همه چیز در خصوص بیت کوین

www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه | ۲۵
پول مجازی | ۲
فهرست
دو روی سکه بیت کوین | ۴۹
پدیدآورندگان: سید مصطفی ناط قالاسلام – باتیس ابهری – احمدرضا فرزان جم
گزارش تصویری از معدن بزرگ استخراج بی تکوین | ۷۴
بلا کچین فراتر از بی تکوین | ۹۵
آیا از پردازنده شما برای استخراج غیرقانونی بی تکوین استفاده م یشود؟ | ۸۶
مقدمه | ۳
۲۱ میلیون سکه مجازی | ۲۵
رو شهای کسب درآمد از بی تکوین| ۴
روند ب هتکامل رسیدن پول مدرن| ۱۵
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳
دنیایی که در آن هر کسی م یتواند بانک خود باشد!
پول یکی از اساس یترین عوامل در اقتصاد یک جامعه است که
میزان حجم آن آثار کاماً بارزی در اقتصاد داشته و بر تولید، نرخ
تورم و بیکاری تاثیرگذار است. در تمد نهای اولیه بشری برای رفع
نیازهای خود از تبادلات کالا به کالا استفاده م یکردند. هزاران سال
پس از آن مردم فلزات طا و نقره را به عنوان پول در تبادلات خود
ب هکار گرفتند و سپس در قرن گذشته ارزهای مختلفی با پشتوانه
طا و نقره پدید آمدند. در سا لهای پایانی قرن بیستم بان کداری
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴
آنلاین با تکیه بر ظهور اینترنت رواج یافت و امروز در پایان این
مسیر با بی تکوین روبرو هستیم: اولین پول دیجیتال غیرمتمرکز
که ب همنظور جلوگیری از ایجاد تورم و حفظ ارزش پول و دارایی
مردم در مدت طولانی ایجاد شده اس ت.
تفاوت اصلی بی تکوین با ارزهای سنتی همین نامتمرکز بودن آن
است. بی تکوین روی یک پایگاه داده غیرمتمرکز ب هنام بلا کچین
فعالیت م یکند. در این فناوری داد هها بین میلیو نها کامپیوتر
توزیع شده و هیج کس قادر به کنترل آ نها نیست مگر ای نکه
مالک بیش از پنجاه و یک درصد از کل کامپیوترهای شبکه باشد!
پیدایش بی تکوین به سال ۲۰۰۸ میادی برم یگردد یعنی زمانی
که فردی )یا گروهی( با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو مقال های
تحت عنوان ” بی تکوین: یک سیستم پول الکترونیکی همتا به
همتا ” منتشر نمو د. این شبکه همتا به همتا به کاربران امکان
م یدهد بدون هیچ واسط های و بدون حضور یک سیستم مرکزی
)بانک( نسبت به انتقال پول به یکدیگر اقدام نمایند.
بی تکوین امکان پرداخ تهای بسیار ک مهزینه را فراهم م یکند.
این شبکه سیستم کنتر لکننده متمرکز ندارد و توسط هیچ ارگان
یا نهاد دولتی اداره نم یشود. انتقال پول از یک نقطه به نقطه
دیگر در تمام شبکه اطلا عرسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه
خواهند شد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵
خالق اصلی بیت کوین پس از ارائه مقاله خود در سایت
metzdowd.com مدتی با تیم توسع هدهنده بی تکوین همکاری
کرد و سپس ب هطور ناگهانی در سال ۲۰۱۱ از نظرها پنهان شد و
هرگز دیگر پیامی ارسال نکرد. تا به امروز نیز هیچ کس از ماهیت
واقعی او خبر ندارد. تنها نکت های که در مورد فرد یا افرادی که
با نام ساتوشی ناکاموتو مقاله بی تکوین را منتشر کردند و اساس و
بنیان این پول رمزنگاری شده را شکل داد هاند م یدانیم این است
که او مالک یک میلیون از کل بیس تویک میلیون بی تکوین قابل
استخراج در شبکه است. حتی او نیز هیچ گونه کنترلی بر این پول
مجازی ندارد.
کتاب پیش رو نگاهی است اجمالی بر چگونگی پیدایش، تاریخچه و
مجموعه مقالاتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر با بی تکوین و
بلا کچین.
بخ شهایی از این کتاب، مقالاتی است که در پروند ه ویژ ه ماهنامه
شبکه با نام بی تکوین منتشر شده بود و تعدادی از مقالات نیز
بعد در این مجله یا سایت آن منتشر شده و بعضی نیز اولین بار
است که منتشر م یشوند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶
روش های کسب درآمد از بیت کوین
با توجه به فراگیر شدن ارزهای رمزپایه هر روز طیف وسیعتری
از مردم به سمت سرمایه گذاری روی بیت کوین و ارزهای مشابه
دیگر گرایش پیدا م یکنند. امروزه می توان قیمت بیت کوین را
یکی از غیرقابل پی شبینی ترین عوامل در زمینه معامله این ارز
دیجیتال دانست. تغییرات قیمت بیت کوین به حدی است که
یک لحظه تعلل و تاخیر در خرید و فروش آن، ممکن است
چندین دلار سود یا زیان برای خریدار و فروشنده ایجاد کند.
از این رو سرعت و دقت عمل دو عامل بسیار مهم در تمام
معامات بیت کوین هستند .
در ابتدای پیدایش بیت کوین برای مدتی طولانی ارزش آن بسیار
اندک بود و تنها افرادی که بسیار علاقمند به ماهیت بیت کوین
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷
و بلا کچین بودند با امکانات خیلی محدود در آن زمان اقدام
به استخراج و یا خرید آن می نمودند . در جولای سال ۲۰۱۰ که
برای اولین بار ارزش این ارز رمزپایه افزایش یافت، بهای هر
واحد بیت کوین تنها به ۸ سنت رسیده بود . در آن زمان هنوز
خرید بیت کوین به صورت امروزی میسر نبود و مراکزی برای
خرید و فروش آن تعبیه نشده بود . سپس در ابتدای سال ۲۰۱۱
در جهش بعدی قیمت آن به یک دلار رسید و سپس در این
سال بود که اولین حرکت جهشی خود را شروع نمود و تا ماه
جولای به حدود ۳۱ دلار رسید و بهای هر بیت کوین حدود
سی برابر شد ! اما طولی نکشید که دوباره با یک افت شدید
مواجه شده و در ماه دسامبر همان سال به حدود ۲ دلار کاهش
پیدا کرد !!
در کل تاریخ بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا به امروز، نرخ
بیت کوین با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است و
همواره بعد از هر رشد یک حرکت نزولی نرخ آن را کاهش
داده و سپس دوباره با شتابی بیشتر صعود نموده است . شتاب
افزایش بهای بیت کوین از صفر تا ۱۰۰۰۰ دلار در جدول صفحه
بعد مشاهده م یشود .
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸
از همان ابتدا که بی تکوین در بین برخی از افراد علاق همند
ب هعنوان یک ارز رمزپایه شناخته شد، دو نکته حائز اهمیت بود؛ اول
ای نکه چگونه م یتوان این ارز را خریداری و تهیه نمود و دوم آ نکه
چگونه م یتوان آ نرا خرج کرد! ماجرای اولین استفاده از بی تکوین
به عنوان پول و خرید کالا به کمک آن شاید برای شما هم جذاب
باش د. در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۰ یکی از علاقمندان بیت کوین ساکن
فلوریدای آمریکا با نام مستعار Laszlo در فروم BitCoin Talk
درخواستی را مطرح نمود و گفت که اگر کسی بتواند برایش پیتزا
بخرد و آ نرا به منزلش بیاورد او هزین هاش را با بی تکوین پرداخت
م ینماید در همین زمان کاربر دیگری در همین فروم که در اروپا
۰ تا $ ۱۷۹۰ ۱۰۰۰ روز
۱۰۰۰$ تا $ ۲۰۰۰ ۱۶۳ روز
۲۰۰۰$ تا $ ۲۳ ۳۰۰۰ روز
۳۰۰۰$ تا $ ۶۳ ۴۰۰۰ روز
۴۰۰۰$ تا $ ۶۱ ۵۰۰۰ روز
۵۰۰۰$ تا $ ۱۰ ۶۰۰۰ روز
۶۰۰۰$ تا $ ۱۳ ۷۰۰۰ روز
۷۰۰۰$ تا $ ۱۷ ۸۰۰۰ روز
۸۰۰۰$ تا $ ۷ ۹۰۰۰ روز
۹۰۰۰$ تا $ ۲ ۱۰۰۰۰ روز
۱۰۰۰۰$ تا $ ۱ ۱۱۰۰۰ روز
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹
زندگی م یکرد از طریق اینترنت ب هصورت آنلاین برای او پیتزا
را خریداری کرد و بابت این سفارش مبلغ ۱۰۰۰۰ بیت کوین از
آقای Laszlo دریافت نمود !! این اولین خرید اینترنتی با کمک
بی تکوین بو د.
برای تولید بی تکوین نیاز به یک موسسه خاص و یا یک تشکیلات
مرکزی مثل بانک نیست درواقع بی تکوین را مثل پول رایج در
دنیا چاپ نم یکنند بلکه افرادی که به آ نها ماینر م یگویند
به کار استخراج آن مشغول هستن د. بله درواقع این وجه شباهت
بی تکوین به طلاست و شاید به همین دلیل خیلی از علاق همندان
بی تکوین آ نرا معادل طا م یدانند و نه یک ار ز. عملیات استخراج
بی تکوین که به آن ماینینگ ) Mining ( هم گفته م یشود درواقع
شامل یک سلسله محاسبات بسیار سخت و دشوار برای حل یک
سری مسائل پیچیده ریاضی است که بر پایه الگوریتم رمزنگاری
SHA256 بنا شده اس ت.
هر کسی م یتواند با اجرای نر مافزار روی سخ تافزاری ویژه،
یک استخرا جکننده بی تکوین باشد. نرم افزار استخراج، به انتشار
تراکن شها در شبکه P2P ، گوش فرا داده و اقدامات مقتضی جهت
پردازش و تایید این تراکن شها را انجام م یدهد. استخرا جکنندگان
بی تکوین به این دلیل به ای نکار م یپردازند که کارمزد تراکنشی را
که کاربران برای پردازش سری عتر از تراکن شهای خود م یپردازند،
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۰
دریافت نموده و نیز بیت کوی نهای تازه تولید شده را بر طبق یک
فرمول ثابت به جریان اندازند.
لذا یک راه کسب درآمد از طریق بیت کوین اقدام به استخراج آن
است و از بابت عملیات استخراج هم فی تراکن شهایی که در شبکه
توسط کاربران پرداخت م یشود قابل جذب خواهد بود و هم با
تایید هر باک جایز های معادل ۱۲.۵ بیت کوین برای هر باک
به استخراج کننده پرداخت م یگردد )البته این جایزه به مرور
زمان کمتر و کمتر م یشود (.
در اوایل عمر بی تکوین، هر کسی م یتوانست با استفاده از CPU
کامپیوترش، یک باک جدید پیدا کند. هر چه بر تعداد استخراج
کنندگان افزوده شد، دشواری یافتن بلا کهای جدید هم ب هشدت
زیاد شد تا جایی که امروزه تنها روش استخراج مقرو نب هصرفه را
با استفاده از سخت افزارهای خاص، ب هکار م یگیرند .
اما راه دیگر کسب درآمد از طریق بی تکوین اقدام به خرید و فروش
آن در صراف یهای مخصوص این کار است که درواقع کاما مشابهبازار بور سهای بین المللی م یتوان از آن کسب سود نمود . اگرچهنوسانات بسیار شدیدی کهدر بازار ارزهای رمزپایه وجود دارد آ نرا بهیک بازار ب هشدت خطرناک و با ریسک بالا تبدیل نموده اس ت.
کسانی که مایل به ورود به این بازار هستند باید بدانند که پیش
از هر کاری ابتدا باید یک کیف پول مخصوص نگهداری بی تکوین
که مطمئن و قابل اطمینان باشد تهیه کنند. این کیف پو لها
که اصطلاحا به والت ) Wallet ( معروف هستند انواع مختلفی
دارند که شامل کیف پو لهای نگهداری گرم ) )Warm Storage
و نگهداری سرد ) Cold Storage ( هستند از انواع اول م یتوان به
وال تهای نر مافزاری قابل نصب بر روی کامپیوتر و یا تلفن همراه
اشاره نمود و مثال وال تهای سرد هم مشابه والت کاغذی و یا
وال تهای سخت افزاری هستن د. از بهترین این والت ها که بسیار
ایمن و تقریبا غیر قابل نفوذ هم هستند همان وال تهای کاغذی
و یا وال تهای سخ تافزاری هستند زیرا وال تهایی که بر روی
سیست مهای کامپیوتری و یا تلف نهای همراه ب هصورت نرم افزاری
نصب م یشوند به راحتی قابل هک شدن هستن د.
مورد بعدی استفاده از یک صرافی آنلاین برای خرید بی تکوین و
انتقال آن به کیف پول شخصی اس ت. برای ما که در ایران زندگی
م یکنیم که واحد پول رسمی کشور ریال است دو را هحل برای
خرید آنلاین بی تکوین وجود دار د. راه اول ای نکه مستقیما از یک
صرافی آنلاین داخلی خرید انجام شود و راه دیگر ای نکه از طریق
یک صرافی آنلاین ابتدا ریال به دلار تبدیل شده و درواقع دلار
مجازی خریداری شود و سپس با ارسال این دلار مجازی به یکی از
سای تهای صرافی آنلاین خارجی که ب هصورت یک بازار بورس
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۲
بی نالمللی فعالیت م یکنند دقیقاً مشابه یک سهامدار بازار بورس
به خرید و فروش ) Trade ( بیت کوین و یا دیگر ارزهای مجازی
پرداخت.
درواقع دو حالت برای خرید بی تکوین امکان پذیر است یک راه
که به آن Exchange هم م یگویند با تبدیل مستقیم ریال و یا
دلار به بی تکوین از طریق همین صراف یهای آنلاین است که
درواقع کاماً مشابه همان تبدیل ارز رایج به ارزهای بی نالمللی
است و راه دوم کاماً مشابه یک سهامدار بورس با ثبت نام در
صراف یهای آنلاین ) Market ( و انجام معامات ) Trade ( مربوط به
خرید و فروش بیت کوین .
برای آشنایی بیشتر با صراف یهای آنلاین داخلی سایتی در کشور
موجود است که آمار لحظ های این صراف یها را نشان م یدهد و
م یتوانید از طریق آن به و بسایت هر صرافی نیز دسترسی داشته
باشی د. آدرس این سایت عبارت است از : . https://digiarz.com
پس از ثبت نام در هر یک از این صراف یهای آنلاین م یتوانید
مستقیماً به خرید و فروش بی تکوین بپردازید و سپس بی تکوین
خریداری شده را به کیف پول ) Wallet ( خود منتقل نمایی د.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۳
نکت های که برای دوس تداران تجارت در این عرصه حائز اهمیت
است تشخیص رفتار افزایش و کاهش نر خهای بی تکوین و ارزهای
رمزپایه دیگر در طول زمان م یباشد که این خود مبحثی جداگانه
اس ت. درواقع کاما شبیه بازارهای بورس کالا متدهایی برای تحلیل
این رفتار و یا به اصطاح تشخیص خط روند قیمت بی تکوین
وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج اس ت. تنها نکت های که به
آن م یبایست اشاره نمود آن است که هرگز نباید بدون آشنایی با
این دانش که از آن به تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل فاندامنتال
Technical Analysis & Fundamental Analysis( ( نیز یاد م یشود
وارد این عرصه شد بدلیل اینکه امکان دارد با توجه به تغ ییرات
بسیار زیاد قیم تها در بازار بی تکوین دچار ضررهای مالی
هنگفت و غیرقابل جبرانی شد.
خلاصه ای نکه ب هطور معمول برای کسب درآمد در بازار ارزهای
رمزپایه از دو روش اساسی بهره م یگیرند :
اول استفاده از سخت افزارهای ویژه برای استخراج این ارزها و کسب
جایزه این استخراج که به آن Mining می گویند و تنها هزین های
که برای این استخراج مطرح است خرید اولیه تجهیزات و میزان
برق مصرفی آن است بدلیل ای نکه تجهیزات استخراج برق بسیار
زیادی مصرف م یکنند و طبعاً بدلیل ایجاد گرمای شدید نیاز به
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۴
تجیهزات اختصاصی خنک کننده نیز ضروروی خواهد بود .
راه دوم شرکت در بازار خرید و فروش این ارزهاست که با استفاده
از صراف یهای آنلاین داخلی و خارجی که در این زمینه فعال
هستند م یتوان با کمک تحلی لهای ویژه بازار از بالا و پایین رفتن
قیم تها سود برد.
کتاب الکترونیکی ۵ G« : نسل پنجم شبک ههای موبایل »
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۵
روند به تکامل رسیدن پول مدرن
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۶
پول در گذر اعصار، ناملمو ستر، مجاز یتر و دیجیتا لتر شد ه است
و روند تکاملی چند هزار سال های را طی کرده است تا اکنون که به
مفهوم بی تکوین رسیده است. پول م یتواند نشان های از هر عصر
و روزگاری باشد و آخرین فناور یها و سیست مهای مالی و مبادل های
روزگار خودش را یدک بکشد. در عصر آهن باید شاهد سک ههای
فلزی و در عصر دیجیتال شاهد بی تکوین باشیم. اجازه بدهیم
مروری بر تاریخچه پول و سکه داشته باشیم.
این بخش، قسمتی از پرونده ویژه «بی تکوین » است. برای دانلود
کل پرونده ویژه اینجا کلیک کنید.
هزاره ۳ پیش از میاد: برای نخستین بار در اسناد مکتوب ناحیه
میا نرودان است که پول مورداشاره قرار م یگیرد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۷
سده ۷ پیش از میاد: کشور باستانی لیدی نخستین سک ههای
فلزی همسان را ارائه م یکند.
سده ۵ پیش از میلاد: شهر-کشور اسپارت در یونان استفاده از سک ههای
طا را به دلیل مغایرتش با روحیه جنگاوری ممنوع م یکند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۸
سده ۳ پیش از میلاد: امپراتوری روم ضرب سک هها را آغاز م یکند.
سده ۵ پس از میاد: با سقوط رم، استفاده از پول در غرب کاهش
م ییابد.
سده ۹: پیدایش فئودالیسم )زمی نسالاری( در اروپا تمایل به استفاده
از پول و بازرگانی را کاهش م یدهد.
سده ۱۲ : بازرگانی در اروپا دوباره جان م یگیرد؛ در شهر-کشورهای
ایتالیا یک سامانه بانکی پدید م یآید.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۱۹
سده ۱۳ : کوبای خان )از نوادگان چنگیز و بنیا نگذار سلسله
مغو لها در چین( نخستین پول کاغذی را معرفی م یکند که
«چائو – »Chao نام دارد و به پول اصلی سراسر چین تبدیل م یشود.
سده ۱۵ : برات یا حواله اختراع م یشود؛ بازرگانان سیار م یتوانند
آ نرا در شهرهای گوناگون در ازای زر بازخرید کنند.
سده ۱۶ : انباشت نقره و طای پرتغال و اسپانیا تورم گسترد های را
پدید م یآورد.
سده ۱۵ : برات یا حواله اختراع م یشود؛ بازرگانان سیار م یتوانند
آ نرا در شهرهای گوناگون در ازای زر بازخرید کنند.
سده ۱۶ : انباشت نقره و طای پرتغال و اسپانیا تورم گسترد های را
پدید م یآورد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۰
سال ۱۶۹۰ میلادی: کنگره اقلیمی امریکا
American Continental Congress( ( پول کاغذی منتشر م یکند
اما برای پشتیبانی از این پول طای بسیار کمی در اختیار دارد.
۱۷۸۷ : قانون اساسی ایالات متحده استفاده از هر پولی غیر از طا
و نقره را ممنوع م یکند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۱
۱۸۲۱ : بانک انگلستان طا را ب هعنوان پایه یا استاندارد خود
برم یگزیند؛ بی شتر کشورهای دیگر نیز همین راه را دنبال م یکنند.
۱۸۷۱ : اتحادیه غرب ) Western Union ( سرویس انتقال پول را
معرفی م یکند که اجازه م یدهد مشتریان پول را توسط تلگراف
منتقل کنند.
۱۸۷۳ تا ۱۸۹۶ : کمبود طا در خال دوره «رکود طولانی »
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۲
یا Long Depression ، باعث پسرفت اقتصادی در سراسر جهان
می شود.
۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ : جنگ جهانی اول رویه مبتنی بر پایه بودن طا
را برهم م یزند.
۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴ : تورم شدید در جمهوری وایمار )آلمان امروز(
اسکنا سهای این کشور را ب هشدت ب یارزش م یکند.
دهه « :۱۹۳۰ رکود بزرگ » یا Great Depression نشان م یدهد
که دوران استاندارد طا به پایان رسیده است.
۱۹۴۴ : تواف ق بر سر سیستم برتون وودز ) )Bretton Woods
مکانیس مهای لازم برای یک سیستم جهانی پول را پای هگذاری
می کند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۳
۱۹۵۰ : شرکت شارژ کارت دینرز کلاب ) Diners Club ( نخستین
کارت اعتباری مدرن را عرضه م یکند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۴
۱۹۹۵ : بیش از ۹۰ درصد تراکن شها در ایالات متحده ب هصورت
الکترونیک انجام م یپذیرند.
۱۹۹۷ : بانک مریتای فنلاند ) Merita Bank ( نخستین سرویس بانکی
پیامکی با استفاده از تلف نهای همراه را معرفی م یکند.
۱۹۹۹ : یورو به واحد پول ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل
م یشود؛ ه ماکنون شمار این کشورها به ۲۳ رسید هاست.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۵
۲۰۰۹ : رمزپول بی تکوین معرفی م یشود.
۲۰۱۱ : فیسبوک واحد پول ویژه خود را معرفی م یکند؛
.Facebook Credits
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۶
۲۱ میلیون سکه مجازی
اگر حتی یک مورد از ویژگ یهای سیستم بانکی و مالی کنونی
)به ویژه در سطح بی نالمللی( شما را ناخشنود م یکند، شاید
از خودتان پرسیده باشید که فناور یهای وب چه را هکاری برای
بهبود سیستم کنونی پی شرو م ینهند. اما وب و ابزارهای آن برای
بان کداران ناآشنا نیستند. پس شاید وب نم یتواند را هکار بهبود
نارسای یهای کنونی باشد، زیرا ه ماکنون بان کها به گستردگی از
فناور یهای وب استفاده م یکنند. یا شاید هم را هکارهایی که وب
برای بهبود اساسی وضع موجود ارائه م یکند، ب هطور گزینشی
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۷
برگرفته شد هاند. اگرچه را هکاری که بی تکوین ) bitcoin ( پی شرو
م ینهد، جایگزین سیستم مالی کنونی است، ب هسادگی بهبوددهنده
آن نیست، زیرا هنوز در سا لهای آغازین خود است و ناچار به
ه مزیستی با سیستم سنتی است.
شاید بی تکوین موفق شود خود را جایگزین سیستم کنونی کند،
شاید هم )مانند بسیاری از پروژ ههای هیجا نانگیز دیگر( به تاریخ
وب بپیوندد. اما اید ههایی که بی تکوین ب راساس آ نها بنا شده
است و ابزارهایی را که بر پایه آن اید هها ارائه م یکند، به احتمال
بسیار، آمد هاند تا بمانند. مجموع توان پردازشی کامپیوترهایی که
روی گر ههای شبکه بی تکوین به نگ هداری حسا بها مشغول
هستند، بیش از هشت برابر مجموع توان پردازشی ۵۰۰ ابررایانه
برتر جهان است. این حجم فزاینده سرمای هگزاری و نیز شمار
استار تآ پهایی که بی تکوین را موضوع کس ب وکارشان قرار
داد هاند، م یتواند یادآور حباب دا تکام باشد یا م یتواند مقدم های
باشد بر آینده پول. بی تکوین یکی دیگر از زاد ههای وب است؛
وب نیازهایی را برای ما اختراع م یکند که پی شتر از این وجود
نداشتند و در همان حال ابزارهایی را د راختیارمان م یگذارد که با
این بخش، قسمتی از پرونده ویژه «بی تکوین » است. برای دانلود
کل پرونده ویژه اینجا کلیک کنید.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۸
آ نها م یتوانیم را هح لهای تاز های برای نیازهای تازه و کهن همان
بسازیم. پیش از نگاه به چیستی بی تکوین، خوب است به چرایی
آن بنگریم؛ انگیز ههای پیدایش بی تکوین و سیست مهای مشابه آن
چه بود هاند؟
برخی ایرادهای سیستم مالی کنونی
سیستم پولی و مالی کنونی اگرچه یکی از بزر گترین مصر فکنندگان
وب است، در ذات خود از دوران وب بسیار پیش مانده است. کافی
است یک بار خواسته باشید مقدار ن هچندان زیادی پول را از
حسا بتان در یک کشور به کشوری دیگر منتقل کنید تا بدانید
این کار برای شهروندان عادی چه اندازه دشوار و گرا نقیمت است.
تحری مهای مالی بر ضد کشورمان یکی از بهان ههای همیشگی
بان کهای بی نالمللی برای کارشکنی در امور مالی شهروندان ایرانی
است، اما ملیت های دیگری هستند که در این وضعیت با
ما شریک اند. هر قدر کشور مبدا یا مقصد تراکنش مالی،
وضع مالی یا بین المللی بدتری داشته باشد، شهروندانش برای
خدمات مالی با دشواری بیش تری روبه رو هستند و درصد
بالاتری از مبلغ های تراکنش را نیز باید به مؤسسه های مالی و
بانکی بپردازند. تبدیل میان واحدهای پولی گوناگون نیز مشکلی
است که در مرحله بعدی پدیدار می شود و مبلغی دیگر از
دارایی در حال انتقال صرف کارمزد تبدیل ارز م یشود.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۲۹
این وضعیت به ه مسانی روی وب شباهتی ندارد؛ سطح دسترسی
به فناور یهای مختلف روی وب )گذشته از سرعت اینترنت و مسائل
مربوط به همان تحری مها( به مکانی که از آ نجا به وب دسترسی
میی‌ابید، بستگی ندارد.
ایمیلی که )برای نمونه( از حساب جیمی لتان م یفرستید، مشمول
همان محدودی تهایی )مثاً د رباره اندازه فای لهای ضمیمه( است
که یک کاربر در کشور دیگر دارد و تقریباً با سرعت یکسانی هم
فرستاده و دریافت م یشود. این که ایمیل شما به چه زبانی نوشته
شده باشد یا طول چه اندازه باشد هم تأثیر چندانی بر سرعت
ارسال و دریافت آن ندارد.
اگرچه فناور یهای وب بسیاری از هزین ههای سنتی مؤسس ههای
مالی را کاهش داده یا حتی حذف کرد هاند و سرعت عملیات
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۰
آ نها را بالا برد هاند، مشتریان عادی خدمات مالی این تغ ییرها را،
دس تکم در سطح بی نالمللی، چندان حس نم یکنند. انتقال پول
میان دو کشور بین دو حساب الکترونیکی، ممکن است چند روز
طول بکشد و حتی ممکن است میزان کارمزد تراکنش ب هطور
دقیق پیش از ارائه خدمات به مشتریان اعام نشود. گذشته از
ای نها، ناچارید به مؤسسه مال ی خود اعتماد کنید و اگر آ نها
تصمیم بگیرند که برای نمونه، تراکن شهای شما را مشکوک اعام
کنند و حسا بتان را ببندند یا دارای یتان را مصادره کنند، متوجه
خواهید شد که اطلاعات مالی شما کاماً هم پیش بانک محفوظ
نیست.
سیستم بانکی هنوز همان سرشت متمرکزی را دارد که در
فیل مهای وسترن دید هایم؛ یک نهاد متمرکز، ثروت بسیاری را
انباشته و توزیع و گردش آن را کنترل م یکند و برای ایمن شدن
مخز نهای پول، اسناد و اشیا پر ارزش، تنها م یتوان لای ههای
امنیتی فزایند های به دور آ نها ایجاد کرد
همین مؤسس ههای مالی و بانکی، هنگامی که در کشورهایی مانند امریکا
یا ایسلند با سیاس تهای نادرست موجب بحران مالی م یشوند،
چنان قدرت و نفوذی دارند که دولت مرکزی تنها م یتواند برای
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۱
نجات دادن آنان )و نه مجازات کرد نشان( بکوشد، مثاً با تزریق
نقدینگی به بازار یا حتی ب هطورمستقیم به بان کهای خصوصی،
که نتیجه آن کاهش ارزش دارای یهای مالی همه مردم است. این
وضعیت نه با دوران وب ه مخوانی دارد و نه با اصول دموکراسی.
نه اطلاعات شخصی شما پیش بان کها محفوظ است و نه ارزش
دارای یتان. ه رگونه خرابی احتمالی در سیستم بانک نیز م یتواند
اطلاعات شما را در معرض خطر قرار دهد.
سیستم بانکی هنوز همان سرشت متمرکزی را دارد که در فیل مهای
وسترن دید هایم؛ یک نهاد متمرکز، ثروت بسیاری را انباشته و توزیع
و گردش آن را کنترل م یکند و برای ایمن شدن مخز نهای پول،
اسناد و اشیا پر ارزش، تنها م یتوان لای ههای امنیتی فزایند های به
دور آ نها ایجاد کرد که دسترسی کاربران مشروع و صاحبان قانونی
به آن دارای یها را نیز دشوار م یکند. اگر برای این سیستم جانشینی
بخواهیم، باید بدترین ویژگ یهای آن را نداشته باشد، سیستم تازه
باید نامتمرکز باشد، چه در انباشت دارای یها و اطلاعات مشتریان و
چه در قدرت تصمی مگیری.
ایجاد واحد پول و گردش مالی در سیستم بی تکوین
بی تکوین یک واحد پولی مجازی، نامتمرکز و رمزنگاشته است.
در حال یکه واحدهای پول واقعی را داریم، چرا باید به یک واحد
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۲
پول مجازی اهمیت بدهیم یا ارزش مالی برای آن در نظر بگیریم؟
نیرومندترین واحد پولی جهان، دلار امریکا است. چه چیزی دلار را
واقعی م یکند و بی تکوین را مجازی؟ قوانین مالی دولت امریکا.
این موضوع با جزئیات متفاوت، درباره همه واحدهای پولی عمده
درست است. واقعی بودن یک واحد پول، بی شتر یک مفهوم
تاریخی است که وابستگی آن واحد پول به مجموعه سیستم دولتی
و قوانین یک کشور را نشان م یدهد. قوانین، مجموع ه قراردادهای
اجتماعی هستند. بنابراین، مجموع های از قراردادهای میان کاربران
وب نیز م یتوانند در عمل شکل قانون بیابند، اگرچه پیدا است که
ملاحظ ههای بسیاری در این میان وجود دارد که در ای نجا نم یتوان
به آ نها پرداخت. همانند قوانین ملی و بی نالمللی، پشتوان ههایی لازم
است که اجرایی شدن هر مجموع ه قانو ن را تضمین کند. پس اگر
مجموع های منطقی از قوانین برای سیستم بی تکوین وجود داشته
باشد و پشتوان ههایی برای ضمانت اجرایی آن قانو نها، م یتوان
یک شرط لازم برای اعتبار یافتن بی تکوین را برآورد. شرط
مهم دیگر، آن است که مجموعه به نسبت بزرگی از سودگران
و مصر فکنندگان از این سیستم استفاده کنند؛ باز یگرانی که
ب راساس آن قوانین بازی کنند.
مبنای کار بی تکوین، یک دفتر حساب همگانی است که ریز تمام
تراکن شها، از آغاز بی تکوین در سال ۲۰۰۹ تاکنون، در آن ثبت
شده است و پیوسته نیز تراکن شهای تازه به آن افزوده م یشوند.
افزودن تراکن شها به این دفتر حساب ) ledger ( ی کبهی‌ک انجام
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۳
نم یشود، بلکه هر ده دقیقه یک بار، مجموعه تراکن شهای تازه در
قالب یک بلوک به این دفتر افزوده م یشود. بی تکوین در ضمن
یک سیستم peer to peer یا به اختصار P2P است. گر ههای این
شبکه، کامپیوترهایی هستند که به اعتبارسنجی و ثبت تراکن شهای
تازه م یپردازند و مجموعه تراکن شهای تازه را در قالب بلو کهای
تازه به دفتر حساب م یافزایند.
مبنای کار بی تکوین، یک دفتر حساب همگانی است که ریز تمام
تراکن شها، از آغاز بی تکوین در سال ۲۰۰۹ تاکنون، در آن ثبت
شده است و پیوسته نیز تراکن شهای تازه به آن افزوده م یشوند.
کاربران بی تکوین از راه نر مافزاری که روی کامپیوتر رومیزی
یا دستگا ههای همراه خود نصب م یکنند، تراکن شهای خود را
به انجام م یرسانند. هر کاربر م یتواند یک کپی کامل از دفتر
حساب را داشته باشد که به او امکان سنجش اعتبار تراکن شهای
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۴
دریافت یاش را م یدهد. در ضمن هر کاربر یک کیف پول ) )wallet
الکترونیکی دارد که حاوی کلیدهای او است. مجموعه کلیدهای
هر کاربر و سابقه تراکن شهای صور تگرفته با آن کلیدها در
گذشته که در دفتر حساب ثبت شد هاند، جایگزین حساب بانکی
و موجودی آن در سیستم سنتی است؛ یعنی به جای آن که یک
نهاد مرکزی ب راساس سابقه تراکن شهای گذشته یک کاربر بداند
که موجودی حساب وی چقدر است، مجموعه این تراکن شها
در دسترس همه کاربران دیگر است و آ نها م یتوانند براساس
تراکن شها از موجودی حساب )درای نجا کلید همگانی( یکدیگر با
خبر باشند. همه تراکن شها در بی تکوین با سیستم کلید همگانی
و خصوصی انجام م یشوند. فرض کنید کاربر A م یخواهد ۰.۰۱۵
واحد بی تکوین )حدود ۱۵۰ دلار امریکا، بر مبنای ارزش برابری
کنونی بی تکوین با دلار( را به کاربر B منتقل کند. در کیف پول
هر کاربر ممکن است چندین کلید موجود باشد که هر یک میزان
مشخصی اعتبار بی تکوینی دارد و نتیجه تراکن شهای پیشینی است
که کاربر در آ نها بی تکوین دریافت کرده است. در هنگام انجام
دادن تراکن شهای تازه، کاربر از این کلیدها خرج م یکند. اگر برای
نمونه، کاربر A از دو کلید استفاده کند که یکی ۰.۰۰۵ و دیگری
۰.۰۱۲ واحد بی تکوین ) BTC ( اعتبار داشته باشند، پیغام تراکنش را
با کلید خصوصی هر یک از این دو موجودی امضا م یکند و به
نام کاربر B )در واقع به نام کلید همگانی تع یی ن شده برای این
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۵
تراکنش از سوی کاربر B( م یفرستد. دریاف تکننده مستقیم این
پیام ب هطور معمول کاربر B نیست، بلکه گر ههای مختلف روی
شبکه هستند که میان کاربر A و B قرار دارند. این پیغام، آدرس
تراکن شهایی را در بر دارد که در ضمن آ نها کاربر A مبل غهای
یادشده را دریافت کرده است و امضای آن با کلید خصوصی هر
یک از آن دو موجودی ثابت م یکند که کاربر A صاحب راستین
این مبل غها است. برای سنجش اعتبار ادعای کاربر A، گر ههای
شبکه به دفتر حساب مراجعه م یکنند تا دریابند که کاربر A به
راستی دریاف تکننده آن مبل غها با کلیدهای مربوط به آ نها بوده
است. به این شکل، برای سنجش اعتبار پرداخ تها نیازی به
یک مؤسسه مرکزی نیست. در ضمن، همه چیزی که کاربران به
یکدیگر فاش م یکنند، کلیدهای همگانی خودشان است و نیز آدرس
اینترنتی خود، که دومی ب هسادگی قابل پوشاندن است. زیرا، جمع
۰.۰۰۵ و ۰.۰۱۲ به اندازه BTC 0.002 بی شتر از مبلغ تراکنش است،
کاربر A یک پرداخت به اندازه BTC 0.002 هم از این تراکنش به
یک کلید همگانی خودش انجام م یدهد. این اساس یک تراکنش
ساده در سیستم بی تکوین است. کاربر دریاف تکننده وجه، زمانی
م یتواند از دریافت آن مطمئن باشد که ثبت آن را در بلوک بعدی
دفتر حساب همگانی بیابد. برای اطمینان بی شتر، دریاف تکننده
م یتواند صبر کند تا چند بلوک بی شتر به دفتر حساب
افزوده شود و ثبت تراکنش همچنان در همان بلوک یا دس تکم
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۶
در بلو کهای بعدی باقی مانده باشد. دلیل این که ممکن است
چنین چیزی رخ ندهد، در ادامه بررسی م یشود.
مه مترین مشکل برای چنین سیستمی، امکان استفاده دوباره یا
چندباره از یک کلید )چند بار خرج کردن یک اعتبار مشخص(
توسط کاربران متقلب است. وجود داشتن دفتر حساب همگانی
در نخستین مرحله جلوی چنین تقلب هایی را می گیرد. اما امکان
دیگری برای تقلب مطرح می شود، این که کاربری بتواند دفتر
حساب همگانی را به گونه ای تغ ییر دهد که مبلغی را که در یک
تراکنش پرداخته به خودش بازگرداند؛
یعنی درواقع تراکنش ثب تشده را پاک کند. چنین امکانی
نیازمند آن است که این کاربر درمقایسه با نسبت به مجموع
گره های شبکه توان محاسباتی بالاتری داشته باشد. این گره ها
تراکنش های تازه را جمع آوری م یکنند و با الگوریتم ویژه ای
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۷
)تابع hash ( آن ها را با هم ترکیب م یکنند تا بلوک تازه دفتر
حساب را با کلید hash تازه متناظر با آن بسازند. به دفتر
حساب، زنجیره بلوک ها ) block chain ( نیز گفته می شود. زیرا،
قید ویژه ای برای ساختن کلید hash بلوک های تازه وجود دارد
که برای برآوردن آن تنها با آزمون و خطا می توان چندین بار
محاسبه کلید hash را تکرار کرد، رقابت شدیدی میان گره های
شبکه برای یافتن کلید تازه در جریان است. گره برنده، یک
BTN )یک واحد کامل( بیت کوین پاداش دریافت م یکند که
در هنگام افزودن بلوک تازه به دفتر حساب برای آن گره صادر
می شود، این تنها راه صدور بیت کوین های تازه و انگیزه اصلی
رقابت میان گره های شبکه است.
برای آن که کاربری بتواند در مجموعه تراکن شهای بلوک تازه
دست ببرد، باید توان محاسباتی آن دس تکم از نیمی از کل دیگر
شبکه بالاتر باشد تا تراکنشی را که در آن پرداختی به کاربر دیگر
انجام داده است گزینشی حذف کند و به جای آن تراکنشی را بنشاند
که در آن موجودی همان کلیدهای پرداختی را به یک کلید همگانی
متعلق به خودش پرداخته است. اما در چنین حالتی، این کاربر
درخواهد یافت که با شرکت در رقابت برای یافتن کلیدهای hash
تازه، درآمد بی شتری به دست خواهدآورد تا این که بخواهد
توان محاسباتی عظیمش را در رقابت پرخطر برای تقلب صرف
کند. ضمانت اجرایی قانو نهای شبکه بی تکوین ب هطور عمده
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۸
از همین جا ناشی م یشود که اقدام به تقلب پ رهزین هتر از به
کار گرفتن امکانات در دسترس برای شرکت در رقابت قانونی است.
تا زمانی که بیش از نصف گر ههای شبکه ب هطور سازمانی‌افته
خرا بکاری نکنند، امکان دوباره خر جکردن موجود یها بسیار کم
م یشود. اقتصاد محاسبات یکی از ارکان امنیت سیستم بی تکوین
است.
محاسبه کلید قابل قبول )با اِعمال قید ریاضی مشخ صشده(
برای هر کلید hash تازه برای بلوک جدید، در یک کامپیوتر
عادی ب هطور متوسط سا لها طول م یکشد. گر ههای شبکه
معمولاً کامپیوترهای بسیار بزرگ با سخ تافزار اختصاصی هستند
و مجموعه آ نها ب هطور متوسط هر کلید را در ده دقیقه میی‌ابند.
اگر کاربر خرا بکاری بخواهد به شیو های که گفتیم در یک بلوک
دست ببرد، برای آن که مطمئن باشد تراکنش مورد نظرش
پذیرفته خواهد شد، نم یتواند به ثبت یک بلوک اکتفا کند، بلکه
باید بکوشد چند بلوک پ یدرپی را محاسبه و ثبت کند، چر اکه
اگر بلوک اول را گره دیگری محاسبه کرد )که تراکنش پرداخت
به کاربر B را در بر دارد( و گر ههای شبکه آن بلوک را برگیرند و
بلو کهای بعدی را بر آن اساس محاسبه کنند، محاسبه یک بلوک
حاوی تراکنش موذیانه کاربر A )که در آن پرداخت را به جای
کاربر B به خودش انجام داد ه بود( ب یاثر م یشود، چر اکه آن
بلوک به دفتر حساب افزوده نخواهد شد. این جنبه مهم دیگری
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۳۹
از ساز وکار سیستم بی تکوین و انعطا فپذیری آن به ناه مزمانی
است؛ ممکن است بیش از یک گره شبکه ه مزمان بلوک تاز های
را محاسبه کنند، در این صورت این دو بلوک مختلف به احتمال
مجموعه کاماً یکسانی از تراکن شها را در بر ندارند. هر دو بلوک
تازه به گر ههای شبکه فرستاده م یشوند و هر گره، نخستین بلوک
تاز های را که دریافت کرده است، مبنای محاسبه بلوک بعدی قرار
م یدهد، تراکن شهای تاز های که در بلوک دریاف ت نشد هاند نیز
برای محاسبه بلوک بعدی استفاده خواهند شد. به محض این که
یک گره بتواند بلوک بعدی را حساب کند و برای بقیه بفرستد،
عماً برنده محاسبه قبلی مشخص م یشود: بلوکی که مبنای رشته
بلن دتر بلو کها قرار گرفته است. تأ یید شدن یک بلوک به این
شیوه انجام م یشود؛ مبنا قرار گرفتن یک بلوک برای بلو کهای
بعدی به مفهوم پذیرفته شدن آن است. هر گره شبکه محاسبه
بلوک بعدی را با برگرفتن بلن دترین زنجیره بلو کها که به
دستش م یرسد، آغاز م یکند.
نرخ صدور سک ههای تازه برای برنده محاسبه بلو کها روند
نزولی دارد، ب هگون های که در نهایت بیش از ۲۱ میلیون بی تکوین
صادر نخواهد شد و بخشی از همین مقدار نیز بر اثر از دست
رفتن کلیدهای متناظر با آ نها از دست رفته یا خواهند رفت.
بنابراین، اقتصاد بی تکوین، کاماً غیرتورمی و نیز انقباضی است،
اما در مقدار بی تکوی نهای در گردش کمبودی ایجاد نخواهد شد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۰
همچنان که در اثر افزایش تقاضا، ارزش واحد بی تکوین در برابری
با واحدهای پولی دیگر بالا م یرود، م یتوان کسرهای کوچ کتری
از آن را در تراکن شها به کار برد. ه ماکنون م یتوان تا یک صد
میلیو نام بی تکوین را در تراکن شها به کار برد که به این کسر از
بی تکوین، نام «ساتوشی » داد هاند. ساتوشی ناکاموتو مؤلف مقال های
در سال ۲۰۰۹ بوده است که در آن اساس سیستم بی تکوین را
توضیح داد ه است. ب هطور دقیق مشخص نیست که آیا واقعاً چنین
شخصی وجود دارد یا چندین شخصیت حقیقی و شاید حقوقی دیگر
در پس این نام پنهانند!
کاست یهای بی تکوین
غیبت نظارت دولتی و دخالت بانکی در بی تکوین )دس تکم تا
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۱
ای نجا( یک پیامد منفی هم دارد، اگر هنگام داد و ستد بی تکوین
سرمای هتان را از دست بدهید، نم یتوانید به بان کتان شکایت
کنید و دولت نیز به احتمال کاری برا یتان انجام نخواهد داد.
البته، این به معنی آن نیست که پشتیبانی حرف های از مشتریان و
سوداگران بی تکوین وجود ندارد. صدها شرکت که بی شتر در
مرحله استار تآ پ هستند، خدمات مختلف مربوط به بی تکوین را
انجام م یدهند. اما یک اصل ثابت همیشه درباره داد و ستدهای
بی تکوینی برقرار است: و این که اگر کلید محرمان هتان فاش
شد و کسی از آن برای دسترسی به کیف پو لتان استفاده کرد،
بی تکوی نهایی که از دست م یدهید بازیافتنی نیستند.
اگر به هر دلیل، اطلاعات بخشی یا همه کیف پول بی تکوین
خود را از دست بدهید )مثاً در اثر خراب شدن هارددیسک
کامپیوترتان که از آن نسخه پشتیبان نگرفت هاید(، بی تکوی نهای
شما از دس ت خواهند رفت و نه شما و نه هیچ کس دیگری
نخواهد توانست به آ نها دسترسی پیدا کند. چنین حادث های چند
بار برای مالکان مختلف بی تکوین رخ داده است و بنابراین مقدار
کلی بی تکوی نهای در گردش هرگز به سقف ۲۱ میلیونی خود
نخواهد رسید.
اگر فرض کنیم شما کاربر محتاطی هستید و بی تکوی نها یتان
هیچ گاه بر اثر ب یاحتیاطی و حادثه از دس تتان نم یروند، باز
هم یک مشکل همیشگی بر سر راه استفاده آسان از بی تکوین
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۲
وجود دارد، که البته شاید بسیاری آن را مشکل به شمار نیاورند؛
هر کاربر و هر کاونده بی تکوین ) Bitcoin miner ( یک کپی از
دفترحساب بی تکوین را روی کامپیوتر خود )در هر شکلی، از گوشی
همراه گرفته تا یک سرور بزرگ( دارد، تنها به این وسیله است
که م یتوان حسا ب بی تکوی نها و مالکا نشان را نگاه داشت.
مشکل این است که حجم این دفتر حساب، که همه تراکن شها
روند زمانی افزایش حجم این فایل ه ماکنون خطی است، اما با
افزایش شمار کاربران و تراکن شها، کاماً ممکن است روند افزایش
حجم این فایل شتاب بگیرد. مشخص نیست که بدیلی کارا و ایمن
برای سیستم کنونی وجود داشته باشد، که در آن هر کاربر مجبور
نباشد چنین حجمی از داده را همواره دنبال خود بکشد، اما واضح
است که چنین وضعیتی اگر هم همیشگی باشد، ب رخاف روند
فزاینده گرایش به محاسبات ابری است.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۳
همانند طا و کان یهای پرارزش دیگر، مصر فکنندگان بی تکوین
هم شاید از کاوندگان آن غافل باشند؛ مصرف انرژی بسیار بالای
شبکه گسترده کاوندگان بی تکوین، یکی از کاست یهای مهم آن
انگاشته م یشود.
اگرچه این حجم بالای محاسبات رمزنگاری، تضمی نکننده سازگاری،
امنیت و پوشیدگی کل شبکه است، اما حجم انرژی مصرفی آن
تا حدی بالا است که برخی از کاوندگان بی تکوین از گرمای
کامپیوترهای خود در زمستان برای گرمایش خانه خود استفاده
م یکنند. تأمین هزینه این تجهیزات و انرژی مصرفی آ نها تنها با
تکیه بر بی تکوی نهای تاز های ممکن است که برندگان محاسبه
به دست م یآورند.
هم اکنون نیز در ثبت تراکن شهای تازه، کاو شگران اولویت را
به تراکن شهایی م یدهند که ثب تکنندگا نشان مبلغی را داوطلبانه
به عنوان کارمزد به کاو شگران م یپردازند. به تدریج که نرخ
صدور سک ههای تازه کاهش پیدا م یکند، کاوندگان ناچار خواهند
بود فقط تراکن شهای کاربرانی را ثبت کنند که به طور داوطلبانه
به کاو شگران کارمزد م یپردازند. این روند به احتمال استفاده
از بی تکوین را گرا نتر خواهد کرد و رقابت تاز های را میان بازار
بی تکوین و بازار مالی سنتی رقم خواهد زد.
بزر گترین هیاهوی رسان های بر ضد بی تکوین ب رمبنای
پوشیدگی بسیار بالای آن است. پوشیدگی هویت پرداخ تکنندگان
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۴
و دریاف تکنندگان، مرحله نخست پوشیدگی بی تکوین است، زیرا
سازما نهای اطلاعاتی و جاسوسی مانند NSA همواره م یتوانند این
تراکن شها را با ردیابی آدر سهای اینترنتی، به کاربران مربوط
کنند. اما با استفاده از ابزارهایی همچون tor ، که آدرس کاربران
را نیز مخفی م یکنند، کاربران بی تکوین م یتوانند تراکن شهایی
کاماً پوشیده و )دس تکم ب هطور نظری( غیرقابل ردیابی انجام
دهند.
چنین امکانی به طبع م یتواند استفاد ههای غیرقانونی هم پیدا
کند؛ مانند پو لشویی، فرار از پرداخت مالیات، خرید و فروش کالای
غیرقانونی و پشتیبانی مالی از سازما نها و گرو ههای غیرقانونی یا
زیرزمینی. مشهورترین نمونه استفاده از بی تکوین در این زمینه،
سایت Silk road بود ه است که با ساختاری همانند eBay ، عرصه
خرید و فروش انواع مواد مخدر، اسلحه و مهمات و حتی خدمات
غیرقانونی بود. خرید و فروش روی این سایت تنها با بی تکوین
انجام م یگرفت. این سایت در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ توسط FBI
بسته و مدیر آن بازداشت شد، اما تخمین زده م یشود مدیر آن
سرمای های هنگفت در حسا بهای بی تکوین خود داشته باشد که
دست FBI از آن کوتاه است. نمونه مشهور دیگر استفاده از پوشیدگی
بی تکوین، سایت ویک یلیکس است که هزین ههای خود را از راه
کم کهای اهدایی در قالب بی تکوین تأمین م یکند. استفاده از یک
بی تکوین برای فعالی تهای فراقانونی موضوع بلندترین فریادهای
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۵
مخالفان بی تکوین است. البته بی تکوین تنها ابزاری نیست که از
آن برای تراکن شهای مالی غیرقانونی استفاده م یشود. برای نمونه،
بی شترین حجم قاچاق اسلحه در جهان بر پایه دلار امریکا صورت
م یپذیرد.
بی تکوین شاید در کنترل بان کها و دول تها نباشد، اما ساد هانگاری
است که سیستم آن را تضمی نکننده خودکار عدالت اجتماعی
بدانیم. برای نمونه، در حدود ۲۹ درصد کل بی تکوین صادرشده
سال ۲۰۱۴ ، در مالکیت تنها ۴۷ نفر بود. خریدهای هنگفت اولیه،
توزیع بسیار ناهمگونی را در بازار جوان بی تکوین ایجاد کرد هاند و
ظرفیت ایجاد شوک در آینده را دارند.
حدود نیمی از بی تکوینی که تاکنون صادر شده است )و شاید هم
بیش از آن( در گردش نیست و این احتکار بی تکوین از دلایل
بالا رفتن قیمت واحد بی تکوین است. افزون بر آن، چنین حجمی
از احتکار ممکن است چش مانداز نگرا نکنند های از آینده بی تکوین
ترسیم کند، شمار کوچکی از کاربران در هر زمانی م یتوانند با
تزریق حجمی چش مگیر از بی تکوین به بازار، ارزش آن را دچار
نوسان کنند.
اگرچه ب هطور منطقی دلیلی برای این کار وجود ندارد )زیرا به
کاهش ارزش داشت ههای همان کاربران م یانجامد(، انجا مپذیر
بودن این اقدام نگرا نکننده است.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۶
هیجا نزده باشید، اما نه بیش از حد
در هنگام نگارش این متن )شهریور ۹۴ (، بهای هر بی تکوین در
حدود ۶۳۰ دلار امریکا است )این رقم در آذرماه ۹۶ به ۱۰۰۰۰
دلار رسیده است!(. قیمت هر بی تکوین در آغاز عرضه آن ک متر
از یک سنت بود. پس کسانی که در آن هنگام خرید کردند،
اکنون سرمای هداران موفقی به شمار م یروند. بهای بی تکوین
در مقایسه با دلار روند افزایشی کاماً ی کنواختی نداشته
است. ورشکستگی MT Gox در توکیو در سال ۲۰۱۳ که پیامد
از دست رفتن دویس تهزار بی تکوین آن بود، شوک بزرگی بر
بازار بی تکوین بود. همچنین هنگامی که دولت چین استفاده از
بی تکوین و همه پو لهای «مجازی » دیگر برای داد و ستد کالا و
خدمات «واقعی » را ممنوع اعام کرد، بهای بی تکوین در مقایسه
با پو لهای رایج جهان به شدت کاهش یافت.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۷
اما در هر دو مورد و در موردهای دیگر، بی تکوین به سرعت
کاهش ارزش خود را جبران کرد و بهای آن حتی از میزان پیش
از شوک بالاتر رفت. شاید غیرمنطقی نباشد که آینده بی تکوین
را بسیار روشن بدانیم، اما این را هم باید در نظر داشت که
موض عگیری دول تها درباره بی تکوین م یتواند نقش مهمی در
آینده آن داشته باشد و وضعیت در این باره هنوز چندان روشن
نیست. بسیاری از دول تها با احتیاط به این موضوع نزدیک
شد هاند و شمار بسیار کمی نیز از آن استقبال کرد هاند.
آلمان، فنلاند، کانادا و امریکا از جمله کشورهایی هستند که در
آ نها م یتوان از بی تکوین برای خرید و فروش کالا و خدمات )به
شرط توافق دو طرف( استفاده کرد و نخستین خودپرداز بی تکوین
در اکتبر ۲۰۱۳ ، در شهر ونکوور کانادا را هاندازی شده است. اگر
شرایط خارج از سیستم بی تکوین تغ ییر چندانی نکند، با توجه
به محدود بودن عرضه و افزایش تقاضا، م یتوان تصور کرد که
بهای واحد آن افزایش پیدا کند، همچنین، کس ب وکارهای فراوانی
بر همین پایه ایجاد شد هاند.
سرمای هگذاری برخی از شخصی تهای حقیقی و حقوقی مطرح در
دره سیلیکون مبنایی برای تبلیغات بسیاری از بازاریابانی است که
م یکوشند شما را به خریدن و اندوختن بی تکوین ترغیب کنند.
این بخش، قسمتی از مقالات پرونده ویژه «بی تکوین » است.
برای دانلود کل پرونده ویژه اینجا کلیک کنید.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۸
اما باید در نظر داشت که سرمای هداران عمده در سیلیکون در
چندین صنعت مختلف سرمای هگذار یهای خط رپذیر م یکنند و
صِرف ورود آنان به یک زمینه، تضمینی برای سودآوری آن نیست.
حتی اگر تا سال دیگر بی تکوین کاماً از عرصه تراکن شهای
مالی محو شود، اید ههای شک لدهنده به آن و سیستمی که بر
مبنای آن اید هها تشکیل شده است، بهی‌قین مبنای حرک تهای
مشابه در آینده خواهند بود و تا همین حالا نیز چندین سیستم
موازی بی تکوین )مانند لای تکوین( ایجاد شده و در حال فعالیت
هستند. میزان رشد کنونی بی تکوین و پیچیدگی سیستمی که
پیرامون آن شکل گرفته است، ب یشک فراتر از پی شبینی دقیق
طراح یا طراحان نخستین آن بوده است. دگردیسی این سیستم از
عام لهای پیچیده فراوانی در بیرون و درون آن تأثیر خواهد پذیرفت،
چر اکه پای پول در میان است!
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۴۹
دو روی سکه بیت کوین
پیش از آ نکه بسیاری از مردم نام پول دیجیتال، بی تکوین را بشنوند،
برایان آرمسترانگ، مهندس ۲۷ ساله در سایت ب هاشترا کگذاری
Airbnb ، فکر کرد که این واحد دیجیتال م یتواند برایش پو لساز
باشد. در آن زمان )بهار Airbnb )2012 پانصد میلیون دلار پول
پرداختی سالانه خود را در ۱۹۲ کشور، با استفاده از مجموع های
آشفته از شبک ههای مالی منتقل م یکرد و البته هر کدام از اعضای
این شبکه هزین های برای تراکنش د رنظر م یگرفتند. یک نسخه
ناشناس، رمزنگار یشده و فارغ از دولت و پول م یتوانست همه
این فرآیند را ساد هتر کند. این امکان کار را سری عتر، ام نتر و
ب هشدت ارزا نتر م یکرد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۰
مشکل ای نجا بود که همان چیزهایی که بی تکوین را جذاب
م یکرد، آن را برای افراد غیرکدنویس گی جکننده م یکرد. استفاده
از آن مستلزم ب هکارگیری یک نر مافزار بدقلق و دشوار معروف
به کیف پول بود. به دست آوردن بی تکوی نها هم برای خود
چالشی بود؛ بی شتر مواقع باید آ نها را از واسط ههایی م یخریدند
که زیر سای ههای مرموز فعالیت م یکردند و اغلب اوقات نیز
کلا هبردار از آب در م یآمدند. خرج کردن پول به دس تآمده نیز
کار سختی بود، زیرا پیش هوران معدودی آن را قبول داشتند؛ این
واحد پولی خیلی نو بود. آرمسترانگ دریافته بود که راه گسترش
مقبولیت بی تکوین یک کیف پول کاربرپسند است.
او تنها کسی نبود که به ظرفیت گسترد هتر بی تکوین فکر
م یکرد. آرمسترانگ در یک انجمن آن یلان، بن ریوز، برنام هنویس
انگلیسی و صاحب سایت Blockchain ، را ملاقات کرد، این سایت
مخصوص ردگیری تراکن شهای بی تکوین بود. ریوز فناوری را
عمیقا درک کرده بود و درون این جامعه از مشتاقان، که دوستی
نزدیکی با هم داشتند، اعتبار زیادی داشت. او به مدت یک سال
از بی تکوین استفاده کرد و حتی کیف پولی ساخته بود که ده هزار
نفر آن را امتحان کرده بودند. ریوز همچنین تمایل داشت که این
این کتاب بخشی از پرونده ویژه «بی تکوین » است. برای دانلود
کل پرونده ویژه اینجا کلیک کنید.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۱
واحد پولی توجه افراد بی شتری را به خود جلب کند. دو فرد
مشتاق کار به هم برخوردند و اید ههای خود را برای یک شرکت
جدید بیان کردند؛ یک PayPal برای بی تکوین. شرکتی که در
تباد لهای رمزنگار یشده نقش یک واسطه معتمد را بازی م یکند
و هر بار که تبدیلی میان بی تکوین و دلار انجام شود، شرکت
۵ درصد از مبلغ را ب هعنوان کارمزد دریافت م یکند. اما خرج
کردن پول داخل شبکه بی تکوین بدون هزینه خواهد بود. به این
ترتیب، وجود یک کیف پول دیجیتال و سروی سهای فرآیند خرید
به نوعی به این معنا است که م یتوان ب هراحتی با استفاده از
اسمار تفون و بی تکوین پول راننده تاکس یای را پرداخت که فقط
پول نقد قبول م یکند.
آ نها ایده خود را برای Y Combinator بیان کردند که یک مرکز
بالندگی کس بوکار معتبر است. سپس آ نها در عرض چند ساعت
دعو تنامه شرکت در دوره تابستان ۲۰۱۲ مؤسسه را دریافت کردند.
اما این رابطه خیلی زود به مشکل ب رخورد. آرمسترانگ گمان
م یکرد که جذب مقبولیت عمومی برای بی تکوین مستلزم این
است که افرادی که رم زعبور کیف پول خود را گم کرد هاند
راهی برای بازیابی آن داشته باشند؛ یعنی شرکت جدید آ نها باید
دسترسی به کلیدهای خصوصی کاربران را حفظ کند. این کلید یک
کد دسترسی ۶۴ کاراکتری است که بیا نگر مالکیت بی تکوین
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۲
است. بدون چنان دسترس یای کاربران فقط با فراموش کردن
رمزعبور کل دارایی بی تکوین خود را از دست م یدهند. همچنین،
آ نها در مقابل سرقت بیم ه نم یشوند.
ریوز کاماً مخالف بود. نکته اصلی بی تکوین این بود که کنترل
کامل را به فرد صاحب بی تکوی نها بدهد. اگر شخصی به یک
شرکت امکان دسترسی به بی تکوی نهایش را بدهد، در اصل به آن
شرکت اعتماد کرده است، هما نطور که به بانک اعتماد م یکند.
آن شرکت م یتواند اطلاعات را به هکرها ببازد، یا بدتر، آ نها
را ی کجا بدزدد. این کلا هبردار یها ه ماکنون در دنیای نوپای
بی تکوین اتفا قهای رایجی بودند. اگر شرکت ریوز و آرمسترانگ
یک منفذ به کل کی فپو لهای مشتر یهایش باز م یکرد، طولی
نم یکشید که دولت بخواهد وارد ماجرا شود. درست است؛ سیستم
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۳
حاضر به این معنا بود که کاربران خطر بی شتری را قبول کنند
و این موضوع به احتمال تعدادی از کاربران معمولی را از چرخه
خارج م یکند. اما، در هر حال بی تکوین از اول هم به درد آ نها
نم یخورد. اگرچه قصد داشت یک واحد پولی برای همگان بسازد،
اما م یخواست که با خور هها شروع کند. او در نوشت ههای خود
م یگوید: «در حقیقت برای افراد عادی دلایل زیادی برای استفاده
از بی تکوین وجود ندارد. »
در نهایت، ۴۸ ساعت قبل از سفر ریوز به دره سیلیکون، همه چیز
به هم خورد. او ایمیلی محترمانه از آرمسترانگ دریافت کردکه در آن
نوشته بود: «بنا نهادن مشترک یک شرکت واقعاً همانند یک ازدواج
است. با وجود ای نکه من باور دارم ما احترام دوطرف های برای هم
قائلیم، با هم چندان خوب کار نم یکنیم. » آرمسترانگ ارتباط ریوز
با اشترا کهای آن یلان مشترک را قطع کرد. او در ادامه نوشته بود:
«به گمان من ما درباره ای نکه چه محصولی م یخواهیم بسازیم،
زیبای یشناسی کاما متفاوتی داریم. » او قصد داشت به تنهایی به Y
Combinator برود. ریوز دیگر در عمل از چرخه بیرون افتاده بود.
دو رویکرد متفاوت
امروزه تعارض فکری میان آرمسترانگ و ریوز در کل اقتصاد نوپا،
متغیر و پویای بی تکوین کهنه شده است. چیزی که زمانی قلمرو
هکرها، فعالان آزاد یخواه و قاچا قچیان مواد مخدر بود، امروزه
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۴
توسط تعداد فزایند های از کس بوکارها پذیرفته شده است. در حال
حاضر م یتوان برای خرید یک تشک از Overstock.com یا یک
ل پتاپ از TigerDirect از آن استفاده کرد. زینگا نیز برای پرداخت
آن یلان داخل باز یها آن را قبول دارد. سال ۲۰۱۱ صد میلیون
دلار در تراکن شهای بی تکوین ثبت شده و ارزش بی تکوین از
۱۳ دلار به ۱۲۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است، آن هم با وجود
محدودی تهایی که در چین اعمال شد. حتی وقتی یکی از
مشهورترین کس بوکارهای بی تکوین در دنیا، یک صرافی ژاپنی
با نام Mt. Gox هک شد )مشتر یها پولی به ارزش میلیو نها دلار
را از دست دادند( صراف یهای جدیدی به وجود آمدند، ارزش این
پول دوباره اوج گرفت و افزایش مقبولیت آن ادامه پیدا کرد. قوانین
کنترل بازار دید سخ تگیران های به اقتصاد بی تکوین دارند، اما
همچنان سرمای هگذاران و کارآفرینان بی شتری به این قافله اضافه
م یشوند. همه این فعالی تها یک شکاف بنیادین را درباره آ نچه
که بی تکوین باید به آن تبدیل شود، پنهان م یکند. بسیاری از
هواداران اصیل این واحد پولی )آ نها را آزاد یخواهان ناشناس بنامید(
آن را گامی به سوی یک نظام اقتصادی نوین م یبینند. نظامی
که تحت نفوذ یک قدرت دولتی فزونمند یا یک صنعت مالی
درند هخو نیست. بی تکوین توسط یک بدنه ساما ندهنده مرکزی
مانند Federal Reserve ایجاد یا کنترل نشده است. آ نها توسط
یک شبکه جهانی از کامپیوترها )یا به زبان بی تکوین، کاوشگری(
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۵
ایجاد شد هاند و توسط قوانین ریاضیاتی خردگرا و ب یغرض و اصول
عرضه و تقاضا کنترل م یشوند. الگوریت مهای بی تکوین امر
م یکنند که هرگز بیش از ۲۱ میلیون بی تکوین تولید نخواهد شد
)این رقم هر چهار سال نصف م یشود(.
مه متر آ نکه از دید آزاد یخواهان ناشناس، این واحد پولی خط
میان شفافیت و حریم خصوصی را بازتر م یکند. همه تراکن شها در
فضایی باز اتفاق م یافتند و در دفترکل بی تکوین ثبت م یشوند
که در دسترس عموم است. اما بی تکوین لزوما به هویت هیچ
کاربری گره نم یخورد و م یتوان آن را ب هطور ناشناس خرج کرد؛
یعنی برای ناآگاه نگه داشتن دول تها و بازاریا بها از عاد تهای
خرید افراد راهی وجود دارد.
در همین حال، برخی از تاز هواردان دنیای بی تکوین )سرمای هگذاران
مخاطر هپذیر و کارآفرینان( دید کاماً متفاوتی دارند. آ نها به بی تکوین
به دید یک وسیله بسیار عمل یتر نگاه م یکنند؛ یک سیستم بسیار
کارآمد تراکنش آن یلان مانند ویزا، اما ارزا نتر، سری عتر و انعطا فپذیرتر.
چنین امکانی راه را به دنیایی باز م یکند که در آن مجبور نیستیم
برای حفاظت از شماره کارت اعتباری خود به فروشند هها اعتماد
کنیم، دنیایی که در آن بازرگانان مجبور نیستند هزین ههای گزاف
جاب هجایی ]پول[ را پرداخت کنند، دنیایی که در آن پرداخ تهایی
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۶
به کوچکی کسری از یک سنت هم م یتوانند یک تجارت را تأمین
کنند و به این ترتیب یک تولیدکننده آرژانتینی بتواند به راحتی و
به شکل سودآوری از یک خبره تجارت در دبی پول قبول کند؛
به همان راحتی که آمازون به شهر دورافتاده دوبوک پوشک
م یفروشد.
اگرچه قرار نیست این ت لا شها یک بازی ب ینتیجه باشد،
ب هطور فزاینده ای به نظر م یرسد دو نگرش مذکور نسبت به
بیت کوین در تعارض قرار م یگیرند. با هر اختلالی همچون
حادثه Mt. Gox مشتر یها و دول تها به سمت قوانین کنتر لکننده
کشیده م یشوند، حتی اگر این قوانین تهدیدی باشند برای کشانده
شدن به جنگل عمیق نظام مالی بی نالمللی.
سال گذشته رگولاتورهای بانکی یک صرافی بی تکوین در امریکا
به نام TradeHill را بستند. امروزه بی شتر صراف یهای محبوب
بی تکوین در خارج از امریکا فعالیت م یکنند، در کشورهایی همچون
اسلوونی، بلغارستان و ژاپن. سرمای هگذاران مخاطر هپذیر به چنین
کاری عادت دارند؛ گرفتن یک فناوری که توسط معتقدان راستینش
پرورش یافته است و راندن آن فناوری به سوی یک کس بوکار با
مقبولیت گسترده. اما در این مورد آ نها در مقابل یک چیز جدید
ایستاد هاند. به لطف افزایش سرسا مآور ارزش بی تکوین برخی
هواداران اصیل آن خود را در اوج این هرم یافت هاند و قصد دارند
این پول ناشناس خود را که تازه به دست آورد هاند، خرج دریافتن
دید جدید خود از آینده کنند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۷
گسترش پول
در ماه مارس سال ۲۰۱۳ ، وِنس کاسارس، مدیرعامل شرکت
پرداخت آن یلان Lemon ، در حال گ پ وگفت با دیگر مدیران،
سرمای هگذاران خطرپذیر و کارآفرینان کنفرانسی بود که بانک
Allen & Company برگزار کرده بود و شرکت در آن به دعوتنامه
نیاز داشت. کاسارس در مزرع های در منطقه پاتاگونیا بزرگ شده، اما
با ساخت سیست مهای پرداخت و بان کهای آن یلان سابقه کاری خود
را در اروپا و امریکای لاتین ساخته است. در سال ۲۰۱۳ بی تکوین
به یک وسوسه برای کاسارس تبدیل شد. او فکر م یکند که
بی تکوین م یتواند نظام مالی را متحول کند؛ ب هخصوص در
کشورهای در حال توسعه. او م یخواست آن را به هر کسی که
برایش مهم است، نشان دهد.
کاسارس تصمیم گرفت که یک ترفند سرگر مکننده در داو ماونتین
ترتیب دهد. او م یخواست به مدیران رد هبالای آ یتی دور میز
نشان دهد که بی تکوین چقدر راحت م یتواند حجم بزرگی از
پول را منتقل کند. او از افراد دور میز خواست که یک نر مافزار
کیف پول روی گوش یهای خود نصب کنند. سپس یک کد QR
روی نمایشگر خود ایجاد کرد و از نزدی کترین فرد به خود خواست
که از آن عکس بگیرد. وقتی آن شخص کیف پول خود را چک
کرد، ۶۳۹۰ بی تکوین به ارزش ۲۵۰ هزار دلار در کیف پول خود
داشت.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۸
برخی از تاز هواردان دنیای بی تکوین )سرمای هگذاران
مخاطر هپذیر و کارآفرینان( دید کاما متفاوتی دارند. آ نها
به بی تکوین به دید یک وسیله بسیار عمل یتر نگاه
م یکنند؛ یک سیستم بسیار کارآمد تراکنش آنلاین مانند
ویزا، اما ارزا نتر، سری عتر و انعطا فپذیرتر.
آ نچه در پ ی آمد یکی از پرمخاطر هترین باز یهای دنیا بود.
سرمای هداران حاضر، صندلی به صندلی ۲۵۰ هزار دلار را فقط با یک
اشاره به یکدیگر منتقل کردند. وقتی که بالاخره پول دوباره به
کیف پول کاسارس برگشت، همه افراد پشت میز دریافتند که
بی تکوین چقدر م یتواند جالب و ساده باشد. آ نچه اتفاق افتاد
به هیچ وجه شبیه مثاً پ یپل نبود که اصطکاک میان بان کها و
شرک تهای کارت اعتباری را چندان روان نم یسازد. این به معنای
آزادی پول بود.
کریس دیکسن یک کارآفرین است که حالا با اندرسن
هورویتز ) Andreessen Horowitz (، یک مؤسسه سرمای هگذاری
مخاطر هپذیر ، شریک است؛ این مؤسسه بی شتر به خاطر
سرمای هگذاری در فی سبوک و تو ییتر مشهور است. دیکسن
م یگوید: «نمایش جالب توجهی بود. » ب راساس آ نچه دیکسن
ب هعنوان یک سیستم تراکنش بدون هزینه دیده بود، بی تکوین
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۵۹
م یتواند یک گزینه جایگزین تجارت الکترونیک برای کس بوکارهای
کوچک و بزرگ باشد.
از آ نجا که بی تکوین همانند اینترنت یک پلتفرم باز است،
توسع هدهندگان نر مافزار م یتوانند کارهایی روی آن انجام دهند
که انجام دادن آ نها با مسترکارت یا ویزا که دسترسی به شبکه
خود را با دقت کنترل م یکنند غیرممکن است. با وجود چنین
امکاناتی افراد م یتوانند پرداخ تهای موبایل را انجام دهند، بدون
آ نکه مجبور باشند سهمی سی درصدی برای اپ استور گوگل یا
اپل قائل شوند.
ارزش واحد پولی یک افزایش سرسا مآور هشت هزار
درصدی را در یک سال تجربه کرد.
همچنین مثاً راهی وجود دارد که دانشجوی‌ی با نوشتن یک برنامه
ریزپرداخت، سرمایه یک روزنامه دانشگاهی را فراهم کند. دیکسن
م یگوید: «در مشخصات اولیه HTTP ساخت یک سیستم پرداخت
درونی پی شبینی شده بود، اما هرگز به عمل نرسید. » او فکر
م یکند بی تکوین م یتواند همان امکان باشد. هشت ماه پس از
نمایش در توسان، دیکسن ۲۵ میلیون دلار از پول اندرسن هورویتز
را روی شرکت نوپای آرمسترانگ، Coinbase سرمایه گذاری کرد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۰
دقیقاً همانند فیس بوک و بلاگر که حضور آن یلان را برای همگان
آسان کرد، اقتصاد بیت کوین نیز به یک واسطه نیاز داشت تا
مشارکت را برای همه آسان کند.
کتاب الکترونیکی «درجس ت وجوی وا یفای سریع »
این روزها اینترنت بی سیم همانند جریان برق است. تنها زمانی متوجه حضور
آن می شوید که از حرکت باز ایستاده باشد. با کند یا متوقف شدن ارتباط
وای فای تعدادی از کاربران وحشت می کنند. اما جای نگرانی نیست! ما در کتاب
الکترونیکی «درجست و جوی وای فای سریع » بررسی و ارایه راه حل انواع مشکلات
وای فای از اخت الات سخت افزاری تا اشتباهات نرم افزاری پرداختیم. این کتاب
جذاب و کاربردی را دانلود کنید تا دیگر وحشت نکنید!
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۱
قوانین کنتر لکننده
اما نوشتن پروتکل پرداخت اینترنت موضوعی مخاطر هآمیز بود.
مردم پیش از این سعی کرده بودند واحدهای پولی دیجیتال
بسازند و همیشه هم نتیجه یکسان بود ه است: تب هکاران به آ نها
هجوم بردند و دولت آ نها را متوقف کرد. به گفته دیکسن اگر
بی تکوین بخواهد موفق باشد، دول تهای مرکزی و فدرال باید
یک نقشه راه داشته باشند. شرک تهای بی تکوین نیز باید نشان
دهند که با گذاشتن کنتر لهای دقیق و روشن روی کس بوکار
خود مایل هستند و م یتوانند از قوانین پیروی کنند تا تب هکاران و
پو لشویان را خارج از این چرخه نگه دارند.
کوی نبیس امید دارد دقیقا همین کار را انجام دهد. در حال حاضر، این
شرکت یک آپارتمان ۱۷۰ متر مربعی در سن فرانسیسکو در اختیار
دارد. البته این فضا درخور شرکتی نیست که م یخواهد آینده پول
را رقم بزند. آرمسترانگ م یگوید: «کوی نبیس برای مدت طولانی
دو میز در طبقه بالا بود. حالا ما ۲۳۰۰ متر مربع فضای دفتری
داریم. » البته این منطقی به نظر م یرسد که شرکت روی فضای
دفتری سرمایه زیادی نگذارد. کوی نبیس درگیر موضوعی هزین هبر
است؛ دریافت مجوزهای دولتی و پر کردن گزار شهایی که برای
تبدیل شدن به یک ناقل پول رسمی لازم است.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۲
ای نطور که معلوم شده آسان کردن استفاده از بی تکوین بیش
از آ نکه از نظر فناوری مشکلاتی داشته باشد، دشوار یهای قانونی
دارد. به هنگام آغاز به کار کوی نبیس دشوارترین مشکل کاربران
بی تکوین، خرید و فروش بی تکوین بود. کوی نبیس این کار را راحت
کرد. کاف ی است حساب بانکی خود را به کوی نبیس متصل کنید و
بی تکوی نهای خود را دریافت کنید. اما این مسئله اوضاع را برای
کوی نبیس پیچیده کرد و شرکت را به یک کس بوکار خدمات پولی
تبدیل کرد؛ همانند وسترن یونیون. دقیقاً مثل وسترن یونیون اگر
اصول رگولاتورها را رعایت نکند آ نها م یتوانند حسا بهای بانکی
شرکت را توقیف و کس بوکارش را تعطیل کنند )تا وقتی شرکت
درگیر فرآیندهای دریافت جوازهای مناسب است، رگولاتورها کاری
برای مهار شرکت نم یکنند(.
بی تکوین خط میان شفافیت و حریم خصوصی را بازتر م یکند.
همه تراکن شها در فضایی باز اما ناشناس اتفاق م یافتند.
از آ نجا که کوی نبیس قصد دارد یک شرکت خدمات پولی رسمی
باشد ب هطور پویا روی رعایت قوانین توسط کاربرانش نظارت دارد.
شرکت مشتر یهای خود را بررسی م یکند تا اطمینان یابد آ نها
تب هکار یا پو لشو نیستند. همچنین به کلیدهای خصوصی مشتر یها
دسترسی دارد و به شرک تهای نوپا کمک م یکند تا برنام ههایی
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۳
برای پلتفرم کوی نبیس بنویسند. نکته دیگر این که هر گاه افراد
برای تبدیل بی تکوین به پول نقد و بالعکس از سیستم کوی نبیس
استفاده کنند، شرکت هزین های یک درصدی برای آن در نظر
م یگیرد.
با توجه به ای نکه کاربرانی که اطلاعات تکنیکی کمتری دارند، به
سوی بازار بی تکوین هجوم برد هاند، ح قالزحمه مذکور معامله
خوبی برای کاربران ب هنظر م یرسد. سادگی، پایداری، قانونی بودن
و اطمینا نپذیری ارزش این هزینه را دارد. فقط کافی است از افرادی
سؤال کنید که ترجیح م یدهند ب هجای استفاده از بی تتورنت
سریا لهای خود را از آ یتیونز دانلود کنند. وقتی کاسارس سال
گذشته بی تکوی نها را در جلسه آریزونا رد و بدل م یکرد، حدود
۳۷ هزار نفر کیف پول کوی نبیس داشتند. امروز )سال ۲۰۱۴ ( این
رقم بیش از یک میلیون است.
آرمسترانگ مجموع های کامل از خدمات را پی شبینی م یکند؛
مثاً یکپارچه کردن کیف پول کوی نبیس با صندوق فروشگا هها
تا افراد بتوانند با بی تکوین از مغازه محلی خود شیر بخرند. او
م یگوید: «این یک پروتکل جدید است؛ استفاده از آن دشوار است،
اما ظرفیت زیادی دارد. فرصتی وجود دارد تا نخستین برند مورد
اعتماد در این پروتکل جدید ساخته شود و استفاده مشتر یها و
کس بوکارها از آن تسهیل شود. »
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۴
پول مستقل
اگر در نیمه ب یقانون و آشفته بی تکوین نظیری برای کریس
دیکسن قانو نمند وجود داشته باشد، آن فرد راجر وِر است. به
دلیل هجومی که مردم بعد از خطاب ههایش به او م یبرند، گاهی
او را سلطان بی تکوین م یخوانند. ور یک بازرگان است و زمانی
نامزد حزب آزاد یخواه برای California State Assembly بود. او
پس از گذراندن یک دوره ده ماهه در زندان فدرال لامپاک به
دلیل فروختن تجهیزات پرقدرت و خطرناک آت شبازی با نام
Pest Control Report 2000 در eBay ، ایالت خود را در سال ۲۰۰۶
ترک کرد و به ژاپن رفت.
اما شاید شهرت ور بی شتر به دلیل یک بی لبورد است. او
برای آن ماهی ۱۵۰۰ دلار پرداخت م یکند؛ یک تابلوی عظیم که
کس بوکار فروش قطعات کامپیوتر او را تبلیغ م یکند )شعار آن هم
طبیعتا این است: ما بی تکوین را هم قبول م یکنیم(. ور در سال
۲۰۱۱ ، هنگامی که ارزش بی تکوین یک دلار بود، شروع به خریدن
آن کرد و به انداز های از آن جمع کرد تا سوار بر موج آن به یک
حساب بانکی هفت رقمی برسد. حالا جزء سرمای هگذاران نخست
چندین شرکت نوپای بی تکوین است. اما بر خاف دیکسن،
شرک تهایی که او در آ نها سرمای هگذاری کرده لزوما سعی در
ساختن یک نظام مالی خو شنام، مؤثر و ب یپرده ندارند. آ نها
سعی دارند ظرفیت انقلابی این واحد پولی را توسعه دهند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۵
از آ نجا که بی تکوین همانند اینترنت یک پلتفرم باز است،
توسع هدهندگان نر مافزار م یتوانند کارهایی روی آن انجام دهند
که انجام دادن آ نها با مسترکارت یا ویزا، که دسترسی به
شبکه خود را با دقت کنترل م یکنند، غیرممکن است.
یکی از این شرک تهای نوپا بلا کچِین ) Blockchain ( است؛ فرزند
فکری بن ریوز. ریوز پس از دریافت ایمیل جدایی آرمسترانگ بر
آن شد تا بلا کچین را به چیزی بیش از یک سایت گردآوری
داده تبدیل کند. او همانند آرمسترانگ کیف پول بی تکوین را
یک پلتفرم برای خدمات مالی م یدید. اما ریوز نم یخواست
بلا کچین به بی تکوی نهای مشتر یهایش دسترسی داشته باشد.
او یک کیف پول مبتکرانه ترتیب داد که دسترسی به آن از روی یک
مرورگر یا گوشی موبایل ممکن است، اما کلید خصوصی حساس را
روی کامپیوتر کاربر رها م یکند.
شرکت بلا کچین هرگز بی تکوی نهای کاربران را از دست
نم یدهد. اما در هر حال، اگر کاربر رمز عبور خود را فراموش کند،
سایت نم یتواند آ ن را برای او پیدا کند. هی چکدام از سرمای هگذاران
دره سیلیکون نم یخواستند هیچ کاری با ریوز داشته باشند. با این
حال، پس از آن ریوز ایمیلی از ور دریافت کرد. ور در آن ایمیل
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۶
برای او نوشت که بلا کچین سایتی بسیار عالی است و از ریوز
پرسید که آیا به کمک احتیاج دارد؟ پاسخ البته که مثبت بود. ور
مقداری پول سرمای هگذاری کرد )نم یگوید چقدر( و بلا کچین با
آن سرمایه به تعداد سرورهایش افزود و نر مافزار خود را ارتقا داد.
این سایت امروزه یکی از مطمئ نترین منابع اطلاعات درباره
بی تکوین است و به تدریج ریوز آن را به نوعی گوگل برای
اکوسیستم بی تکوین تبدیل م یکند؛ مجموع های از سروی سهای
تحت وب که برای بازرگانان و توسع هدهندگان بی تکوین حیاتی
است. موفقیت سایت blockchain.info مردم را به سوی دانلود
نر مافزار کیف پول بلا کچین کشانید.
آ نها م یتوانند آخرین بهای بی تکوین را چک کنند، وارد کیف
پول خود شوند و از بی تکوی نهای خود مثاً برای خرید کارت
هدیه آمازون استفاده کنند. شانزده کارمند شرکت، در حال توسعه
یک پلتفرم معامله هستند که بتواند جس توجو کند و بهترین
معامل هها را در میان صراف یهای مختلف پیدا کند.
بسیاری از هواداران اصیل این واحد پولی )آ نها را آزاد یخواهان
ناشناس بنامید( آن را گامی به سوی یک نظام اقتصادی نوین
م یبینند. نظامی که تحت نفوذ یک قدرت دولتی فزونمند یا
یک صنعت مالی درند هخو نیست.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۷
همچنین آ نها در حال ساخت یک برنامه اخبار برای موبایل با
نام ZeroBlock هستند. شرکت چند صدهزار دلار در ماه از طریق
تبلیغات به دست م یآورد و این درآمد را در قالب بی تکوین
دریافت م یکند. این شرکت هیچ حساب بانکی و هیچ دفتری
ندارد. نیک کری، مدیرعامل بلا کچین، م یگوید: «این برای ما
یک چیز رهای یبخش و انعطا فپذیر است. ما به هیچ بانکی احتیاج
نداریم. » ریوز در مسیری قرار گرفت که به ساخت یک کیف
پول منتهی م یشود که صد در صد تحت کنترل کاربر است و
در دسترس شرک تها و دول تها نیست. شما م یتوانید هر کاری
که م یخواهید با آن انجام دهید و اگر هم کلید خصوصی خود را
گم کنید، این مشکل شماست؛ فردگرایی تمام و کمال که در قالب
بی تها ارائه م یشود. این اید های بود که به مذاق آزاد یخواهانی
مانند ور خوش آمد، کسی که زمانی نوشته است: «تقریباً هر کاری
که دولت انجام م یدهد دنیا را به مکانی پس تتر تبدیل م یکند. »
فارغ از قانون
دنیای بی تکوین فارغ از دولت چگونه دنیایی است؟ شاید این
دنیا همانند Playa Condesa در آکاپولکوی مکزیک باشد. در این
دنیا کالسک ههای ت کاسبه مزین به بادکن کهای آبی و سفید و
ا لا ید یهای چشم کزن در خیابان شلوغ بالا و پا یین م یروند. در
همین حال جف برویک، میلیونری آنارشیست، بدون مالیات زندگی
م یکند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۸
برویک نخستین ثروت خود را ب هعنوان مؤسس سایت خبری مالی
Stockhouse به دست آورد. ثروت عمده دوم او از بی تکوین نصیبش
شد. برویک همراه با یک گروه از ه مفکرانش سعی م یکند یک
منطقه تجارت آزاد در هندوراس ترتیب دهد؛ آ نها باور دارند
رئی سجمهور خوآن اورلاندو هرنداندز همین روزهاست که این
معامله را تأ یید کند. برویک م یگوید: «از ه ماکنون دست های از افراد
علاق همند به بی تکوین آماده هستند که به محض آماده شدن
منطقه آزاد به آنجا بروند. آ نها م یخواهند تجار تهای مختلفی
مربوط به بی تکوین انجام دهند. بخشی از دلیل این امر هم این
است که آنجا هیچ قانون کنتر لکنند های وجود نخواهد داشت. »
برویک در ازای ۴۵ بی تکوین یک پاسپورت پاراگوئ های به شما
م یدهد تا بتوانید ب هعنوان یک آنارشیست بی تکوین فارغ از
مالیات در آکاپولکو زندگی کنید. او در آ نجا معامات مستغلات نیز
برای شما جور خواهد کرد. در حقیقت، او در حال بستن یک معامله
روی یک پن تهاوس در طبقه س یام با منظر های چش مگیر از شهر
است. ماه گذشته یک بازرگان آلمانی با پرداخت پی شپرداخت
در قالب بی تکوین آن را از آن خود کرد. او اجازه نداد نامش ذکر
شود، اما از طریق ایمیل به من گفت با وجود قوانین سخ تگیرانه
پولی در چین این راح تترین راه برای خارج کردن پول از مملکت
بود.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۶۹
بلا کچین هرگز بی تکوی نهای کاربران را از دست نم یدهد.
اما اگر کاربر رمز عبور خود را فراموش کند، سایت نم یتواند
آ نها را برای او پیدا کند.
گردشگران امریکایی ب هطور عمده از آکاپولکو دوری م یکنند و یکی از
دلایل این امر هم شهرت خشونت کارت لهای مواد مخدر در این شهر
است. اما برویک ادعا م یکند که ای نجا احساس امنیت بی شتری
م یکند تا امریکا )به احتمال به این دلیل که یک باد یگارد دارد(.
اوهمچنین م یتواند بدون هیچ مجوزی مستغلات بفروشد.
البته بنیادگرایان آزاد یطلب ناشناس در صورت لزوم با
صاح بمنصبان هم درگیر م یشوند. ور و مارک کارپلس که آن
زمان مدیرعامل Mt. Gox بود، در سال ۲۰۱۲ هر کدام پنج هزار
بی تکوین برای تأسیس بنیاد بی تکوین هزینه کردند. این مبلغ
در آن زمان ۵۵ هزار دلار ارزش داشت و میزان درخوری بود. اما
با افزایش سرسا مآور ارزش بی تکوین، بنیاد بی تکوین به یک
سازمان لاب یگری پولدار تبدیل شد که میلیو نها دلار ارزش داشت.
پس از آ نکه مأموران فدرال رابطه بی تکوین با سیلک رود،
)یک بازار مواد مخدر که در آن تراکن شهای ناشناس بی تکوین
انجام م یشود( را بررسی کردند، بنیاد مجموع های از جلس هها را با
مقا مهای امریکایی و ا فب یآی ترتیب داد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۰
تلا شهای لاب یگرانه چندماهه به دو نطق در حمایت از بی تکوین
در مجلس انجامید. واشنگتن پست این اتفاق را «ضیافت عشق » نامید
و بنیاد بی تکوین آن را یک برد نامید؛ سرمای هگذاران مخاطر هآمیز
هم همی نطور. میلیونرهای جدید بی تکوین گونه عجیبی هستند:
آزاد یخواهانی که از دولت متنفرند و به اندازه کافی ثروتمند
هستند تا در سیست مهای گرداننده واشنگتن نفوذ کنند. در آن شهر،
آ نها حتی به خود سرمای هگذاران مخاطر هپذیر شبیه م یشوند.
ور م یگوید: «ایجاد اطیمنان رگولاتوری برای بی تکوین بسیار
مهم است. من مخالف قوانین کنتر لکننده هستم، اما کس بوکار
بی تکوین برای پیش رفتن به جلو باید اصول بازی را بداند. »
عاقبت کار
اگر سیستم در حال رشد این واحد پولی از درون منفجر شود، نه
سرمای هگذاران مخاطر هآمیز برنده م یشوند و نه آزاد یخواهان
ناشناس. احتمال به وقوع پیوستن این اتفاق وجود دارد. شرک تهای
موجود در بخش قانونی صنعت بی تکوین که در حال توسعه است
)سازندگان کیف پول، صراف یها و سروی سهای پرداخت( نم یتوانند
خدمات بانکی را دریافت کنند، زیرا بان کداران هنوز نم یدانند چه
قوانین کنتر لکنند های روی این شرک تها اعمال م یشود. مه متر
آ نکه شبکه بی تکوین در حال تقا برای کنار آمدن با رشد
سریع خود است. این شبکه فقط م یتواند از پس هفت تراکنش
در ثانیه بر آید )این رقم برای ویزا ۱۰ هزار است(.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۱
با این حال کمی شفافیت در راه است. بنجامین لاوسکی، رئیس
New York State Department of Financial Services ، انتظار دارد
در سال جاری راهبردهایی برای وارد کردن شرک تهای بی تکوین
به نظام مالی اعام شود. به نظر م یرسد که این اصول در
تمام ایال تها در سراسر ایالات متحده مرسوم شود. اگر قوانین
زیادی سخ تگیرانه باشند، شرک تهای بی تکوین درهای خود را
م یبندند یا کس بوکار خود را به جای دیگری منتقل م یکنند. راه
آمدن با رگولاتورها چنین خطری در بر دارد: آ نها ممکن است
شما را تا نابود یتان کنترل کنند. اما در عین حال، Mt. Gox
هم نمون های از خطرپذیری رویکرد غرب وحشی را نشان م یدهد؛
بدون وجود محافظ، یک قدرت مرکزی یا راهی برای حفاظت از
دارای یهای دیجیتال مردم ممکن است کل قضیه از بنیاد ب یثبات
ب هنظر برسد و در خود ویران شود.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۲
میلیونرهای جدید بی تکوین گونه عجیبی هستند: آزاد یخواهانی
که از دولت متنفرند و به اندازه کافی ثروتمند هستند تا در
سیست مهای گرداننده واشنگتن نفوذ کنند.
در همین حال، کوی نبیس با چنان سرعتی پیش م یرود که انگار
قرار است شرکت میلیارد دلاری بعدی در در هسیلیکون باشد. این
شرکت در طول شش ماه گذشته تعداد کارکنانش را سه برابر
کرده است و یکی از این کارکنان جدید مارتین نیجادلیک است.
کار او بررسی مرتب همه قوانینی است که یک شرکت رسمی
تراکن شهای مالی باید از آ نها پیروی کند. سرمای هگذار مخاطر هپذیر
شرکت، اندرسن هورویتز، نیز تعهد خود را گسترش داده و پنجاه
میلیون دلار روی کس بوکارهای بی تکوین سرمای هگذاری کرده
است. گروه آرمسترانگ به جز چرا غهای کریسمس وقتی برای
قرار دادن چیز دیگری در دکوراسیون دفتر نداشت هاند. اما روی یکی
از دیوارها یک قاب ۲۰ در ۲۵ سانت یمتری آویخته شده است که
اسکنا سهای دلار زیمبابو های در آن به چشم م یخورد؛ واحدی که
در اواخر دهه ۲۰۰۰ به یک دوره تورم شدید ب رخورد. امروزه
بی شتر تراکن شهای مالی با استفاده از دلار امریکا یا واحد پولی
آفریقای جنوبی انجام م یشود. این تابلوی روی دیوار ه مچون
یک زیار تگاه برای واحد پولی شکس تخورده به نظر م یرسد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۳
از آرمسترانگ اجازه م یگیرم عکسی از آن بگیرم و پاسخ منفی
م یگیریم. هی چکس نم یخواهد بی تکوین با یک پول مضحکه
ارتباطی یابد.
پانویس
۱. این مؤسسه از طرف مجله فوربز ب هعنوان برترین مرکز
بالندگی کسب وکار انتخاب شده است؛ مراکز بالندگی کسب وکار
Business Incubators( ( مؤسساتی هستند که با ارائه تسه لایت
مختلف مانند خدمات دفتری، اداری، مالی، مشاور های و آموزشی
زمینه تأسیس شرک تهای نوپا را ب راساس اید ههای خلاقانه و
کارآفرینانه فراهم م یکنند و در مقابل در سهام شرکت نوپا سهیم
می شوند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۴
ارزش بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است
گزارش تصویری از معدن بزرگ استخراج بیت کوین
ارزش بی تکوین روزب هروز بیشتر م یشود. در حال حاضر، ارز رایج
دنیای دیجیتال به بالاترین حد خود رسیده ب هطوری که هر یک
کوین بیشتر از ده هزار دلار قیمت دارد. این سیر صعودی در طی
چند ماه اخیر ب هطور دیوان هواری شتاب گرفته است: حدود یک
سال قبل هر بی تکوین کمر از ۱۰۰۰ دلار قیم ت داشت.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۵
شاید این بهترین خبر برای معد نچیان بی تکوین باشد. معد نچیان
بی تکوین افرادی هستند که مسئول تولید و ساخت بی تکوی نهای
جدید هستند. زیرساخت معادن آ نها ستون فقرات بی تکوین محسوب
م یشود. هر کسی که در زمینه پرداز شهای محاسباتی ب همنظور
کمک به فرآیند تراکنش روی شبکه فعالیت م یکند، ب هعنوان پاداش
این فرصت را پیدا م یکند تا بی تکوین استخراج کند.
به بیان ساد هتر، هر فردی که بتواند به سرپا نگه داشتن و حیات
کاری شبکه کمک کند، در عوض این شانس را دارد تا صاحب یک تکه
جدید ساخته شده از پول دیجیتالی باشد. به این ترتیب، تمام فرآیند به
همراه تجهیزات مناسب فو قالعاده پرسود و پرمنفعت خواهد بود.
شما م یتوانید مانند خیل یهای دیگر در حالی که در خانه نشست هاید
بی تکوین استخراج کنید. اما شرک تهایی که زمینه فعالیت اصلی
آ نها استخراج بی تکوین است، ارزش بسیار زیادی پیدا کرد هاند. گفته
م یشود ارزش برخی از این شرک تها به د هها میلیون دلار م یرسد.
شرک تهای فعال در این حوزه مراکزداده عظیم یا به اصطاح معدن
درست م یکنند. میزان برقی که این معادن مصرف م یکنند، فو قالعاده
زیاد است. از طرف دیگر محاسباتی که در آ نها صورت م یگیرد تا
طای دیجیتال استخراج شود، غیرقابل تصور و دور از ذهن است. بهتر
است نگاهی داشته باشیم به داخل این معادن جدید دنیای مدرن…
این عک سها مربوط به معدن “جنسیس” است. جنسیس یک شرکت
استخراج ابری است و به مشتریان خود اجازه م یدهد با استفاده از ابر
این شرکت بی تکوین استخراج کنند؛ بدون ای نکه نیازی به خرید
تجهیزات سخ تافزاری خاص و پیچیده داشته باشند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۶
معادن اولیه این شرکت در کشورهای بوسنی و چین تأسیس شده بود ولی
اکثر عملیات آ نها در حال حاضر در ایسلند صورت م یگیرد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۷
این کشور به دلیل داشتن سه شاخصه کیفی خیلی مهم برای استخراج به خود
م یبالد: هزینه پا یین انرژی، ارتباطات بسیار خوب اینترنتی و آ بوهوای سرد.
شرایط اقلیمی در این زمینه نقش فو قالعاده مهمی ایفا م یکند.
سخ تافزاری که در این معادن وجود دارد، حرارت و گرمای وحشتناکی
تولید م یکند و میزان برقی هم که مصرف م یکند؛ بسیار فراتر از
چیزی است که به ذه نتان م یرسد. اگر دمای محیط شما دمای
کاما نرمال و طبیعی باشد؛ مطمئنا هزین ههای خنک کردن معادن
ب هطور قابل توجهی پا یین م یآید و این م یتواند تفاوت اصلی و
اساسی بین از دست دادن سرمایه و سودآوری باشد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۸
میزان مصرف الکتریسیته جنسیس کاما چش مگیر است. «مارکو
استرنگ »، مدیرعامل این شرکت م یگوید: “هروقت نیاز داشته باشیم
شرک تهای تولیدکننده برق با استفاده از هلیکوپتر امکان حم لونقل ما
را فراهم م یکنند. فکر م یکنم جنسیس یکی از بزر گترین واحدهای
مصر فکننده برق در کل کشور باشد.”
استرنگ اضافه م یکند: “فرض کنید هزینه تمام شده برق برای
شما یک عدد خیلی خوب باشد. در ای نصورت بدون درنظر گرفتن
هزین ههای دیگر، هر بی تکوین تقریبا ۲۶۰ دلار قیمت خواهد داشت.
در حال یکه این رقم ه ماکنون ۱۰.۰۰۰ دلار است.”
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۷۹
ولی عاوه بر هزینه برق، هزین ههای زیاد دیگری هم وجود دارد.
هزین ههایی مانند سخ تافزار، تولید و کارمندان. استرنگ در ای نباره
م یگوید: “ه ماکنون سوددهی ما از ۲۰ درصد بالاتر رفته است ولی
۲۰ درصد معمولا برای برنام ههای بلند مدت قابل قبول است چون
هی چکس نم یداند چه آیند های در پیش رو داریم و سخ تافزارهایی
که الان تهیه م یکنیم ممکن است در آینده به کارمان نیاید چون
بی تکوین و سایر پو لهای رایج با چیزی که در شرایط فعلی
م یبینیم فرق خواهد داشت.”
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۰
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۱
علاوه بر این، موضوع اعتماد و اطمینان بحث مهمی در زمینه استخراج ابری
است. مشتریان هی چوقت به شکل واقعی سخ تافزارهای حفاری را نم یبینند
یا نم یتوانند مالک آ نها شوند. در این حالت موضوعی مانند کلا هبرداری
خطر محتمل خواهد بود.
مشتریان نم یتوانند مالک تجهیزات معدن خودشان باشند. فقط
م یتوانند از شرک تهای دیگر عکس بگیرند، با فوتوشاپ روی آ نها
کار کنند و وانمود کنند که صاحب این دستگا هها هستند
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۲
شرکت جنسیس فقط در زمینه استخراج بی تکوین کار نم یکند.
نوع دیگری از پول دیجیتالی ب هنام Etherum وجود دارد که در این
شرکت استخراج م یشود. این پول از اپلیکیش نهای غیرمتمرکز و
قراردادهای هوشمند که ب هصورت خودکار خودشان را اجرا م یکنند،
پشتیبانی م یکند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۳
در این عکس بخشی از تجهیزات سخ تافزاری جنسیس را مشاهده
م یکنید. بیشتر از ۱۰ هزار GPU در یک اتاق مشغول استخراج هستند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۴
فکر م یکنید کار کردن در چنین محیطی چه حا لوهوایی دارد؟ مدیر فنی
این شرکت م یگوید: “کار کردن در معدنب ی تکوین واقعا وحشتناکا ست.”
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۵
او اضافه م یکند: “شما دائما توسط ماشی نهایی که همیشه در حال فریاد
زدن بر سرتان هستند، محاصره شد هاید. درست مثل ای نکه دائما به
بلند شدن و فرود آمدن جت روی باند فرودگاه گوش کنید. عاوه بر
سروصدا، گرما نیز یک فاکتور عذا بآور دیگر است. در بخ شهایی از
معدن درجه حرارت به ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد م یرسد.”
با عضویت در سایت آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۶
وب سایت ها از پردازنده سیستم شما برای درآمدزایی استفاده م یکنند
آیا از پردازنده شما برای استخراج غیرقانونی بیت کوین
استفاده م یشود؟ + ۵ راه جلوگیری از آن
استخراج کریپتوکارنسی )ارز رمزنگاری شده( یکی از اتفاقات
روب هرشد دنیای امروز در اینترنت است و برخی از وبسای تها با
ب هکارگیری پردازنده سیست مهای بازدیدکنندگان خود روش جدیدی
برای درآمدزایی پیدا کرد هاند. آ نها از این راه ارزهای دیجیتالی
استخراج م یکنند و ظاهرا درآمد خوبی هم دارند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۷
کریپتوکارنس یها ) cryptocurrency ( یا ب هاصطاح ارزهای
رمزنگاری شده، پو لهای دیجتالی یا مجازی هستند که ب همنظور
حفظ امنیت رمزگذاری م یشوند )بی تکوین، اتریوم و …(. از آ نجایی
که این ارزها ذاتا ناشناس و غیرمتمرکز هستند، م یتوان از آ نها
برای پرداخ تها استفاده کرد در حال یکه دول تها قادر ب هردگیری
آ نها نیستند. از طرف دیگر، محبوبیت کریپتو-ماینینگ رو ب هافزایش
اس ت ب ههمین دلیل صاحبان سای تها رو به استفاده از اسکریپ تهای
استخراج کریپتوکارنسی آورد هاند تا با استفاده از توان پردازنده
سیست مهای بازدیدکنندگان از وبسای تشان درآمدزایی کنند. حتی،
برخی از توسع هدهندگان ترغیب شد هاند تا با ب هکارگیری رو شهای
مختلف مانع از استخراج کریپتوکارنسی در مرورگر وب شوند.
اخیرا مشخص شد که سایت Pirate Bay ، در حال تست استخراج
کریپتوکارنسی Monero روی سای تاش بوده است. گردانندگان این
سایت اعتراف کردند که ممکن است برای ادامه حیات این سایت
مجبور ب هاستخراج کوین در آیند های نزدیک شوند.
البته این کارها چندان هم جدید نیستند. اما Pirate Bay نخستین
سایت مشهور دنیاست که از روش استخراج کریپتوکارنسی استفاده
م یکند. در پی انتشار این خبر، نگران یهایی در بین کاربران این
سایت ب هوجود آمده است. برخی از آ نها م یگویند ممکن است
که صاحبان این وبسایت خیلی از بازدیدکنندگان خود را در خفا نگه
دارند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۸
اما نکته جالب آن است که خیلی از این افراد اهمیت چندانی به استفاده
وبسای تها از توان مصرفی پردازنده سیستم خود نم یدهند. قبل از ای نکه
ب هنحوه جلوگیریا ز استخراج کریپتوکارنسی در مرورگر وب بپردازیم بهتر است
ببینیم که آیا هدف یکی از این فعالی تهای استخراج قرار گرفت هایم یا نه.
از کجا بفهمیم که پ یسی ما ب هطور مخفیانه در حال استخراج
کریپتوکارنسی است؟
ب هغیر از با جافزارها، محبوبیت بدافزارهای استخراج بی تکوین با سرعت
غیرقابل تصوری در حال افزایش است. اما، فهمیدن ای نکه کدام وبسایت
از مرورگر وب سیستم شما برای استخراج کوی نهای کریپتو استفاده م یکند
کار ساد های است.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۸۹
کاربران Pirate Bay زمانی متوجه سوءاستفاده این وبسایت از توان
پردازنده سیست مهای خود شدند که در هر بار بازدید از این وبسایت
میزان استفاده از پردازنده ب هشدت افزایش پیدا م یکرد. شما هم با
همین روش م یتوانید بفهمید که آیا یک وبسایت خاص با استفاده
از پردازنده سیستم شما در حال درآمدزایی است یا خیر. اگر بیشتر
ت بهای مرورگر بسته است و هیچ اپلیکیشنی هم در حال اجرا ندارید
ب هاحتمال زیاد هدف این وبسای تها قرار گرفت هاید. اگر اطلاعات
فنی زیادی ندارید کافی است ب هوبسای تهای مختلف مراجعه کنید
تا ببینید کدام یک از آ نها بار زیاد از پردازنده م یکشد. اما، افراد
فنی با استفاده از ابزارهای مخصوص مانیتورینگ این فرآیند م یتوانند
وبسای تهای خرا بکار را پیدا کنند.
۱ – استفاده از افزونه No Coin برای کروم
نصب افزون ههای کروم ساد هترین و آسا نترین راه برای جلوگیری از
استخراج کوین در مرورگر وب است. یکی از این را هکارهای رایگان No
Coin نام دارد. این افزونه متن باز یک راه امن و قابل اطمینان برای
کنترل تعامات وبسای تها با مرورگر وب سیستم شماست.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۰
وقتی از یک سایت بازدید م یکنید، No Coin در صورت شناسایی
فعالی تهای مشکوک ب هشما اخطار م یدهد و یک علامت قرمز
رنگ روی صفحه ظاهر م یشود. این افزونه عاوه بر جلوگیری از
این فعالیت، ب هشما این امکان را م یدهد تا برای مدت کوتاهی با
خیال آسوده از آن سایت بازدید کنید.
۲ – استفاده از افزونه minerBlock برای کروم
افزونه minerBlock هم مانند No Coin یکی دیگر از ابزارهای متن
باز است که برای این منظور استفاده م یشود. این افزون هها لیستی
از چند دامین مشهور در این زمینه را ب هکاربر ارائه م یدهند. این
لیست دائما در حال افزایش است.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۱
۳ – بلاک دامی نهای ماینینگ کوین در فایل hosts
برای جلوگیری از ماینینگ کوین م یتوانید ب هصورت دستی هم
عمل کنید. با این کار، مرورگر نم یتواند ب هاین دامی نها وصل شود.
م یتوان فایل hosts را ویرایش و آدرس آ نرا به ۰.۰.۰.۰ دایرکت کرد.
اگر از لینوکس استفاده م یکنید با استفاده از دستور زیر فایل hosts
را باز کنید و ب هآخر فایل coin-hive.com، ۰.۰.۰.۰ را اضافه کنید:
sudo nano /etc/hosts
در لینوکس این دستور را اجرا کنید:
sudo nano /private/etc/hosts
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۲
در سیست معامل ویندوز، ب همسیر C:\Windows\System32\drivers\etc
بروید تا coin-hive.com، ۰.۰.۰.۰ ب هآخر فایل hosts اضافه کنید.
۴ – دامی نها را در ad Blocker بلاک کنید
افزون ههای باک تبلیغات مانند AdBlock هم م یتوانند جلوی
ماینینگ کرپیتوکارنسی را بگیرند. با توجه ب هنوع مرورگری که
استفاده م یکنید م یتوانید با دس تکاری در تنظیمات آن، جلوی
اتصال به این وبسای تها را بگیرید. ب هعنوان مثال، برای پیدا
کردن AdBlock در کروم وارد لیست افزون هها شوید و AdBlock
را پیدا کنید. بعد ب هدنبال Customize > Block an ad by its URL
بگردید. سپس، این متن را در جعبه متن وارد کنید:
https:\\coine-hive.com\lib\coinhive.min.js
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۳
۵ – برای فایرفاکس از NoScripts استفاده کنید
برای فایرفاکس از افزون ههای باک جاوااسکریپت مانند NoScript
استفاده کنید. قبل از استفاده از آن، بهتر است بدانید که با یک
افزونه خیلی قدر تمند و تهاجمهی روبر هستید و هر سایتی که
این اسکریپ تها را اجرا کند از لیست شما خارج م یشود.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۴
آیا بهتر است جلوی کریپتوکارنسی ماینینگ را بگیریم؟
پاسخ این سئوال ب هوبسایتی بستگی دارد که از استخراج کننده کرپیتو
استفاده م یکند. زمان یکه وبسایت در همان پنجره شروع ب هاخطار
کرد خودتان تصمیم بگیرید که ب هبازدید از سایت ادامه دهید یا
خیر. ه مچنین ب همیزان توانی که پردازنده استفاده م یکند توجه
داشته باشید.
کتاب الکترونیکی «یادگیری ماشینی؛
سفری به اعماق هوشمندی »
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۵
بلاک چین باعث بهبود امنیت اینترنت اشیا و حتا VoIP می شود
بلاک چین فراتر از بیت کوین
در میان همه فناور یها و پروتک لهای جدیدی که مورد بررسی
قرار داد هایم، از WebRTC گرفته تا شبک ههای پر سرعت نسل
پنجم و حتا هوش مصنوعی و چ تبا تها هیچی‌ک به اندازه
فناوری بلا کچین فراز و نشیب نداشت هاند. جالب آ نکه عد های
از کارشناسان بر این باور هستند که در میان فناور یهای یاد
شدها این بلا کچین است که قادر است روی اینترنت و VoIP
تاثیرگذاری محسوسی داشته باشد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۶
این فناوری جدید و البته تا حدی اسرارآمیز محبوبیت خود را در
تعامل با بی تکوین به دست آورد. ب هطوری که یکی از فرآیندهای
اصلی است که در پ سزمینه تراکن شهای بی تکوین حضور دارد.
در ابتدا تصور بر این بود که فناوری بلا کچین یا همان زنجیره
بلوکی تنها در ارتباط با بی تکوین قابل استفاده است، اما ریچارد
مولز، مدیر ارشد شرکت امنیت الکترونیکی سیلز در این ارتباط
م یگوید: «زنجیره بلوکی این پتانسیل را دارد تا اعتماد مردم نسبت
به اینترنت را بیشتر کند. به گون های که نه تنها قادر است اشیا
را به یکدیگر و اینترنت متصل کند، بلکه قادر است به عنوان
رابطی میان تراکن شهای مالی میان مردم و اشیا مختلف حضور
به هم رساند. » در حالی که در ابتدا به نظر م یرسید، زنجیره
بلوکی یک گذاره است، اما زمان نشان داد موسسات بزرگ مالی
و بان کهای بزرگ نسبت به این فناوری علاق همند شد هاند و به
دنبال ب هکارگیری این فناوری هستند. مسئله مهم در این زمینه
تنها زمان است تا صنایع مختلف به تدریج زنجیره بلوکی را در
زیرساخ تهای خود به شکل گسترده مورد استفاده قرار دهند.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۷
زنجیره بلوکی چیست؟
ساد هترین تعریفی که برای این فناوری م یتوان ارائه کرد این
است که بلا کچین با حذف نفر سومی به منظور احراز هویت
م یتواند مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که موسسات
مالی بزرگ که در اکثر تعامات خود به تا یید تراکن شها نیاز
دارند به این فناوری علاق همند شد هاند. اولین حضور تاثیرگذار
بلا کچین به سال ۲۰۰۸ میادی و درست همزمان با ظهور
بی تکوین باز م یگردد.
www.shabakeh-mag.com
کتاب شبکه ۲۵ | پول مجازی ۲| همه چیز درباره بیت کوین | ۹۸
زنجیره بلوکی در خدمت VoIP
به تازگی شرکتی به نام EncryptoTel به دنیای فناوری وارد
شده که در نظر دارد از فناوری زنجیره بلوکی برای احراز هویت
تراکن شها در زمینه ارتباطات راه دور و همچنین ارائه VoIP روی
زیرساخت زنجیره بلوکی استفاده کند. در صنعت اینترنت اشیا نیز
دو شرکت بزرگ آ یب یام و سامسونگ در تعامل با یکدیگر و با
همکاری شرکت ADEPT به دنبال ارائه راهکاری در زمینه احراز
هویت ارتباطات میان اشیا مختلف هستند. ب هطوری که از زنجیره
بلوکی در ارتباط با اینترنت اشیا استفاده کنند. آ یب یام بر این باور
است که زنجیره بلوکی این پتانسیل را دارد تا پیشرفت عظیمی در
زمینه ارتقا امنیت اینترنت اشیا به وجود آورد. ب هطوری که یک
شبکه توزیع شده نقطه به نقطه را در این زمینه ارائه کند. در
همین ارتباط Harvard Business Review مقال های طولانی منتشر
کرده و در بخشی از این مقاله آورده است: «سا لها است بدون
آ نکه این فناوری را به دقت مورد بررسی قرار دهیم از کنار آن
گذر کرد هایم. اما واقعیت این است که بلا کچین یک فناوری
پایه بوده که قادر است سامان ههای اقتصادی و اجتماعی ما را تغ ییر
دهد. البته چند دهه زمان خواهد برد تا این فناوری موفق شد
ب هطور کامل به زیرساخ تهای اجتماعی و اقتصادی ما وارد شود. »
با عضویت در سایت آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com
آخرین کتا بهای الکترونیک
منتشر شده
ماهنامه
چندوظیفه گی ممنوع!
۵G ترفند های وا یفای
برترین باز یهای ۹۵ کتاب در کتاب
یادگیری ماشینی
۳۶ ترفند گوگل کروم
جویندگان بیت کوین
در جستجوی وا یفای سریع
اینترنت اشیاء
امنیت در ویندوز ۱۰ کنترل ویندوز ۱۰ ۴۵ ترفند مرورگرها
هر آنچه درباره آیفون ۱۵ ۷ خودرو برتر ۲۰۱۶ شبکه در ویندوز ۱۰ وای فای لذیذ
بازی های کوچک دنیای بزرگ

227 بازدید