و فهرستِ صفحاتِ ایندکس شدهی دامنه
خاص مفید می باش د. شما می توانید این ارزش را با اضافه کردن پارامترهای جستجو توسعه دهید. به عنوان مثال
عبارت site:g-ads.org/blog inurl:seo ، تنها صفحاتی را در ایندکس گوگل نشان می دهد که در وبلاگ جی
ادز قرار دارند و عبارت seo در آدرس آن ها وجود دارد .
گوگل ترندز
در س ایت گوگل ترندز می توانید حجم کلمات کلیدی جس تجو ش ده و محبوبیت آن در طول زمان را بیابید. وارد
اکانت خود در گوگل شوید تا بتوانید داده های غنی تری همچون اعداد خاص را مشاهده نمایید .
سایت کوئری در بینگ
کوئری خود را به س ایت خاص ی محدود کنید . ( مثلا site:g-ads.org) درست همانند گوگل، بینگ به کوئری ها
اجازه می دهد تعداد و فهرس ت صفحاتی که در این سایت ایندکس شده است را نشان دهد. به خاطر داشته باشید
که این اعداد و ارقام در بینگ نوسان قابل ملاحظه ای دارد که می تواند استفاده از این داده ها را محدود نماید .
IP کوئری در بینگ
کوئری خود را به آی پی آدرس خاص ی محدود کنید )مثلا ip:216.176.191.233 این کوئری ص فحاتی که
موتورهای مایکروس افت بر روی آی پی آدرس های داده ش ده پیدا کرده است را نشان خواهد داد. این موضوع می
تواند برای شناسایی اینکه صفحه بر روی هاست اشتراکی میزبانی می شود یا خیر مفید باشد. همچنین از این گزینه
برای یافتن اینکه سایت آی پی یکسانی را میزبانی می کند یا خیر می توان استفاده کرد .
هوش تبلیغاتی بینگ (BING ADS INTELLIGENCE)
هوش تبلیغاتی بینگ انواع متعددی از پژوهش های مرتبط با کلمات کلیدی و ابزارهای مرتبط با هوش مخاطبان را
دارد که در اصل برای جستجو و تبلیغ نمایشی ایجاد شده است. این راهنما به جزییات ارزش هر کدام از ابزارها نمی
پردازد اما بررسی آن ها برای سئو می تواند مفید باشد .
جستجوی لینک در وبلاگ ها
لینک کوئری گوگل ( مثلا : link:g-ads.org/blog) همیش ه مفید نیس ت اما جس تجوی وبلاگ میتواند نتایج
بسیار با کیفیتی فراهم آورد که بر اساس محدوده و مرتبط بودن نمایش داده میشود .
معیارهای سئو مختص صفحات
اتوریتی صفحه
اتوریتی صفحه احتمال اینکه صفحه واحدی رتبه خوبی صرف نظر از محتوایش به دست آورد را پیش بینی می کند.
هرچقدر اتوریتی صفحه بالاتر باشد، پتانسیل آن برای رتبه بندی نیز بیشتر خواهد بود .
MOZRANK
ابزار Mozrank که بخش ی از ابزار Open Site Explorer اس ت اتوریتی جهانی لینک را مورد بررسی قرار می
دهد و یک نمره در مقیاس ۱۰ است. این ابزار در هدفی که دارد بسیار شبیه اندازه گیری اهمیت استاتیک است که
توس ط موتورهای جس تجو به کار می رود. موتورهای جس تجو اغلب به ص فحاتی که اتوریتی جهانی لینک بالاتری
دارند رتبه بالاتری اختص اص می دهند. از آنجایی که اندازه گیری هایی همچون Mozrank جهانی و اس تاتیک
هستند، این قدرت رتبه بندی به جای اینکه تنها صفحات بهینه سازی شده برای کلیدواژه خاص را هدف قرار دهد،
بر روی طیف وسیعی از کوئری های جستجو اعمال می شود .
MOZTRUST
این ابزار نیز جزء دیگری از ابزار Open Site Explorer اس ت که از طریق لینک ها توزیع ش ده اس ت. در ابتدا
س ایت های قابل اعتماد شناسایی می شوند تا برای محاسبه معیارها مورد استفاده قرار گیرند. این سایت های قابل
اعتماد در برگیرنده دانش گاه های بین المللی بزرگ، رسانه ها و سایت های دولتی هستند. سایت هایی که از سایت
های قابل اعتماد لینکی به دست اورند می توانند اعتماد بیشتری کسب نمایند. این فرایند در سرتاسر وب ادامه پیدا
می کند و Moztrust ارزش هر لینکی که از سایت های قابل اعتماد به دست نیاید را کاهش می دهد .
تعداد لینک ها
تعداد کل ص فحاتی که در برگیرنده حداقل یک لینک به ص فحه ای با ماکزیموم یک لینک باکیفیت به ازای هر
ص ف ح ه اس ت. ب ه ع ن وان م ث ال اگ ر http://www.loc.gov/index.html ب ه س ای ت
http://www.whitehouse.gov در محتوای صفحه و فوتر خود لینک داده باشد به عنوان یک لینک واحد در
نظر گرفته می شود .
تعداد دامنه های اصلی لینک دهنده
تعداد کل دامنه های اصلی منحصر به فردی است که در برگیرنده لینک به صفحه ای می باشند. به ازای هر دامنه،
ح داکثر ی ک لینک تایید ش ده وجود خواهد داش ت. به عنوان مثال اگر س ایت topics.nytimes.com و
www.nytimes.com به ص فحه اص لی https://moz.com لینک داده باش ند، این دو لینک به عنوان یک
لینک در نظر گرفته می شود .
MOZRANK خارجی
در ح الیک ه Mozrank می توان د ارزش من دی لین ک ه ای داخلی و خارجی را محاس به نماید، external MozRank تنها تعداد Mozrank هایی که از طریق لینک های خارجی جریان دارند را محاس به می کند. از
آنجایی که لینک های خارجی نقش مهمی در سئو دارند، این موضوع می تواند یک معیار مهم برای پیش بینی رتبه
بندی موتورهای جستجو باشد .
معیارهای مختص دامنه
اتوریتی دامنه
اتوریتی دامنه (Domain Authority) نحوه رتبه بندی یک ص فحه را بر روی دامنه خاص پیش بینی می کند.
هرچقدر اتوریتی دامنه بالاتر باشد، پتانسیل به دست آوردن رتبه بر روی آن دامنه بیشتر خواهد بود .
MOZRANK دامنه
موزرنک سطح دامنه محبوبیت دامنه موجود را با سایر دامنه هایی که در وب ح ور دارند مقایسه می کند. این ابزار
برای س ابدامینها و دامنه های اصلی طراحی شده است. این معیار از الگوریتم هایی استفاده می کند که موزرنک
از آن بهره میبرد. اما این الگوریتم ها را بر روی نمودار لینک س طح دامنه اعمال می نماید. دیدن وب سایت از این
منظر می تواند بینش دقیق تری در مورد اتوریتی کلی دامنه فراهم آورد. از آنجایی که ص فحات می توانند س ایر
ص فحات را تایید کنند لینکی که از یک دامنه به دامنه دیگری باش د، به عنوان تایید از آن دامنه برای دامنه دیگر
عمل کند .
دامنه MOZTRUST
همانطور که Mozrank می تواند در سطح دامنه اعمال شود، Moztrust نیز می تواند در سطح دامنه به کار رود . Moztrust سطح دامنه بسیار شبیه Moztrust است اما به جای اینکه بین صفحات محاسبه انجام گیرد، بین کل
دامنه ها محاسبه و اندازه گیری انجام می شود. صفحات جدیدی که بر روی دامنه های قابل اعتماد قرار دارند می
توانند اعتماد را به صورت طبیعی از آن به ارث ببرند. این مقدار بر اساس مقیاس عددی ۱۰ نمره ای محاسبه می
شود .
تعداد لینک ها
تع داد ص فح اتی اس ت ک ه در برگیرن ده ح داق ل ی ک لینک به دامنه هس تند. به عنوان مثال اگر س ایت
http://www.loc.gov/index.html و http://www.loc.gov/about هر دو در برگیرن ده لینکی ب ه
http://www.nasa.gov باشند، این موضوع به عنوان دو لینک به دامنه در نظر گرفته می شود .
تعداد دامنه های اصلی لینک دهنده
تعداد دامنه های متفاوتی اس ت که در برگیرنده حداقل یک ص فحه با لینک به هر ص فحه ای از سایت هستند. به
عنوان مثال اگر http://www.loc.gov/index.html و http://www.loc.gov/about هر دو حاوی لینکی
به س ایت http://www.nasa.gov باش ند این موض وع به عنوان یک دامنه اص لی لینک دهنده به ناسا در نظر
گرفته می شود .
استفاده از داده های به دست آمده
دانستن اعداد و ارقام به تنهایی کمکی به شما نخواهد کرد مگر اینکه بتوانید آن ها را به
طور موثر تفس یر کنید و بر روی س ایت خود اعمال نمایید. در ادامه برخی از س یگنال
های رایج به دست آمده از پیگیری داده ها را بیان می کنیم .
نوسان در صفحات موتوهای جستجو و تعداد لینک های شمارش شده
تعداد اعدادی که در کوئری های “site:” و “link:” گزارش می ش وند به ندرت دقیق هستند. بنابراین زمانی که
نوس ان بزرگی در مورد آن ها مشاهده می کنید لازم نیست زیاد نگران باشید. البته اگر این نوسانات با افت ترافیک
همراه ب اش د جای نگرانی خواهد بود. به عنوان مثال فرم کنید در یک روز، یاهو تعداد لینک به دامنه Moz را
حدود ۸۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ گزارش کرده است. واضح است که ما هر روز صدها تا هزاران لینک را در روز از دست
نمی دهیم. این تغییر راهنمای خوبی در مورد رش د لینک ها یا کم ش دن آن ها نخواهد بود. اگر افت در لینک یا
ص فحات ایندکس ش ده با افت در ترافیک حاص ل از موتورهای جس تجو همراه باش د به احتمال زیاد کاهش قابل
توجهی در Link juice )کیفیت لینکها را تجربه می کنید. در این شرایط باید ببینید لینک های مهمی که قبلا
ترافیکی به س ایت ارس ال می کردند، هنوز وجود دارند یا خیر. از دس ت دادن ص فحات ایندکس ش ده یا ایندکس
نش دن ص فحات س ایت میتواند به خاطر جریمه ش دن از طرف گوگل، هک شدن یا نرم افزارهای بدخواهانه باشد.
تجزیه و تحلیل کامل سایت و استفاده از کنسول جستجوی گوگل به شما کمک می کند مشکلات احتمالی را پیدا
کنید .
کاهش و افت ترافیک از یک موتورهای جستجوی واحد
موض وعی که باعث ایجاد مش کل ش ده اس ت را پیدا کنید و آن را مورد بررس ی قرار دهید. در انجمنهای مربوطه
میتوانید برای بررسی مشکل درخواست کمک کنید .
ممکن اس ت به خاطر نق قوانین آن موتور جس تجو، دچار پنالتی ش ده باشید. راهنماهای موجود در مورد پنالتی
های موتور جستجو را مطالعه کنید .
ممکن است به طور تصادفی دسترسی خزندگان موتور جستجو به سایت را مسدود کرده باشید. فایل Robots.txt و تگ کنترل کننده رباتهای جس تجو را دوباره بررس ی کنید. وبمس تر تولز را مرور کنید تا ببینید مشکلی در این
موتور جستجو دارید یا خیر .
موتور جس تجو ممکن است الگوریتم رتبه بندی خود را تغییر داده باشد و این الگوریتم سایت شما را دوست ندارد.
این موض ع اغلب زمانی رخ می دهد که لینک های اش اره کننده به س ایت شما ارزش خود را از دست داده باشند.
همچنین وجود این مشکلات برای سایت هایی که در لینک بیلدینگ دستی تعامل دارند و از لینک های کم کیفیت
استفاده می کنند بسیار رایج است .
افت ترافیک از چندی موتور جستجو
ممکن اس ت کاری در س ایت خود انجام داده باشید که باعث مسدود شدن خزندگان یا متوقف شدن ایندکس شده
باش د. این فعالیت ها ممکن اس ت در برگیرنده تغییر در فایل Robot.txt یا تگ کنترل کننده ربات های جستجو
باش د. همچنین ممکن اس ت در مشکل آپتایم هاست، مشکلات DNS و یا سایر موارد فنی مشکل داشته باشید. با
ادمین سیستم، توسعه دهندگان یا هاست خود صحبت کنید تا اکانت وبمستز تولز و ابزار آنالیتیکی را بررسی کنند .
نوسانات موردی در رتبه بندی
به دس ت آوردن یا از دس ت دادن رتبه بندی برای یک یا چند واژه و عبارت میلیون ها بار در روز برای میلیون ها
ص فحه رخ می دهد و نیازی نیست خود را نگران کنید. الگوریتم های رتبه بندی همیشه نوسان دارند. ممکن است
رقبای شما نیز رتبه ای به دست آورند یا از دست بدهند. موتورهای جستجو حتی ممکن است نوساناتی در ایندکس
ها ایجاد نمایند. زمانی که تغییر رتبه بندی به ص ورت آهس ته و تدریجی رخ می دهد، باید عناص ر داخل صفحه را
بررس ی کنید تا مطمئن ش وید آن ها را بیش از حد بهینه س ای نکرده اید یا راهنماهی موجود را نق ننموده اید.
ببینید اخیرا لینکی به دست آورده یا از دست داده اید؟ به خاطر داشته باشید که تغییر ناگهانی در رتبه بندی برای
محتوای جدید موقتی است. زیاد نگران نوسانات کوچک نباشید. اگر افت شدیدی رخ داد ، چند روز منتظر بمانید و
سپس اقدام کنید. اگر سایت جدیدی دارید یا در فرایند کسب لینک و بازاریابی قرار دارید، افزایش و کاهش ناگهانی،
امری طبیعی است. پس خود را برای ادامه کار آماده کنید .
افزایش مثبت در معیار مرتبط با لینک بدون افزایش رتبه بندی
بیش تر صاحبان سایت ها تصور می کنند زمانی که سئوی کلاسیک را انجام دادند باید نتایج را فورا مشاهده نمایند.
این موض وع به هیچ عنوان رخ نخواهد داد. اگر سایت، صفحه یا محتوای جدیدی دارید که رقابت زیادی بر روی آن
وجود دارد، بهبود رتبه بندی زمانبر خواهد بود. حتی به دس ت آوردن لینک های زیاد نمی تواند شما را با اطمینان
به ص در نتایج گوگل ببرد. به خاطر داشته باشید که موتورهای جستجو باید تمامی این صفحات را بخزند ، آن ها را
ایندکس کنند و پردازش نمایند. بنابراین معیارها و رتبه بندی که ش ما به دنبالش هستید ممکن است روزها، هفته
ها و حتی ماه ها زمان نیاز داشته باشد تا خود را نشان دهد. پس صبور باشید .

تعاریف، اصطلاحات و واژه نامه سئو
#
۳۰۱ REDIRECT )ریدایرکت ۳۰۱ ) :
ابتدا بیایید راجع به تغییر مسئیر (redirecting) به طور کلی ص حبت کنیم. تغییر مس یر یا ریدایرکت ش دن
زمانی رخ میدهد که ش ما از یک ص فحه خاص بازدید میکنید و بیدرنگ پس از آن به ص ورت خودکار به یک
صفحه دیگر با آدرسی دیگر تغییر مسیر داده خواهید شد .
اساسا، دو نوع تغییر مسیر وجود دارد: موقت و دائمی. از نقطه نظر کاربران، هیچ تفاوتی بین آنها نیست. اما از منظر
موتورهای جستجو بین آنها تفاوت هایی وجود دارد. تغییر مسیر ۳۰۱ یک تغییر مسیر دائمی است. این بدان معنی
اس ت که هر چه آن ص فحه دارای رنک باش د باید به آدرس جدید منتقل گردد )با تغییر مس یر موقت این امر رخ
نخواهد داد.
A
ADWORDS
برنامه تبلیغات در گوگل به ازای هر کلیک، راهی معمول در تبلیغات مقدماتی وبسایت است .
ADWORDS SITE (MFA)
س اخته ش ده برای تبلیغات ادسنس گوگل – وبسایت هایی که از ابتدا به عنوان مکانی برای تبلیغات گوگل ادوردز
طراحی ش دهاند. این معمولا )نه همواره چیز بدی اس ت. مانند آن دس ته از برنامههای تلویزیونی که معمولا برای
تبلیغات ساخته میشود .
AFFILIATE
محصولات یا سرویس های حامی سایت معمولا توسط یک سایت یا کسب و کار دیگر در ازای کمسیون یا یک مبلغ
به فروش میرسند .
ALT TAG
ی ک ویژگی HTML برچس ب عکس میب اش د. برچس ب عکس مس ئول نم ایش عکس ه ا اس ت.
برچسب/ویژگی alt نوشتهای است که در هنگام عدم نمایش )بارگذاری عکس به نمایش در خواهد آمد )برای مثال
اگر فایل از دست رفته باشد.
برای مثال، اینجا یک برچسب استاندارد عکس را میبینید :
<img src=”car.jpg” alt=”عکس ماشین ” />
برچس ب alt دارای ارزش س ئو نیز هس ت. موض وع این است که گوگل )حداقل در حال حاضر نمیتواند آنچه در
عکس وجود دارد را واقعا ببیند، اما می تواند برچس ب alt را بخواند. راه بهتری برای مطلع س اختن گوگل از اینکه
چه چیزی در عکس شما وجود دارد بجز استفاده از tag alt نیست .
ANALYTICS
برنامه ای که در جمع آوری و تحلیل داده هایی که در مورد استفاده از وبسایت موجود است، کمک می کند. گوگل
آنالیتیکس برنامه رایگان، محبوب و غنی در این زمینه است .
ANCHOR TEXT
هر لینک ش امل دو المان اص لی می باش د. آدرس وبسایتی وجود دارد که لینک به آن خواهد رفت )مقصد و انکر
تکست. انکر تکست نوشتهای است که به عنوان لینک کار میکند .
س ادهترین راه توض یح این مورد، ارائه یک مثال اس ت. اینجا یک لینک به صفحه همین صفحه قرار میدهیم : واژه
نامه تبلیغات در گوگل ادوردز . مقص د این لینک glossary -ads.org/blog/adwords-https://g میباش د و
انکر تکست آن واژه نامه تبلیغات در گوگل ادوردز است .
انکر تکس ت برای س ئو بس یار مهم اس ت. هر زمان که قص د دادن لینک به س ایت خود را دارید، خوب اس ت که
ازکلیدواژه های مرتبط به عنوان انکر تکست بهره گیرید .
ASTROTURFING
مت اد افش ا. تلاش برای پیش برد کار تجاری یا سیاسی در حالیکه تظاهر به بیطرفی در یک گروه اجتماعی دارید.
شرکت در یک انجمن با یک هدف مخفی برندسازی، جذب مشتری یا روابط عمومی .
AUTHORITY
مقدار اعتباری است که سایت به خاطر یک کوئری جستجوی خاص به دست می آورد. این مورد از نسبت اعتبار به
اطمنیان لینک های ورودی از دیگر سایت های مطمئن بدست میآید .
AUTHORITY SITE
س ایتی که لینکهای ورودی بس یاری از س ایتهای مرتبط دارد. به خاطر لینک از سایت های معتبر، یک سایت با
اتوریتی بالا معمولا اطمینان، پیج رنک و موقعیت بالاتری در نتایج جستجو دارد. ویکی پدیا یک مثال از سایت های
دارای اعتبار است .
B
BACKLINKS
بکلینک بس ادگی یک لینک است که در سایت شخص دیگری قرار دارد و کاربر با کلیک بر روی آن به سایت شما
بازمیگردد . بک لینکها یکی از مهمتری عوامل سئئو هسئتند . گرفتن بکلینک های فراوان با انکر تکس ت
مرتبط، سریعترین راه بهبود رنک در موتورهای جستجو به شمار میآید .
BLACK HAT SEO )سئوی کلاه سیاه(
مانند هر چیز دیگری، س ئو نیز دارای جنبه تاریکی میباش د. س ئوی کلاه س یاه نامی برای تمامی روش های سئو
هس ت که با کارهای غیر اخلاقی یا فریبکاری همراه اس ت و در طولانی مدت میتواند به وبس ایت شما لطمه وارد
کند یا حتی باعث اخرا سایت از موتورهای جستجو گردد .
BLOG
یک وبسایت که محتوایی در یک بازه زمانی ارائه می دهد. محتوای سایت ممکن است ربطی به زمان نداشته باشند.
اکثر وبلاگ ها از سیستم های مدیریت محتوا نظیر وردپرس بجای وبپیج های ساخته شده فردی استفاده میکنند.
به این خاطر نویسنده بلاگ می تواند بجای تمرکز روی کد نویسی سایت روی محتوا تمرکز نماید .
BOT (ROBOT,SPIDER,CRAWLER)
یک برنامه که یک وظیفه را کم و بیش بص ورت خودکار انجام می دهد. موتورهای جستجو از رباتها برای یافتن و
اض افه کردن ص فحات وب به فهرس ت جس تجوی خود اس تفاده می کنند. اس پمرها اغلب از رباتها برای تخریب
محتوایی، برای هدف بهره برداری )دزدی ادبی مطالب بهره می برند .
BOUNCE RATE
درصد کاربرانی که وارد یک سایت می شوند و بدون اینکه صفحه دیگری را مشاهده کنند آن را ترک میکنند .
BREED CRUMBS
ناوبری وبس ایت در یک نوار افقی در بالای محتوای اص لی که به کاربران در جهت درک اینکه در کجای وبس ایت
هس تند کمک میکند و اینکه چطور می توانند به ش اخه اصلی باز گردند. برای مشاهد بردکرامب این صفحه، بالای
عنوان را ببینید .
C
CANONICAL ISSUES )محتوای تکراری(
canon= مش روع یا نس خه اص لی – اغلب اجتناب از محتوای تکراری غیر ممکن اس ت، بخص وص با اس تفاده از
س یس تمه ای م دیری ت محتوا نظیر وردپرس، و همچنین واقعیتی ک ه www.site.com ، stie.com و
www.site.com/index.htm هر س ه به عنوای محتوای تکراری توس ط موتورهای جستجو دیده خواهند شد.
اگرچه کمی س خت است که باور کنیم که موتورهای جستجو در این حد نیز خبره نیستند. این مشکلات با راههای
مختلفی میتوانند حل گردند – با اس تفاده از متا تگ noindex در ص فحههای غیر اص لی و تغییر مس یر ۳۰۱ به
صفحات اصلی .
CANONICAL TAG
یک المان لینک HTML اس ت که به وبمس ترها اجازه میدهد که موتورهای جس تجو را از ص فحاتی با محتوای
تکراری که ایجاد کردهاند، مطلع نمایند. این برچس ب در بخش Head س اختار HTML شما قرار خواهد گرفت.
این برچسب به شکل زیر است :
<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/” />
این برچسب بیان میکند که صفحه حاضر یک کپی از صفحهای است که آدرس آن در برچسب canonical وجود
دارد ).href(
ایده اصلی این است که زمانیکه یک موتور جستجو این برچسب را می بیند به صفحه رنک ندهد، اما تمامی رنک را
به صفحه کانونیکال منتقل کند. بنابراین ذاتا بسیار شبیه تغییر مسیر ۳۰۱ میباشد .
CLICK FRAUD
کلیکهای نامناس ب روی یک تبلیغ PPC معمولا توس ط ناشر یا عواملش برای بدست آوردن سود ناحق . Click fraud ی ک مش کل بزرگ برای آژانسهای تبلیغاتی مانند گوگل اس ت، زیرا اطمینان تبلیغدهندگان را کاهش
میدهد که آیا پولی که برای تبلیغ خر میکنند عادلانه میباشد و یا خیر .
CLOAK
در این تکنیک، محتوایی که به موتورهای جس تجو داده میش ود با آنچه افراد میبینند متفاوت است. این تاکتیک
کلاه سیاه دارای مجازات مرگ برای سایت یا دامنه است و از نتایج موتورهای جستجو منع خواهد شد .
CLOAKING (PAGE CLOAKING)
به گرفتن و س اختن یک ص فحه وب بص ورتی که محتوای مختلفی را به مردم و موتورهای جس تجو نش ان
دهد، cloaking میگویند. به این طریق، حداقل از لحاظ تئوری می توانید رنک خوبی برای کلیدواژه های دلخواه
خود بگیرید )با ارائه یک صفحه بهینه شده به رباتها و سپس ارائه پیشنهاد و محتوای غیر مرتبط به افراد واقعی.
درحالیکه این کار از نقطه نظر بازاریابی ممکن است جوابگو باشد، ممکن است سایت شما در حالت پنالتی و یا حتی
اخرا سریع از موتورهای جستجو قرار دهد .
CMS
سیستم مدیریت محتوا – برنامه تحت وبی مانند وردپرس یا جوملا، که تمام وظایف وبمسترها را از تولید محتوا جدا
مینم اید، بنابراین یک تولید کننده محتوا می تواند بدون یادگیری یا حتی فهمیدن مهارتهای کد نویس ی، تاثیر
گذار باشد .
CODE SWAPPING
)طعمه و تعوی نقش تغییر محتوا پس از اینکه رنک بالا بدست آمد .
COMMENT SPAM
نوش تن نظرات در وبلاگ برای هدف تولید لینک به س ایتهای دیگر. این دلیلی اس ت که بس یاری از بلاگها از
گذاشتن لینک در نظرات جلوگیری میکنند .
CONTENT (TEXT,COPY)
یک بخش از ص فحه وب که برای داش تن ارزش و مورد توجه بودن کاربر در نظر گرفته می شود. تبلیغات، ناوبری،
برندسازی و تکیه کلام ها معمولا به عنوان محتوا در نظر گرفته نمیشوند .
CONVERSION (GOAL)
دستیابی به یک هدف قابل سنجش. اضافه کردن کلیکها، ثبتنامها و فروشها مثالهایی از تبدیلات هستند .
CONVERSION RATE
درصد کاربرانی که تبدیل شدهاند .
CPC هزینه بابت کلیک
نرخی که بابت هر کلیک برای تبلیغدهنده ی پرداخت به ازای هر کلیک، پرداخت میشود .
CPM
)هزین ه ب اب ت ۱۰۰۰ ت اثیرگذاری یک معیار قابل اندازهگیری برای تعیین ارزش/هزینه تبلیغاتی پرداخت به ازای
کلیک .
D
DEEP LINKING
بگذارید از ویکی پدیا نقل قول کنم :
در اینترنت، linking deep به معنی س اخت یک hyperlink اس ت که بجای ص فحه اص لی به یک صفحه یا
عکسی در یک وبسایت خواهد رفت. این لینک ها لینک های عمیق خوانده می شوند .
لینک های عمیق ارزش ویژهای برای س ئو دارند. لینک دادن به یک ص فحه خاص در س ایت ش ما با انکرتکس ت
مناس ب، رنک این ص فحات را بهبود خواهد داد. اس اس ا، ساخت لینک های عمیق جایی است که بازی سئو پیروز
میشود یا شکست میخورد .
DIRECTORY
یک س ایت که به ص فحات فهرس توار اختص اص داده ش ده باشد. برای مثال یاهو یک دایرکتوری یا کتاب راهنما
است .
DO-FOLLOW LINK
ی ک اس ت اندارد لینک HTML اس ت که دارای ویژگی rel=”nofollow” نمیباش د. لینک های -do follow باارزشترین لینکها از منظر سئو هستند .
DOMAIN NAME AND HOSTING
دامنه نام منحصربفرد شما در اینترنت است. برای مثال دامنه این وبلاگ ads.org-gمی باشد. شما هم میتوانید
یک دامنه ملی (IRR) یا بینالمللی ثبت نمایید .
هاس تینگ یا هاس ت وب، جایی اس ت که سایت شما در وب ذخیره/نگهداری میشود. شما به یک وب هاست برای
مالکیت وبسایت نیاز دارید .
DUPLICATE CONTENT
اگر دو صفحه مجزا در سایت خود دارید که محتوای یکسانی در آنها قرار دارد )یا محتوای بسیار مشابه پس دارای
محتوای تکراری هستید. محتوای تکراری به عنوان یک چیز بد برای سئو شناخته می شود. گوگل سایت هایی که از
محتوای یکسان بصورت دائم استفاده میکنند دوست ندارد و آنها را معمولا در حالت پنالتی قرار میدهد .
F
FEED
محتوایی که به کاربر با استفاده از وبسایتها یا برنامههای مخصوصی نظیر جمعآوریکنندههای اخبار داده میشود .
FFA
)رایگان برای همه یک ص فحه یا س ایت با تعداد زیادی لینک به وبس ایتهای غیر مرتبط، ش امل تعدادی کمی یا
بدون محتوای منحص ر بفرد. مزرعه لینک تنها برای اسپایدرهای موتورهای جستجو در نظر گرفته میشود و ارزش
کمی برای کاربران انس انی دارد و ش اید بتوان گفت که ارزش ی ندارد، و بنابراین توس ط موتورهای جس تجو نادیده
گرفته میشود .
FRAMES
یک طرم صفحه وب که دو یا تعداد بیشتری سند در یک صفحه مشابه به نمایش در میآید، هر کدام در فریم خود.
فریمها برای س ئو تاثیر منفی دارند. زیرا اس پایدرها معمولا در ناوبری آنها دچار مش کل میش وند. بعلاوه، بیش تر
کاربران فریمها را دوست ندارند، به این خاطر که مانند داشتن دو مانیتور کوچک است که هیچ یک صفحه کاملی از
اطلاعات را در یک زمان نشان نمیدهند .
G
GATEWAY PAGE
)ص فحه درگاه یک صفحه وب که برای جذب ترافیک از یک موتور جستجو طراحی شده است که پس از جذب به
س ایت دیگر یا ص فحهای تغییر مس یر میدهد. یک صفحه درگاه کاملا مشابه کار cloak نیست اما تاثیر آن مشابه
است که در آن کاربران و موتورهای جستجو محتوای دیگری خواهند دید .
GOOGLE BOMB
تلاش چندین وبمس تر برای تغییر نتایج جس تجوی گوگل معمولا برای اثر طنز آمیز. مثالهای مشهوری از بمبهای
گوگل «miserable failure» – جر بوش و «greatest living American» – استیون کلبرت میباشد .
GOOGLE BOWLING
تلاش بد برای پایین آوردن رنک یک سایت با استفاده از ارسال لینک های آن از سایتهای بد و اسپم. بحث و جدل
زیادی روی این ق یه وجود دارد که آیا این فقط یک افسانه و شایعه سئو است یا خیر .
GOOGLE DANCE
تغییر در SERPs که توس ط بروزرس انی پایگاه داده گوگل یا الگوریتم آن س بب میش ود. دلیل نگرانی و حیرت
بزرگ برای وبمس ترهایی که وارد SERPs میگردند. یا مدت زمانی در زمان بروزرس انی ایندکس گوگل زمانی که
دیتاسنترهای مختلف، دارای داده های مختلفی هستند .
GOOGLEBOT
برنامه اسپایدرهای گوگل
GYM
گوگل – یاهو – مایکروسافت، سه بزرگ دنیای جستجو
H
HIT
زمانی اس تاندارد ترافیک وب در نظر گرفته می شد، اما حالا یک واژه بی معنی است که توسط مشاهده تاثیرگذاری
ص فحات به این منظور جایگزین ش ده اس ت. یک Hit زمانی رخ میدهد که سرور یک شی را ارسال کند – اسناد،
گرافیک، شامل فایلها و … بنابراین یک بازدید از صفحه میتواند hit های زیادی تولید کند .
HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)
دستورات یا نشانهگذاری که برای اضافه کردن قالببندی و قابلیت های وب به متن ساده برای استفاده در اینترنت،
اس تفاده میش ود . HTML زبان مادری موتورهای جس تجو میباش د و بایست بطور کلی بشدت و بطور انحصاری
پایبند به صفحات وب باشند .
HUB
صفحه تخصصی با محتوای باکیفیت که به صفحات مرتبط لینک شده است .
I
IMPRESSION
)بازدید صفحه واقعهای که کاربر از یک صفحه وب یک بار دیدن میکند .
IN BOUND LINK )لینک درونی، لینک ورودی(
لینکهای inbound از صفحات وابسته به عنوان منبع اطمینان و پیج رنک هستند .
NOUN INDEX )اسم ایندکس(
یک پایگاه داده از صفحات وب و محتوای آنها که توسط موتورهای جستجو استفاده میشود .
B VER INDEX )فعل ایندکس(
اضافه کردن یک صفحه وب به فهرست )ایندکس موتورهای جستجو
PAGES INDEXED )صفحات ایندکس شده(
صفحاتی روی یک سایت که فهرست )ایندکس شدهاند .
INLINK )لینکهای ورودی، لینکهای داخلی(
لینکهای inbound از صفحات مرتبط منبع اطمینان و پیج رنک هستند .
K
KEYWORDS )کلیدواژه(
تعاریف مختلفی از کلیدواژه یا کلمه کلیدی وجود دارد. بگذارید آن تعریف که از نقطه نظر س ئو مهم اس ت را برای
شما بگویم .
کلیدواژهها کلمات تک یا یک عبارت کامل از نقطه نظر سئو برای آن صفحه یا وبسایت اهمیت دارند .
برای مثال، اگر من در حال نوش تن یک مقاله درباره بهترین ادوات باغبانی می باش م، کلیدواژه اص لی من میتواند
باش د. کلیدواژهای اس ت که میخواهم برای آن رنک بگیرم به این خاطر که می خواهم مردم این » ادوات باغبانی «
مقاله را زمانی که ادوات باغبانی را در گوگل جستجو میکنند، بیابند .
مثال دیگر همین لیس ت میباش د. کلیدواژه اص لی اینجا واژه نامه سئئئو می باش د. چرا که میخواهم زمانیکه
مردم عبارت واژه نامه سئو را در گوگل جستجو میکنند، این مقاله را بیابند .
KEYWORD CANNIBALIZATION
این مورد میتواند به س ئوی س ایت ش ما ض ربه بزند. برای مثال شما در صفحهای که کلمه کلیدی خاصی را مورد
هدف قرار دادهاید، اگر با همان کلمه کلیدی برای انکرتکست لینک به سایت یا صفحه ای دیگر استفاده کنید، رتبه
صفحه شما کاهش کاهش پیدا میکند .
KEYWORD DENSITY
چگالی کلیدواژه یک عدد است تعداد و چگونگی تکرار یک عبارت خاص در یک متن را تعیین میکند. برای محاسبه
آن، تنها بایس ت تعداد دفعاتی که کلیدواژه ش ما در متن تکرار ش ده را تقس یم بر تعداد کل کلمات متن نمایید، و
سپس آن را در ۱۰۰ ضرب کنید. نتیجه نهایی به عنوان امتیاز به صورت درصد بیان میشود .
چگالی کلیدواژه روی سئو تاثیرگذار می باشد . دلیلش این اس ت که اگر عبارت گفته شده دارای امتیاز چگالی
بالا باش د به این معنی است که عبارت به طور خاص در مورد آن موضوع میباشد، بنابراین ممکن است رنک خوبی
برای آن عبارت بگیرد. متاسفانه این کار چندان بخوبی گذشته، در حال حاضر کار نمیکند .
KEYWORD KEYPHRASE
کلمه یا عبارتی که یک کاربر در موتور جستجو تایپ میکند .
KEYWORD RESEARCH
کار سختی برای تعیین آنکه کدام کلیدواژهها برای هدفگیری مناسب هستند .
KEYWORD SPAM
)آسیب از کلیدواژه چگالی بالای کلیدواژه نامناسب .
KEYWORD STUFFING
اگر یک متن تص ادفی در انگلیس ی انتخاب کنید، برخی واژه ها با تکرار بیشتری نسبت به بقیه بکار گرفته شدهاند.
برای مث ال، کلم های م ان د and : ، or ب ا تکرار بیش تری ب ه ک ار گرفت ه میش ون د، درح الیک ه کلم اتی
مانند powerhouse: ، mushrooming به ندرت تکرار میش وند stuffing Keyword .به کاری گفته
میش ود که کلمه یا عبارتی را در یک متن بارها به کار ببریم. معمولا تا جایی که متن دیگر طبیعی به نظر نیاید،
تمام این کار بدلیل افزایش چگالی کلیدواژه عبارت مورد نظر شماست .
دیگر کار روی چگالی کلیدواژه چندان تاثیرگذار نیس ت، چرا که stuffing keyword کار میکند و اگر بیش از
حد از کلیدواژه ای استفاده کنید، موتورهای جستجو آن را غیرطبیعی طلقی میکنند .
L
LANDING PAGE
صفحهای که کاربر پس از کلیک روی لینک در SERP )صفحه نتایج جستجوی گوگل به آن وارد میشود .
LATENT SEMANTIC INDEXING (LSI)
درک تعریف اس ت ان دارد LSI واقع ا غیر ممکن اس ت، بن ابراین من آنرا اینج ا مطرم نمیکنم. بجای آن یک
تعریف قابل ه م ارائه میکنم .
LSI ب ه عنوان ی ک ع ام ل مهم برای موتوره ای جس تجو زمانی که به ص فحه ش ما رنک میدهند، در نظر
گرفته میش ود. گفته ش ده که موتورهای جس تجو محتوای ص فحه ش ما را تجزیه و تحلیل میکنند و به دنبال
کلیدواژههای LSI میگردند که کلیدواژهی اص لی ش ما را پش تیبانی کند. اگر چنان کلیدواژه هایی را در ص فحه
شما بیابند، صفحه شما برای کلیدواژه اصلی رنک بهتری خواهد گرفت .
کلیدواژه های LSI کلیدواژه هایی هس تند که مشئابه کلیدواژه اصلی شما می باشند. کلیدواژههایی که معمولا
در طول کلیدواژه اصلی شما در زبان طبیعی شما یافت خواهد شد .
باشد و آن را بسیار در مقاله خود بکار بردهاید، عالی خواهد شد » ادوات باغبانی « برای مثال اگر کلیدواژه اصلی شما
اگر از کلیدواژههای LSI و … نیز استفاده کنید. اینها کلیدواژه » کاش ت « ،» س بزیجات « ،» باغ « ،» گیاهان « نظیر
هایی هستند که به طور طبیعی در یک مکالمه واقعی بکار گرفته می شوند .
به عبارت دیگر، LSI راهی برای بررس ی این اس ت که آیا متن ش ما واقعی اس ت یا تنها با کلیدواژه های تصادفی
پر شده تا رنک بالایی کسب نماید .
LINK
یک المان روی یک ص فحه وب که میتواند کلیک ش ود و باعث ش ود مرورگر یک صفحه دیگر یا بخش دیگری از
صفحه حاضر را باز نماید .
LINK BAIT
یک ص فحه وب با هدف جذب لینکهای ورودی طراحی شده است که لینکهای ورودی اغلب از طریق شبکههای
اجتماعی بدست میآیند .
مانند طعمه ماهیگیری می باش د با این تفاوت که برای لینک ها ساخته شده است. اساسا، محتوایی است که سریعا
همه گیر شده است linkbait . محتوایی که تعداد لینک های فراوانی را جذب خواهد کرد .
ایجاد محتوای linkbait معمولا خیلی س خت اس ت، اگرچه که مبانی آن ساده می باشد. راه هایی هست که می
توانید انتخاب نمایید: ۱ ایجاد چیزی بس یار خندهدار، ۲ ایجاد چیزی با محتوای فوقالعاده با کیفیت، ۳۳ ایجاد
چیزی که ارزش فراوانی را به رایگان به ارمغان بیاورد .
محتوای linkbait تنها نوش ته نیس ت. ویدئوها، عکسها، گرافیک ها و ص داها نیز به ص ورت یکس ان کار
خواهند نمود .
LINK BUILDING )لینک بیلدینگ(
این یکی از واژه های بزرگ س ئو می باش د. س اخت لینک بسادگی یک فرایند گرفتن بکلینک به صفحه شما می
ب اش د. برای مث ال، اگر مق ال ه هایی در ezinearticles.com به چای می رس انید با یک لینک به س ایت
خود، بنابراین در حال ساخت لینک برای خود هستید .
یک چیز دیگر، لینک بیلدینگ به عنوان مهمترین المان هر استراتیی سئو در نظر گرفته میشود. اگر می خواهید
که یک صفحه با رنک بالا داشته باشید، بایست برای آن بکلینک بگیرید .
LING CONDOM
یکی از چندین راه جلوگیری از گذر لینک به ص فحه دیگر، یا جلوگیری از نتایج م ر احتمالی در مورد نمایش یک
سایت بد بوسیله یک لینک بیرونی یا یک لینک اسپم برای ت عیف محتوای تولید شده توسط کاربر .
LINK EXCHANGE
طرم یک اتص ال دو طرفه اغلب با یک س ایت متعلق به ص فحات مرجع تسهیل میشود. تبادل لینک معمولا اجازه
لینک شدن سایتهایی با محتوای کم یا بدون محتوا را میدهد و ارزشی به خود اضافه نمی کند. مراجع)دایرکتوری
با کیفیت معمولا توسط انسان برای اطمینان از وجودکیفیت ویرایش می شود .
LINK FARM
شبکهای از سایت هاست که به یکدیگر برای هدف افزایش رنک و پیجرنک، لینک شدهاند. بگذارید یک مثال مطرم
کنم. اگر بخواهید یک مزرعه لینک ایجاد کنید )ش ما این کار را نکنید، ، برای مثال میتوانید ۴ وبس ایت مختلف
راهاندازی کنید. هر کدام در یک س رور مختلف. س پس ص فحه #۱ را به ص فحات #۲ ، #۳ و #۴ لینک کنید.
ص فحه #۲ را به ص فحات #۱ ، #۳ و #۴ لینک کنید و به همین ترتیب …. اس اس ا، هر صفحه به هر صفحه دیگر
لینک میشود. زمانی که اینچنین شبکهای تنها ۴۴ سایت در اختیار دارد، چندان قوی نمیباشد، اما زمانی که صدها
و هزاران عدد از آنها وجود دارد )که غیر معمول نیز نیست یک داستان کامل متفاوت است. اما !
این کار به عنوان تکنیک کلاه سئیاه در نظر گرفته میش ود. وارد این کار نشوید، مگر اینکه بخواهید سایت خود
را در شرایط پنالتی قرار دهید .
LINK LOVE
ی ک لین ک بیرونی، ک ه اطمینان و س بکباری را از هرگونه منع لینکی گذر میدهد )عبارت عامیانه بجای تبادل
لینک .
LINK PARTNER (LING EXCHANGE ، RECIPROCAL LINKING)
دو سایت که به هم لینک)پیوند شدهاند. موتورهای جستجو اینها را به عنوان لینکهای با ارزش در نظر نمیگیرد،
به خاطر ذات تبادل لینک دو طرفه .
LINK POPULARITY
یک اندازهگیری ارزش یک سایت بر پایه تعداد و کیفیت سایتهایی که به آن لینک دادهاند .
LINK SCULPTING
ب ا اس تف اده از ویژگی nofollow ی ک لین ک، میتوانی د برخی از لین ک ه ا را در س ایت خود از نقطه نظر
سئو بیاهمیت کنید. بنابراین، با استفاده ماهرانه از این ویژگی، میتوانید پیج رنک برخی صفحات در سایت خود را
مجددا ایجاد کنید. ش ما مشاهدهپذیری برخی صفحات را با ایجاد لینکهای lowfol برای آنها افزایش میدهید و
مش اه ده پ ذیری دیگر ص فح ات را ب ا لین ک ه ای nofollow ک اهش میدهی د. )مش اهده پذیری برای
موتورهای جستجو )
تمام این تکنیک نیازمند تمرین فراوان و آگاهی است تا بصورت درست انجام شود. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که
تاثیرگذاری آن نسبت به قبل به دلیل رویکرد جدید گوگل نسبت به لینکهای nofollow کاهش یافته است .
LINK SPAM (COMMENT SPAM)
لینکهای ناخواسته مانند آنهایی که در محتوای تولید شده کاربر نظیر دیدگاههای وبلاگها منشتر میشود .
LONG TAIL
عبارت های طولانیتر جس تجو که اغلب کمتر نس بت به عبارات کوتاه، مورد هدف قرار میگیرند. برای مثال یک
جستجو برای کلمه widgets ممکن است خیلی گسترده باشد درحالیکه عبارت red widgets with reverse threads یک عبارت جس تجوی طولانی اس ت. درص د بزرگی از همه جس تجوها، جس تجوهای عبارات طولانی
میباشند .
LSI (LATENT SEMANTIC INDEXING)
این عبارت دهان پر کن تنها به معنی این اس ت که موتورهای جس تجو معمولا گروههای کلمات مش ابه را در یک
س ند گروه بندی می کند. سئو این گروههای مشابه از کلمات را به عنوان «long tail» میشناسد. نکته مهم این
اس ت که احتمال دارد نتوانید رتبه خوبی برای کلمه «mortgage» داش ته باش ید. اما تقریبا ساده است که برای
عبارت «second mortgage to finance monster truck team» رنک خوبی بدست آورد .
M
MASHUP
یک صفحه وب که در وهله اول شامل نرمافزار یک هدفه و دیگر برنامه های کوچک )وسایل و گجتها یا لینکهای
ممکن به این برنامه ها می باش د . Mashup ها محتواهایی هس تند که بس ادگی و بس رعت تولید میشوند و اغلب
مورد توجه کاربران هس تند و میتوان یک Link bait مناسبی از آن ساخت. صفحات مجموعه ابزار، برخی اوقات
mashups هستند .
META DESCRIPTION
یک توض یح کوتاه از وبلاگ/ص فحه/مطلب اس ت که بیشتر توسط موتورهای جستجو استفاده می شود. این توضیح
درهیچ جای وبلاگ استفاده نمیشود .
اینجا نحوه اس تفاده گوگل از آن را توضیح دادهایم. هر زمان که شخصی، عبارت خاصی را جستجو مینماید، گوگل
تصمیم خواهد گرفت که کدام وبسایت ها و به چه ترتیبی بایست نمایش داده شوند. برای هر وبسایت گوگل یک
عنوان و یک توضیح کوتاه نمایش میدهد. گوگل دو راه برای قرار دادن این توضیحات در کنار هم دارد :
اگر از وردپرس اس تفاده میکنید، پس توض یحات متا برای هر ص فحه یا مطلب می تواند توس ط افزونه In All Pack SEO One یا افزونه SEO YOAST تنظیم گردد .
META KEYWORDS
یک لیس ت از کلیدواژه ها و عبارت کلیدی برای هر وبلاگ/ص فحه/مطلب می باش د که بیش تر توس ط موتورهای
جستجو مورد استفاده قرار میگیرد .
این روزه ا، بس ی اری از مردم فکر میکنند که موتورهای جس تجوی اص لی به این المان در زمان رنکدهی به
وبس ایتها توجهی نمیکنند. و شاید موضوع همین باشد. با این اوصاف، تنظیم کلیدواژه های مناسب هیچ ضرری
به شما نخواهد رساند .
بنابراین، شامل کردن کلیدواژه اصلی در لیست کلیدواژههای متا ممکن است ایده خوبی باشد. برای این مطلب، من
عبارات واژه نامه سئو و واژه نامه تخصصی سئو را در آن لیست قرار خواهم داد .
اگر از وردپرس اس تفاده میکنید، میتوانید برای تنظیم کلیدواژههای متای هر ص فحه، مطلب از افزونههای All Pack SEO One In یا SEO YOAST استفاده کنید .
META TAGS
برچس ب های متا ش امل دو المان اص لی هس تند. توض یحات متا (Meta description) و کلیدواژه های متا
(Meta Keywords). برچس بهای متا در بخش HEAD س اختار HTML ص فحه ش ما جای میگیرند.
اطلاعاتی که در آن برچس بها قرار دارد، معمولا برای کاربران با معنی نیس ت اما برای موتورهای جستجو معنادار
اس ت. به آنها کمک خواهد کرد که موض وع ص فحه را تعیین کنند. بنابراین، ش اید ارزش داشته باشد که آنها را به
صورت دستی برای هر صفحه یا مطلب در سایت خود تنظیم کنید .
اگر از وردپرس استفاده میکنید، میتوانید برای تنظیم کلیدواژههای متای هر صفحه، از افزونههای One In All Pack SEO یا SEO YOAST استفاده کنید .
MFA
س اخته شده برای تبلیغات- وبسایت هایی که از پایه به عنوان مکانی برای تبلیغات ساخته میشوند. این وبسایتها
معمولا)نه همیشه چیز بدی هستند. برنامههای تلویزیونی معمولا MFA هستند .
MIRROR SITE
یک سایت کاملا یکسان )مشابه با آدرس متفاوت .
MONETIZE
استخرا درآمد از یک سایت. آگهیهای ادسنس یک راه ساده برای کسب درآمد از وبسایت هستند .
N
NATURAL LINKS
تمامی لینکهای صفحه شما به صورت طبیعی ایجاد شدهاند و شما آنها را بصورت فعال ایجاد نکردهاید .
برای مثال، اگر یک مطلب عالی نوش تید که در توئیتر به س رعت همهگیر شد و افراد فراوانی به آن لینک دادند، به
این خاطر که آن را بسیار دوست داشتند، تمامی آن لینکها طبیعی محسوب میشوند .
NATURAL SEARCH RESULTS
نتایج موتورهای جستجویی که دارای اسپانسر نیستند یا به هر طریقی پولی پرداخت نکردهاند .
NOFOLLOW
» Nofollow« یک واژه بسیار محبوب در سئوی امروز است. در حالیکه در واقع یک ویژگی دلخواه لینک محسوب
میش ود. اگرچه، دلخواه بودن آن، آن را بی اهمیت نمینماید. در واقع، مهمترین ویژگی از نقطه نظر سئو محسوب
میگردد .
به صورت پیشفرم، همه لینکها، لینک های follow محسوب می شوند. این بدین معنی است که زمانی که یک
موتور جستجو با یک لینک مواجه می شود، آن را دنبال میکند. بررسی میکند که به کجا خواهد رفت و اساسا آن
را به عنوان یک رای در نظر میگیرد. یک رای توس ط س ایت لینکدهنده به وبس ایتی که به آن لینک داده شده
است. ویژگی nofollow به موتورهای جستجو میگوید که نبایست به این لینکها توجه کنند. -بدون رای – یعنی
شما به سایتی که لینک میدهید، امتیاز نمیخواهید بدهید .
از نقطه نظر کاربران، لینکهای nofollow کاملا مشابه لینکهای دیگر هستند. برای ایجاد لینکهای nofollow ،
تنها کافیست یک ویژگی اضافی به لینک HTML خود بیفزاید :
rel=”nofollow”
یک مثال از لینک :Nofollow
<a href=”http://wikipedia.org/” rel=”nofollow”> ویکیپدیا </a>
NOINDEX
یک دس تور که یا در بخش Head ص فحه وب یا در کد هر لینک یافت میش ود که به رباتها دس تور میدهد که
صفحه یا آن لینک خاص را ایندکس)فهرست نکند. یک نوع جلوگیری از لینک (Link Condom).
NON RECIPROCAL LINK
اگر سایت A به سایت B لینک دهد، اما سایت B به سایت A لینک ندهد، لینک به عنوان non reciprocal در
نظر گرفته میش ود. موتورهای جس تجو به لینکهای غیرتبادلی (non reciprocal) ارزش بیش تری نس بت به
لینکهای تبادلی میدهند، به این خاطر که آنها کمتر نتیجه ارتبای بین سایتها هستند .
O
OFF-PAGE SEO
دو المان اصلی سئو وجود دارد: درون صفحه و بیرون از صفحه. کارهای بیرون صفحه، هر کاری است که شما بیرون
از صفحه برای بهبود رنک آن انجام میدهید .
اساسا، اصلیترین المان سئو agep off ، ساخت لینک میباشد .
ON-PAGE SEO
دو المان اصلی سئو وجود دارد: درون صفحه و بیرون از صفحه. کارهای درون صفحه، هر کاری است که شما درون
صفحه برای بهبود رنک آن انجام میدهید .
این مورد ش امل مواردی چون: تنظیم س اختار HTML ، بهبود برچس بهای عنوان و توض یحات، بهبود س رعت
بارگذاری س ایت، بررس ی میزان اس تفاده کلیدواژه و چگالی آن، بهبود ساختار لینکهای داخلی )نحوه لینک شدن
صفحات داخلی سایت شما با یکدیگر و …
ORGANIC LINK
لینک های ارگانیک لینک هایی هس تند که تنها بدلیل اینکه وبمس تر آنها را به عنوان لینک های با ارزش برای
کاربران در نظر گرفته، منتشر میشوند .
ORGANIC SEARCH
زمانی که گوگل را مش اهده میکنید، عبارتی را تایپ و دکمه جستجو را میفشارید، در حال جستجوی ارگانیک یا
طبیعی هستید. بدست آوردن رنک بالا در نتایج جستجوی ارگانیک، تمام آن چیزی است که از سئوانتظار داریم .
ORGRANIC SEARCH RESULTS (NATURAL SEARCH RESULTS)
زمانی که در گوگل جس تجو میکنید، نتایج معمولا به دو ص ورت نمایش داده میشوند. نتایج پولی یا همانتبلیغات
گوگل که در کنار آنها عبارت ‘add’ یا ‘تبلیغ’ را نش ان میدهد. و نتایج دیگر که به ص ورت طبیعی نمایش داده
میشود و نتایج ارگانیک هستند. نتایج پولی یا همان تبلیغات گوگل معمولا در ابتدا و انتهای نتایج ارگانیک نمایش
داده میشود .
P
PAGERANK
پیجرنک یا PR الگوریتمی اس ت که ابتدا توس ط لری پیج )یکی از دو خالق گوگل برای محاس به )اگرچه تخمین
واژه بهتری میباش د. اهمیت وبسایت مورد بحث، ایجاد شد. هیچکس ۱۰۰۰ درصد مطمئن نیست که این روش
در واقع چطور کار میکند یا تمامی عوامل تاثیر گذار روی آن چه هس تند، به این خاطر که گوگل چندان در این
رابطه باز عمل نکرده اس ت. اگرچه، یکی از نظراتی که به ص ورت معمول مورد پذیرش اس ت، این است که یکی از
عوامل تعیین کننده، تعداد بکلینک هایی اس ت که یک س ایت دارد و پیجرنک سایتی که به آن لینک داده است.
بنابراین، اس اس ا، هر چه تعداد لینک های بیشتری داشته باشید و هرچه پیجرنک این سایتهای لینکدهنده بالاتر
باشد، پیج رنک شما نیز بهتر خواهد شد .
جای تعجب نیس ت ولی صفحات با پیجرنک بالا معمولا صفحاتی هستند که در سطح اینترنت کاملا شناخته شده و
معروف هس تن د. برای مث ال گوگ ل خود دارای پیجرن ک ۱۰ میب اش د، فیسبوک دارای PR9 و ی اهو نیز
دارای PR9 است .
البته از سال ۲۰۱۵ گوگل شاخص پیج رنک را بروزرسانی نکرده است و احتمالا فاتحه پیج رنک را خوانده است .
PAY FOR INCLUSION PFI
ص دور صورت حساب برای شامل کردن یک وبسایت در یک موتور جستجو یا دایرکتوری)مرجع . درحالیکه بسیار
رایج اس ت، معمولا چیزی که برای آن پرداخت شده، در نظر گرفتن سریع برای جلوگیری از ممنوعیت گوگل روی
لینک های پولی میباشد .
PORTAL
یک س رویس وب که ویژگیهای گستردهای را برای جلب کاربران ارائه میکند تا تبدیل به «Home Page» آنها
در وب شوند. گوگل، یاهو و MSN پرتال هستند .
PPA (PAY PER ACTION)
بسیار مشابه PPC بجز اینکه ناشران زمانی پول را دریافت میکنند که کلیک منجر به تبدیل گردد .
PPC (PAY PER CLICK)
یک طرم تبلیغات متنی که آژانسهای تبلیغاتی مانند گوگل زمانی که یک کاربر روی آگهیهایشان کلیک میکند،
پول پرداخت میکند. ادوردز یک مثال از تبلیغات PPC میباشد .
PROPRIETARY METHOD (BULLSHIT, SNAKE OIL)
واژه فروش که اغلب توس ط سرویسدهندگان سئو برای رساندن این مفهوم که آنها میتوانند یک کار منحصر بفرد
برای رسیدن به رنک بالا انجام دهند .
R
REDIRECT
روشهای مختلفی که برای تغییر آدرس ص فحه فرود زمانی که یک س ایت به یک آدرس)دامنه جدید تغییر نام
یافته یا در مورد درگاه .
ROBOTS.TXT
این یک فایل است. فایلی که بخصوص برای سئو اهمیت دارد. به موتورهای جستجو خواهد گفت که کدام بخش از
س ایت شما برای آنها ممنوع میباشد. محدود کردن موتورهای جستجو از دسترسی به برخی صفحات، ممکن است
ابتدا چندان خوش ایند بنظر نرس د، اما در واقع یک چیز با ارزش اس ت. اول از همه، شما می توانید تمامی صفحات
مدیریتی خود را از فهرس ت ش دن )ایندکس ش دن جدا نمایید )برای مثال، ص فحاتی که در بخشهای -wp admin وبلاگ وردپرس شما وجود دارد .)
همچنین میتوانید از آن برای جلوگیری موتورهای جستجو از دیدن محتوای تکرار سایت خود استفاده کنید. کاری
که انجام میدهید برای مثال، جلوگیری کردن از دس ترس ی به بخش دستهبندی در وبلاگ شماست، بنابراین تنها
برچسبها فهرست )ایندکس خواهند شد، و یا برعکس این ق یه . Robots.txt فایل بسیار مفیدی در سئو است .
ROI بازگشت سرمایه
یکی از کاربردهای نرمافزار آنالیتیکس، آنالیز و تعیین میزان بازگشت سرمایه است و همچنین هزینه/سود طرم های
مختلف .
S
SANDBOX, SUPPLEMENTAL INDEX
اعتقاد بر این اس ت که گوگل یک فهرس ت دوم به نام sandbox دارد )یا فهرس ت مکمل . هر صفحه جدیدی به
ص ورت مس تقیم وارد فهرس ت اص لی نمیش ود. برخی از آنها داخل sandbox گذاش ته میش وند تا گوگل
تصمیم بگیرد که آنها ارزشی برای نمایش در فهرست اصلی دارند. فهرستی که شما با هر بار جستجو در گوگل آن
را مشاهده میکنید. وبسایتهایی که در sandbox قرار دارند، برای جستجوهای عادی به نمایش در نخواهند آمد.
این بدین معنی است که بودن در sandbox بدترین چیزی است که ممکن برای سایت شما رخ دهد .
SEARCH ENGINE
چیزی ک ه در google.com میبینید، یک موتور جس تجور اس ت. اس اس ا، موتورهای جس تجو، نرمافزار
هس تند . وظیفه اصلی آنها جستجو در اینترنت برای عبارت داده شده است. موتورهای جستجو دارای یک الگوریتم
خاص برای این کار هس تند. این الگوریتمها راهی برای تص میمگیری این موض وع که کدام س ایت بایست ابتدا در
نتایج جستجو به نمایش در آیند، دارند )کدام سایت بیشترین ارتبای را دارد.
الگوریتم دقیقی که موتورهای جس تجو استفاده میکنند در اختیار عموم قرار نگرفته است. و این دلیل آن است که
افراد درگیر با سئو تنها میتوانند در مورد چیزی که بایست برای بهبود رنک سایت انجام دهند، حدسهایی بزنند .
جای تعجب نیست، بزرگترین و مورد احترامترین موتور جستجو، گوگل است .
SEARCH ENGINE SPAM
صفحاتی که ایجاد میشوند تا باعث شوند موتورهای جستجو، نتایج نامناسب یا با ارتبای کمتری را ارائه دهند. بهینه
کنندههای موتور جستجو گاهی بطور ناعادلانه به عنوان اسمپر شناخته میشوند. البته که گاهی واقعا نیز هستند .
SEM
SEM مخفف بئازاریئابی موتور جسئئتجو میب اش د. ب ه عبارت دیگر به معنی بازاریابی از طریق موتورهای
جس تجو اس ت. بازاریابی یا ترویج محصولات یا سرویسهای شما از طریق موتورهای جستجو میتواند از دو طریق
انجام بگیرد. یا سایت خود را بهینه میکنید، بنابراین در یک نقطه بالا و بصورت نتایج ارگانیک نمایش داده میشود،
یا برای کلیک پول پرداخت میکنید و از تبلیغات گوگل اس تفاده میکنید، که در این ص ورت سایت شما در بخش
اسپانسر شده لیست خواهد شد .
SEO
SEO مخفف بهینهسازی موتورهای جستجو اس ت. کار بهبود رنک شما در موتورهای جستجو برای کلیدواژهها
را س ئو گویند. زمانی که س ئو انجام میدهید، بایس ت از هر دو سئو درون و برون صفحهای مراقبت کنید. وظایف
واقعی که بایس ت انجام گیرند، تقریبا هر روز در حال تغییر هس تند. چیزی که دیروز به خوبی کار میکرده ممکن
است فردا درست کار نکند. این واقعیت سئو میباشد. این دلیل این امر است که سئو هیچوقت وظیفهای تک زمانی
نبوده و همواره کاری ادامهدار است .
SERP
SERP مخفف صفحه نتایج موتور جستجو میباشد Search Engine Results Pages). – SERP( این
ص فحهای اس ت که زمانی که برای کلیدواژهای در گوگل یا دیگر موتورهای جستجو، جستجو میکند به نمایش در
میآید .
SITE MAP
یک ص فحه یا گروهی از ص فحات س اختار یافته که به هر صفحه در دسترس کاربران لینک میدهد و خوشبختانه
استفاده از سایت را با روشن نمودن ساختار سایت برای کاربران، بهبود میبخشد. یک نقشه سایت XML اغلب در
شاخه اصلی یک سایت برای کمک به موتورهای جستجو برای یافتن تمامی صفحات سایت، قرار میگیرد .
SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)
ترویج وبسایت یا برند از طریق رسانههای اجتماعی .
SMP (SOCIAL MEDIA POISONING)
یک اصطلام ابداعی توسط Rand Fishkin– هر کدام )احتمالا غیر قانونی از تکنیکهای کلاه سیاه طراحی شده
برای دلالت کردن یک رقیب به عنوان یک اس پمر – برای مثال، اس پم کردن در نظرات وبلاگ با نام یک برند یا
رقیب .
SMWC (SLAPPING MYSELF WITH CELERY)
را نش ان میدهد اما با حالتی به شکل مد روز. اغلب با دیگر کلمات » تف انداختن « یک واکنش ش دید مش ابه یک
اختصاری تعجبی ترکیب میشود . – WTF/SMWC یا شاید ROTFL/SMWC.
SOCIAL BOOKMARK
یک فرم از رسانه اجتماعی که در آن بوکمارک کاربران برای دسترسی عموم جمعآوری میشود .
SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)
ترویج وبسایت یا برند از طریق رسانه اجتماعی
SOCIAL MEDIA POISONING (SMP)
یک اص طلام ابداعی توس ط Rand Fishkin است– هر کدام)احتمالا غیر قانونی از تکنیک های کلاه سیاه است
که از آن برای اسپمر نشان دادن رقیب استفاده می شود – برای مثال، اسپم کردن در نظرات وبلاگ با نام یک برند
یا رقیب .
SOCIAL MEDIA
تکنولوژی های مختلف آنلاین که توس ط مردم برای اش تراک گذاری اطلاعات و دیگر دیدگاهها اس تفاده میش ود.
وبلاگ ها، ویکی ها، انجمن ها، بوکمارک های اجتماعی، سایت های بررسی و امتیازدهی کاربران (digg ، reddit) همه مثالهایی از شبکههای اجتماعی هستند .
SOCK PUPPET
یک هویت آنلاین که برای مخفی ش دن هویت شخص واقعی یا برای ساخت چندین پرفایل برای یک کاربر استفاده
میشود .
SPAM AD PAGE (SPAMAD PAGE)
ساخته شده برای صفحه ادسنس/تبلیغات که از دستگاه تولید متن برای محتوا استفاده میکنند و هیچ ارزش واقعی
برای کاربران ندارد بجز ارزش کمی که بر آن می افزاید. اس پمرها گاهی س ایتهایی با ص دها ص فحه به این شکل
ایجاد می کنند .
SPAMDEXING
در ویکیپدیا درباره spamdexing چنین نوش ته است: “گونه جدیدی از تبلیغات اینترنتی می باشد، که بر اساس
فناوریهای موتورهای جس تجو، به نمایش آگهیهای نادرست و ناهماهنگ با واژههای جستجو شده می پردازد. در
این روش کاربری که در یک موتور جس تجو به دنبال کلمه ای می گردد، به اش تباه، به س ایتهایی دروغین وارد
میش ود و آگهی هایی را مش اهده میکند که هیچ ربطی به واژه مورد جس تجو ندارند. هدف از ایجاد هرز آگهی،
جذب بازدید کنندگان هرچه بیشتر، از موتورهای جستجو می باشد .”
SPAMMER
یک شخص که از اسپم برای دنبال کردن یک هدف استفاده میکند .
SPIDER (CRAWLER, BOT, ROBOT)
کراولر یا همان عنکبوتهای موتورهای جس تجو یک تکه خاص نرمافزار هس تند که وب را مرور میکنند، به دنبال
سایت جدید میگردند، بررسی میکنند که در آنها چه خبر است و اطلاعات را مجددا به گوگل میفرستند )یا دیگر
موتورهای جستجو بنابراین میتوانند به این سایتها رنک دهند و آنها را ایندکس )فهرست نمایند .
SPIDER TRAP
یک حلقه بی پایان از لینکهایی است که به صورت خودکار تولید میشوند و میتوانند کراولرها را درگیر خود کنند.
گاهی اوقات عمدا از spider trap برای مقابله با رباتهای کپیبردار و یا رباتهای جمعآوری کننده ایمیل استفاده
میشود .
SPLOG
spam blog یا وبلاگ اس پم معمولا شامل کمی )و شاید هیچ ارزشی برای انسانها باشد و اغلب داده های تولید
شده به وسیله ماشین یا کپی شده از سایتهای دیگر است .
STATIC PAGE
یک ص فحه وب بدون محتوا یا متغیر دینامیکی نظیر ID جلس ه در URL. صفحات استاتیک برای کار سئو خوب
هستند به این خاطر که رابطه خوبی با اسپایدرهای موتورهای جستجو دارند .
STICKINESS
کاهش دادن Bounce rate. تغییراتی در وبسایت که باعث ماندگاری بیشتر کاربران در سایت میشود .
SUPPLEMENTAL RESULT
اجازه دهید نقل قول ویکیپیدیا را برای این مورد بیاورم .
نتایج مکمل، آدرس مقیمی در فهرست مکمل گوگل ) sandbox( میباشد، یک پایگاه داده دوم شامل صفحات با
اهمیت کمتر، که توس ط پیج رنک گوگل اندازهگیری میش ود. یک ص فحه مکمل همچنان در نتایج جستجو رنک
میگیرد، اما فقط زمانی که صفحات کافی در فهرست اصلی برای برگشت در جستجو وجود نداشته باشد .
T
TEXT LINK
یک لینک HTML ساده که شامل گرافیک یا کد مخصوصی نظیر فلش یا جاوااسکریپت نیست .
TIME ON PAGE
مقدار زمانی که یک کاربر در یک ص فحه بدون خار شدن از آن صرف مینماید. یک نشانه کیفیت و مرتبط بودن
مطالب .
TITLE TAG
هر ص فحه دارای یک برچسب عنوان است. از نقطه نظر کاربر، برچسب عنوان تنها در یک مکان قابل دیدن است –
بخش عنوان در مرورگر شما .
.» تعاریف، اصطلاحات و واژه نامه سئو – جی ادز « : برای مثال، برچسب عنوان صفحهای که در حال حاضر میخوانید
یک عامل بس یار مهم سئو میباشد. راه بهتری برای موتورهای جستجو برای یافتن آنکه صفحه در چه موردی است
وجود ندارد مگر با نگاه کردن به برچس ب عنوان، به این خاطر بایس ت کمی زمان ص رف کنید تا برچس ب عنوان
مناسبی را در نظر بگیرید .
چطور برچسب عنوان را تنظیم نماییم؟
اگر از وردپرس اس تفاده میکنید، کار ش ما آس ان خواهد بود. ابتدا، هر مطلب جدیدی یک برچس ب عنوان خواهد
گرفت که مش ابه عنوان مطلب شماست. اگرچه، اگر میخواهید آن را تغییر دهید، نیازمند افزونه هستید. تگ عنوان
به این صورت در بالای تگ head قرار میگیرد :
<title> تعاریف، اصطلاحات و واژه نامه سئو – جی ادز </title>
TOOLBAR PAGERANK (PR)
یک ارزش بین ۰ و ۱۰ که توس ط الگوریتم گوگل اختص اص مییابد، که اهمیت ص فحه را تعیین میکند و مشابه
pagerank نیس ت . Toolbar Pagerank تنها چند بار در س ال بروزرس انی میش ود، و نش انهای قابل اتکا از
وض عیت فعلی نیس ت. اغلب با Pagerank اش تباه گرفته میش ود. – تعریف اض افه ش ده بر اس اس توصیهای از
Micheal Martinez
TRUST RANK
یک روش تمایز بین صفحات با ارزش و اسپم با لینک میزان سنجی ارتبای از یک انسان قابل اطمینان که صفحات
seed را ارزیابی میکند .
U
URL
بیایید وارد جزئیات خسته کننده تکنیکی نشویم. این گزینه به زبان ساده، آدرس یک صفحه خاص است .
برای مثال، آدرس مطلبی که در حال خواندن آن هستید :

تعاریف، واژه نامه و اصطلاحات سئو


USER GENERATED CONTENT (UGC)
رس انه های اجتماعی، ویکی ها، رده بندی مردمی و برخی وبلاگ ها به طرز ش دیدی وابس ته به محتوای تولیدی
کاربران هس تند. کس ی ممکن اس ت بگوید که گوگل از تمامی وب به عنوان محتوای تولیدی مخاطب در جهت
تبلیغات بهره برداری میکند .
W
WALLED GARDEN
گروهی از صفحات وب که به یکدیگر لینک شدهاند، اما با صفحات دیگر لینک نیستند. یک walled garden اگر
ش امل یک نقش ه سایت باشد همچنان میتواند در موتور جستجو فهرست)ایندکس شود ، اما احتمالا دارای PR
خیلی پایینی خواهد بود .
WEB 2.0
توسط وبسایت توصیف میگردد که فعل و انفعال کاربر را تشویق میکند .
WHITE HAT SEO
بر خلاف سئوی کلاه سیاه، سئوی کلاه سفید، سری کارهایی در سئو می باشد که موتورهای جستجو شما را تشویق
به استفاده از آنان میکنند. اگرچه که هیچ منبع رسمی برای کارهای مربوی به سئو وجود ندارد، بنابراین برای بروز
بودن در آنچه نیاز و آنچه نیاز نیس ت، هس تید، بایس ت به طور دائم وبلاگهای معروف س ئو را مطالعه نمایید و
همچنین وبلاگهای گوگل نظیر Blog Google Official و Central Webmaster Google Official.Blog
WIDGET (GADGET, GIZMO)
نرمافزارهای کوچک استفاده شده روی صفحات وب که عملکرد خاصی از قبیل یک آمارگیری یا نمایش آدرس IP
دارند. این نرمافزارها میتوانند Link Bait مناس بی ایجاد کنند. ۲ این واژه از اقتص اد به عاریه گرفته ش ده که به
میباشد » هر محصول یا کالا « معنی .
X
XML SITEMAP
یک فایل اس ت )معمولا ). sitemap.xml عملکرد اص لی آن دادن یک نقش ه از آدرسهای مختلف وبسایت شما
ش امل تمامی صفحات، مطالب، آرشیو و … به موتورهای جستجو است. با چنین چیزی، آنها میتوانند وبلاگ شما
را بسیار سریعتر فهرست نمایند .
اگر از وردپرس اس تف اده میکنی د، نب ای د این فایل را خودتان ایجاد نمایید. یک پلاگین به نام xml google sitemaps برای این کار وجود دارد. اگر از وردپرس اس تفاده نمیکنید، یک س ایت برای ساخت نقشه سایت شما
وجود دارد .Sitemaps.com-XML
برای ثبت دیدگاه و امتیاز خود درباره ای کتاب اینجا کلیک کنید
کتابهای مرتبط منتشر شده در جی ادز:
برای دانلود کتاب مورد نظر روی عنوان آن کلیک کنید:
 دانلود کتاب آموزش بازاریابی شبکههای اجتماعی
 دانلود کتاب آموزش بازاریابی محتوا
 دانلود کتاب آموزش لینک بیلدینگ
برای اطلاع از آخرین مطالب جیادز ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:

256 بازدید