چک لیست برگزاری رویداد

www.Evand.ir
اصول و چک لیست برگزاری
کنفرانس، سمینار و همایش
۱
فهرست
۳
مقدمه
هدف گذاری
برنامه ریزی
بازاریابی
اجرا
پیگیری
۳
۶
۲۴
۳۴
۲
۳۷
۱۲
۲
۴۲
چک لیست
۳
مقدمه
رویداد ها یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی برای شرکت ها
محسوب می شوند. شرک تهای بزرگی همچون اپل و سامسونگ به
رویدادهای سازمانی خود به عنوان فرصت بزرگی نگاه می کنند که
عامل جلب توجه صدها هزار نفر به آن رویداد و آن شرکت است.
برگزاری موفق سمینارها، همایش ها و به طور کلی یک رویداد
یک امتیاز ویژه برای کسب و کارها محسوب می شود که اثرات و
مزایایی را به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
• مطرح کردن برند یا نام تجاری شرکت
• برقراری ارتباط چهره به چهره با همکاران و مشتریان
• تقویت ارتباط با جامعه هدف شرکت
• اعتمادسازی
۴
• کسب درآمد
• جمع آوری سرمایه برای طرح های جدید
• دستیابی به اید ههای جدید
• معرفی خود به عنوان یکی از رهبران فکری بازار
برنامه ریزی برای رویداد یکی از مه مترین بخ شهای برگزاری یک
رویداد موفق است. هر مقدار که این برنامه ریزی به صورت دقی قتر
و حساب شد هتر صورت گیرد، امکان برگزاری و اجرای موف قتر
رویداد و مراسم بیشتر می شود.
هر رویداد به سه قسمت اصلی قبل، حین و بعد از رویداد تقسیم
می شود. برای هر کدام از این مراحل نیاز است که برنامه ریزی به
صورت دقیقی صورت گیرد. داشتن یک چک لیست علاوه بر
اینکه برنامه ریزی رویداد شما را تسهیل می کند، می تواند یکی از
عوامل موفقیت رویداد باشد.
۵
چک لیستی که در این قسمت تهیه شده است می تواند برای هر
رویداد مفید باشد. این که رویداد شما چقدر نیاز به برنام هریزی
دقیق و پیشرفته دارد، بستگی به پیچیدگی و بزرگی آن دارد.
۶
بخش اول
هدف گذاری
۷
هدف گذاری رویداد
سایمون سینک متخصص برگزاری رویداد بیان می کند که
همیشه قبل از برگزاری رویداد این سوالات را از خود بپرسید که:
چرا م یخواهید این رویداد را برگزار کنید؟ و چرا مردم باید به
رویداد شما بیایند؟ چرا برگزاری رویداد ضرورت دارد؟ یکی از
بزرگترین اشتباهاتی که برگزارکنندگان مرتکب می شوند
تعیین نکردن اهداف رویداد است. در جلسه ای با تمام اعضای تیم
اجرایی، باید اهداف رویداد مورد بحث و به توافق برسد. اهداف
رویداد می تواند آشنایی با مشتریان بالقوه، آموزش، کسب درآمد،
برندسازی یا صرفا شبکه سازی تجاری باشد. لازم است که تمام
افراد تیم اهداف رویداد را بدانند و بر اساس آن اهداف برنامه ریزی
کنند. اگر رویداد بیشتر از یک هدف دارد، لازم است اهداف
۸ اولویت بندی شوند.
تحقیقات بازار
در تعریفی ساده، تحقیقات بازاریابی فرایندی است که سازمان را
به بازار هدف از طریق جم عآوری اطلاعات مرتبط می کند.
اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه و دانش مدیران
راهبردی، راهنمای آنها در انتخاب تصمی مهای درست به شمار
می آید تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران
است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان هایی است که برنامه
کار خود را با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان تنظیم
می کند. برای تحقیقات بازار در زمینه رویداد خود، همیشه قبل از
برگزاری رویداد سعی کنید در رویدادهای مشابه شرکت کنید و از
نکات مثبت و منفی این رویدادها بهره ببرید.
۹
شناسایی مخاطبان رویداد
حالا که اهداف برگزاری رویداد تعیین شده است، لازم است که
مخاطبان رویدادتان را کم و بیش مشخص کنید. آیا مخاطبان این
رویداد دانشجویان هستند و یا مردان خانواده دار میانسال؟ آیا
مخاطبان رویداد، با تکنولوژی آشنا و راحت هستند؟ توجه داشته
باشید که در این مرحله لازم نیست خیلی دقیق مخاطبان خود را
انتخاب کنید. ممکن است در نهایت شرکت کنندگان رویداد شما
از قشرهای مختلف باشند. ولی در این مرحله لازم است که
بهترین حدس خود را در مورد نوع و سن مخاطبان بزنید تا
بتوانید بعدا در مورد کانا لهای اطلا عرسانی تصمیم بگیرید.
۱۰
محدودیت های اجرایی
بدیهی است رویدادهای بزرگی مانند جشنواره فجرِ، جشنواره وب
ایران و دیگر رویدادهای بزرگ و باسابقه، از دوره اول به منظمی و
مجللی دوره آخر نبوده اند. ممکن است رویداد شما نیز سال ها
طول بکشد که از نظر اجرایی به پختگی لازم برسد و مخاطبان
خود را عمیقا بشناسد. به همین دلیل لازم است که برای شروع،
دوره های اول رویداد را کوچک و جمع و جور برگزار کنید و با
آزمایش و خطا روندها و کانا لهای اطلاع رسانی مناسب را
تشخیص و توسعه دهید. پس در جلسات برنامه ریزی
رویداد، توانایی های خود و تیم را به درستی ارزیابی کنید و
مقیاس رویداد را متناسب با توانای یهای تیم طراحی کنید.
۱۱
همیشه قبل از برگزاری رویداد این
سوالات را از خود بپرسید که: چرا
م یخواهید این رویداد را برگزار کنید؟
و چرا مردم باید به رویداد شما بیایند؟
چرا برگزاری رویداد ضرورت دارد؟
۱۲ سایمون سینک
بخش دوم
برنامه ریزی
۱۳
بودجه بندی
بیشتر رویدادها بودجه خود را یا از اسپانسرها، یا از شرکت
کنندگان، یا از بودجه مارکتینگ شرکت برگزارکننده و یا یک
ترکیبی از این سه مورد جذب میکنند. اوایل کار ممکن است که
دقیقا ندانید چه مبلغی را میتوانید از هر یک از این کانالها جذب
کنید. نگران نباشید. کافیست که تخمین بزنید و حدس خود را
هر هفته بهینه سازید.
در کنار درآمد ها لازم است تخمینی بر هزینه ها داشته باشید.
هزینه ها معمولا به چند دسته تقسیم میشوند:
• هزینه محل برگزاری
• هزینه پذیرایی
• هزینه ها چاپی
۱۴
• هزینه های اجرایی
• هزینه های مهمانهای ویژه
• هزینه های مربوط به مستند سازی رویداد
این نکته را در نظر داشته باشید هدف شما از این رویداد چه بوده
است؟ کسب درآمد یا برندینگ؟ سعی کنید براساس هدف خود
هزینه ها و درآمد خود را مقایسه کنید.
هزین ههای پیش بینی نشده: همیشه ممکن است اتفاقاتی غیر قابل
پیش بینی در یک رویداد رخ دهد.
یک بودج هی برای موقعی تهای غیر منتظره در نظر بگیرید تا در
شرایط حساس باعث ایجاد مشکل در برنامه نشود.
۱۵
جذب اسپانسر و حامی تجاری
بهترین راه برای جذب حامی، برقراری ارتباط با افراد یا
شرکت هایی است که هر دو می توانید از رویداد منتفع شوید. با
گرفتن حامی برای رویداد می توانید بخشی از هزین ههای خود را
جبران کنید.
شرکت ها اهداف متعددی برای حمایت از رویداد شما دارند. در
کل آن شرکت ها محصول و یا سرویسی را م یخواهند مستقیم به
شرکت کنندگان رویداد شما ارائه دهند و مبلغی را که به شما به
عنوان حامی پرداخت می کنند از بودجه مارکتینگ آن شرکت
تأمین م یشود.
۱۶
هنگام جذب حامی به رویداد خود، لازم است موارد زیر را انجام
دهید:
• لیستی از شرک تهای بالقوه درست کرده و آنها را اولویت بندی
کنید.
• قبل از تماس با شرکت بالقوه، تا جای ممکن در مورد شرکت
و محصول آن تحقیق کنید.
• رویداد را در جلسه ای برای مدیران شرکت حامی ارائه دهید،
طوری که به ارزش مالی و معنوی حامی شدن پی ببرند.
• پیگیری های متعدد
۱۷
حامیهای تهاتری
یکی از روش های پایین آوردن هزینه های رویداد تهاتر با
شرک تهای خدماتی می باشد. لیستی از تمام هزینه ها تهیه کنید
و مواردی را که می توانید تهاتر کنید علامت بزنید. در این مواقع
مشورت با دیگر برگزارکنندگان می تواند خیلی موثر باشد.
۱۸
محل برگزاری
اولین توصیهی ما این است که سعی کنید مکان همایش خود را
با دقت انتخاب کنید. شاید به نظر شما مکان عنصر کوچکی در
یک همایش عظیم است، اما باید توجه کنید که تنها با تمرکز بر
عناصر کوچک است که خواهید توانست همایش موفقی برگزار
کنید. پس از پیدا کردن یک موقعیت خوب برای مکان، باید
دکوراسیونی داشته باشید که مخاطبانتان را جذب کند. هر
قسمت از محیط شما باید با قسم ت های دیگر سازگار باشد و
رنگ و بوی برند شما را بگیرد.
به عنوان مثال یکی از راه حل ها این است که لوگوی خود را روی
صحنه قرار دهید و نام برند خود را به عنوان یک منبع نور در
رویداد در نظر بگیرید.
۱۹
آمار و ارقام
اهداف رویداد، مخاطبان و محدودیت ها مشخص شده است. اما
چه آماری نشان دهنده میزان موفقیت این رویداد است؟ برگزاری
رویداد ارزش های زیادی را برای برگزارکننده ایجاد می کند؛ راهی
است برای نزدیک شدن به مخاطبان و مشتریان، برند سازی
شخصی و حرفه ای و بازخورد گرفتن از سرویس و محصولات
مختلف. ولی اگر آماری را در نظر نگیرید و دنبال نکنید هیچ وقت
متوجه نمی شوید که به اهداف خود رسیدید یا خیر. چند مثال از
آماری که می توانید دنبال کنید:
• بحث در مورد رویداد در شبک ههای اجتماعی
• بازخورد شرکت کنندگان بعد از اتمام رویداد
• موثرترین کانا لهای اطلا عرسانی
• ۲۰ دموگرافی شرکت کنندگان
قیمت گذاری رویداد
قیم تگذاری رویداد بخش مهمی از فرایند برنامه ریزی رویداد
است. تنظیم قیمت مناسب برای بلیت می تواند میزان فروش و
بازدهی شما را افزایش دهد. ما ۴ نکته را تهیه کردیم که به شما
کمک خواهد کرد تا از طریق توسعه ی یک استراتژی
قیم تگذاری مناسب، بیشترین بازدهی را از رویداد خود داشته
باشید.
۲۱
رویداد خود را بشناسید
استراتژی قیمت گذاری رویداد باید یک روند انعکاسی طی کند.
بدین منظور که برای نوشتن یک استراتژی قیمت گذاری دقیق و
موفقی تآمیز باید اهداف سازمان و هم چنین انگیز ههای مخاطبان
بالقوه خود را از حضور در رویداد درک کنید. سوال هایی که
متناسب با رویدادتان هست از خودتان بپرسید. آیا برند شما
منحصر بفرد و تقاضا برای رویداد شما بالاست؟ آگاهی کامل
نسبت به شرایط رویداد داشته باشید.
تعریف اهداف مالی
هد فهای شما از جهت مالی و کسب سود بیشتر در آینده
چیست؟ این سوالی است که قریب به اتفاق برنام هریزان رویداد
باید آن را در نظر بگیرند. تخمین قیم تگذاری بلیت فرآیند بسیار
مهمی است.
۲۲
در ای نجا فرمول اصلی محاسب هی قیمت پای هی بلیت آورده شده
است که براساس آن اگر شما کل هزین ههای رویداد را بر تعداد
شرکت کنندگان تقسیم کنیم قیمت حداقل یک بلیت معین
می شود. این فرمول نشا ندهند هی میزان حداقل بلیت می باشد،
حال شما برای به حداکثر رساندن سود م یتوانید استراتژی های
مختلفی را در نظر بگیرید.
۲۳
نگاه به رویداد های گذشته
اگر شما رویدادهای متفاوتی را برنام هریزی کرده اید، با محاسب هی
نرخ بازگشت سرمایه هر رویداد و کنار هم قرار دادن داده ها
استراتژ یهای موثری را اتخاذ کنید. اگر از بسترهای مدیریت
رویداد اینترنتی بهره می گیرید، از مخاطبانتان در موارد مختلف
مانند قیمت بلیت ها نظرخواهی کنید. این به شما کمک می کند تا
مخاطبانتان را بهتر درک کنید و رویداد بعدی را مطابق با
نیازهای آن ها در نظر بگیرید.
نظارت بر رویداد
بعد از اینکه یک استراتژی قیمت گذاری جامع ایجاد کردید و آن
را در عمل استفاده کردید، بر فروش بلی تهای خود نظارت داشته
باشید. ببینید اگر تقاضای رویدادتان افزایش یا کاهش یافته
برمبنای تغییراتی قیمت است که در مقایسه با گذشته انجام
داده اید.
۲۴
بهترین راه برای جذب حامی، برقراری
ارتباط با افراد یا شرک تهایی است که
هر دو می توانید از رویداد منتفع
شوید.
۲۵
بخش سوم
بازاریابی
۲۶
بازاریابی رویداد میتواند خیلی آسان باشد اگر زمان کافی برای
برنامه ریزی آن داشته باشید.
بعد از هدف گذاری های اولیه سعی کنید که هر چه سری عتر به
فروش بلیت های رویداد و پرکردن ظرفیت برنامه بپردازید. هر
چقدر سری عتر رویداد شما پر شود، وقت بیشتری برای بالا بردن
کیفیت برنامه در اختیار خواهید داشت. برای فروش بلیت هم
رو شهای آنلاین همانند وب سایت ایوند را در نظر بگیرید و هم
روش های سنتی. اما استفاده از ابزارهای آنلاین هزین هی بسیار
کمتری برای شما خواهد داشت. . در قسمت زیر روش هایی برای
کمک به برنامه بازاریابی رویداد شما طرح شده است.
۲۷
نکات مهم بازاریابی رویداد
صفحه یا وب سایت رویداد شما
پایه گذاری و تمام تلا شهای شما برای ترویح رویداد به صفحه یا
وب سایت رویداد مربوط به آن است. شما می توانید صفحه یا
وب سایت مخصوص رویداد خود داشته باشید و در کنار آن از
سایت ایوند برای معرفی رویداد خود استفاده کنید. در هر صورت
می توانید رویداد خود را به وسیله موارد زیر در حد معقول معرفی
کنید.
خودتان مبلغ باشید
برای ایجاد یک رویداد موفق، نیاز دارید تا خودتان یک
تبلی غکننده پر قدرت باشید، برند شخصی خود را گسترش دهید
و در شبکه های اجتماعی و وبلاگ شخصی خود نیز اخبار رویداد
را منعکس کنید.
۲۸
کمپینی فکر کنید
در نظر داشته باشید که مخاطبان شما از کانالهای مختلف قابل
دسترسی هستند. و هر کدام از آن کانالهای نیازمند کمپین و
محتوای مخصوص به خود است. در ضمن کمپین های مختلف
بازدهی های متفاوتی نیز دارند و باید آزمایش شوند.
تقویم تبلیغاتی
تمامی کانال های تبلیغاتی مورد استفاده برای تبلیغ رویداد را در
نظر بگیرید. از تقویم گوگل یا ابزارهای آنلاین مشابه استفاده
کنید، و با کمک تیم خود اطلاع رسانی را در کانالهای مختلف
برنامه ریزی کنید. توجه داشته باشید که هر چقدر به رویداد
نزدیک تر میشوید باید اطلاع رسانی و تبلیغات را بیشتر کنید.
۲۹
بنویسید، به اشتراکبگذارید و این رویه را تکرار کنید
در نهایت نباید بازاریابی محتوایی را از قلم انداخت. بازاریابی
محتوایی برای تشکیل و گسترش جوامع برندی بسیار ضروری و
حیاتی است. در حالی که بسیاری از مردم این تکنیک را بسیار
روتین می دانند، اما با این وجود بازاریابی محتوایی روشی بسیار
موثر برای گسترش نام تجاری، ایجاد یک گروه از مخاطبین و
بازدیدکنندگان و دنبال کنندگان وفادار و در نهایت تبدیل آن ها به
مشتریان است . محتوا نقشی اساسی در تمامی مراحل عمر یک
رویداد دارد.
رسانه های اجتماعی و حضور آنلاین
معمولا برگزار کنندگان پس از زمان فروش بلیت ایمیلی به تمامی
مخاطبین گذشته خود ارسال می کنند. هفته قبل از رویداد نیز،
ایمیلی جهت یادآوری و بیان جزییات رویداد را برای مخاطبین
ارسال می شود.
۳۰
لازم است که کمپین های شبکه های اجتماعی و ایمیلی در بازه
ی زمانی که توجه به رویداد کمتر است، انجام شود. این کمپین
ها می تواند شامل به اشتراک گذاری مطالب وبلاگ یا مطالب
مرتبط باشد و یا مسابقه و ارائه ی تخفیف برای کاربران خاص.
شرکت کنندگا نتان را تبدیل به تبلی غکنندگا نتان بکنید
شرکت کنندگان فعلی، بهترین مبل غهای شما خواهند بود.
برای آن ها کانالی ارتباطی ایجاد کنید تا بتوانند اطلاعات و
تجربیات شان را در مورد رویداد شما با دوستان خود به اشتراک
بگذارند . برای مثال به ازای خرید هر بلیت، یک بلیت با قیمت
ارزا نتر پیشنهاد کنید تا دوستان شرکت کنندگان تان نیز در این
رویداد شرکت کنند.
۳۱
ترویج رویداد از طریق انجمن های صنعتی
انجم نهای تجاری ممکن است به شما اجازه دهند تا مطلبی را
در مورد رویداد خود ارسال کنید. اگر رویداد شما مربوط به
مخاطبان آن ها باشد، از آن ها درخواست کرده و در صورت
پذیرش برای ترویج رویداد خود از آن ها استفاده کنید. اتاق های
بازرگانی اغلب خوشحال می شوند به ترویج رویدادهای مربوط به
مخاطبان آن ها مخصوصا اگر سازما ندهندگان از اعضای خودشان
باشد کمک کنند.
سخنرانان رویداد را نیز درگیر اطلاع رسانی کنید
اصولا سخنرانان و مهمان های ویژه رویداد شما افرادی هستند که
دارای نتورک و شبکه ی اجتماعی قوی دارند، با مشورت و
پیشنهاد آنها راه های جدید اطلاع رسانی را مورد بررسی قرار
دهید.
۳۲
ارسال به رسان هها و و بسایت های محلی
برای رسانه های محلی ارسال کنید. بسیاری از سایت های
رسانه ای، مخصوصا سای تهای محلی به شما اجازه می دهند تا
رویداد خود را در وب سایت آن ها تبلیغ کنید. سای تهای مناسب
را پیدا کرده و رویداد جدید خود را در آ نجا تبلیغ کنید.
برای مثال شما می توانید برای انتشار اخبار رویداد خود از وب
سایت اخبار رسمی استفاده نمایید.
۳۳
برای ایجاد یک رویداد موفق، نیاز دارید تا
خودتان یک تبلیغ کننده پر قدرت باشید،
برند شخصی خود را گسترش دهید و در
شبکه های اجتماعی و وبلاگ شخصی خود
۳۴ نیز اخبار رویداد را منعکسکنید.
بخش پنجم
اجرا
۳۵
نکات مهم بازاریابی در طول برگزاری رویداد
عکاسی و فیلم برداری
از سخنرانان و شرکت کنندگان و اتفاقاتی که در طول رویداد رخ
می دهند عکس و فیلم بگیرید . می توانید این محتوا را در شبکه
های اجتماعی به اشتراک بگذارید و یا برای بازاریابی رویدادهای
بعدی مورد استفاده قرار دهید.
تشویق به اشتراکگذاری
با داشتن هشتگ اختصاصی و با معرفی شبکه های اجتماعی که
برای رویدادتان در نظر گرفته اید، شرکت کنندگان و حاضرین را
تشویق کنید تا مطالب رویداد شما را در شبکه های اجتماعی به
اشتراک بگذارند.
۳۶
شرکت کنندگان برای حضور در رویداد شما باید هزینه های مالی
و زمانی پرداخت کنند و از شما انتظار دارند که احساس و تجربه
ی خوبی برای آنها رقم بزنید. برای مثال انتظار دارند که رویداد
مطابق با برنامه ی زمانی که اعلام کرده اید برگزار شود و کیفیت
محتوا و سخنرانی رویداد مطابق با آنچه تبلیغ شده است باشد.
چنانچه بتوانید تجربه ی خوبی برای آنها ایجاد کنید، این شرکت
کنندگان بهترین کانال اطلاع رسانی برای رویدادهای بعدی شما
خواهند بود.
۳۷
شرکت کنندگان برای حضور در رویداد
شما باید هزینه های مالی و زمانی
پرداخت کنند و از شما انتظار دارند که
احساس و تجربه ی خوبی برای آنها
رقم بزنید.
۳۸
بخش ششم
پیگیری
۳۹
نکات بعد از رویداد
پایان رویداد به معنی پایان بازاریابی رویداد نیست، بلکه بعد از
رویداد کارهای بزرگی باید انجام دهید و رویداد بعدی خود را
موف قتر و بهتر برگزار کنید .
خلاصه ای از سخنران یها
این خلاصه می تواند شامل نقل قو لهای سخنرانان و فیدبک های
مثبت شرکت کنندگان باشد . می توانید هم هی یک سخنرانی را به
همراه عکس ها و اسلایدها منتشر کنید .
گالری عکسرویداد
یک گالری عکس روی وب سایت قرار دهید و عک سهای خوبی که
۴۰
در حین رویداد گرفتید منتشر کنید. خوبی این کار به جای
اشتراک گذاری عکس ها در سای تهای اشتراک گذاری عکس این
است که اولا هر چقدر بخواهید می توانید عکس آپلود کنید و
اسپم نخواهید بود. علاوه بر آن میزان ترافیکی که به وبلاگ
ارسال می کنید بیشتر خواهد شد .
نظرسنجی
نظر سنجی بهترین عملکرد برای دریافت بازخورد و جم عآوری
توصیفات مختلف درباره رویداد شما برای استفاده در رویداد
بعدی می باشند .
۴۱
در حین رویداد گرفتید منتشر کنید. خوبی این کار به جای
اشتراک گذاری عکس ها در سای تهای اشتراک گذاری عکس این
است که اولا هر چقدر بخواهید می توانید عکس آپلود کنید و
اسپم نخواهید بود. علاوه بر آن میزان ترافیکی که به وبلاگ
ارسال می کنید بیشتر خواهد شد .
نظرسنجی
نظر سنجی بهترین عملکرد برای دریافت بازخورد و جم عآوری
توصیفات مختلف درباره رویداد شما برای استفاده در رویداد
بعدی می باشند .
۴۲
چک لیست رویداد
۴ الی ۶ ماه قبل از برگزاری رویداد
 تعیین اهداف رویداد
 انتخاب تاریخ
 تخمین هزینه ها
 تعیین کمیته اجرایی
 شناسایی مخاطبین
 شناسایی محل رویداد
 شناسایی حامیان مالی و پارتنرهای تجاری
 بررسی راه ها و شیوه های بازاریابی و اطلاع رسانی
 ایجاد صفحه یا سایت رویداد
 بودجه بندی
۴۳
۲ الی ۳ ماه قبل از برگزاری رویداد
 شناسایی سخنرانان اصلی همایش و بستن قرارداد
 تعیین قیمت بلیت رویداد
 عقد قرار داد با حامیان مالی و تجاری
 طراحی لوگو
 آغاز فعالیت های بازاریابی
 تهیه ابزارها و وسایل مورد نیاز برای رویداد
 تولید بروشور، بلیت و دعوت نامه
 تهیه ی پیش نویس رویداد
 تهیه لیست رسانه ها و انجمن های مربوطه و مذاکره
 تهیه و انتشار محتوای وب سایت
 فروش بلیت
یکهفته قبل از برگزاری رویداد
 نهایی کردن متن و محتوای رویداد با سخنرانان
۴۴
 تهیه ی یک کپی از برنامه رویداد برای ثبت نام کنندگان
 هماهنگی نهایی با حامیان مالی
 ارسال ایمیل و پیام یادآوری به ثبت نام کنندگان
 پاورپوینت استانداردی آماده کنید و آن را با سخنرانان خود به
اشتراک بگذارید .
حین رویداد
 هماهنگی با تمامی اعضای تیم
 عکاسی و فیلم برداری از رویداد
پساز رویداد
 تهیه ی گزارش مالی
 ارسال گزارش رویداد بر روی وب سایت
 ارسال ایمیل تشکر به شرکت کنندگان و سخنرانان همایش
 ارسال فرم نظر سنجی برای مخاطبین
۴۵
سامانه ای برای ایجاد، مدیریت، انتشاار و فاروش » ایوند «
بلیت رویداد در ایران می باشد. این ساامانه ابازاری را در
اختیار برگزار کنندگان قرار میدهد تا بتوانند رویداد خاود
را ساخته و با بسیاری از مخاطبین به اشتراک بگذارناد و
در جامعه ای وسیع از علاقه مندان به شارکت در رویاداد
ها اطلاع رسانی کنند.
ایجاد رویداد
۴۶

269 بازدید